مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-17- ارتباط تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه

       واژه تکانه به معنای شوک، تکان شدید، ضربه ی روحی، برق زدگی، برق گرفتگی، شوک برقی و مواردی از این قبیل تعریف شده می باشد [13].

در علم فیزیک تکانه، عبارت می باشد، از جرم ضربدر سرعت (نیرو)، در واقع نیروی وارده به جسم باعث حرکت آن می گردد، پس حرکت یک جسم معین بر اساس نیروهایی تحلیل می گردد که محیط به آن وارد می آورد. به عبارت بهتر، به اندازه نیروی وارده به جسم مقـدار تکانه تعیین می گردد[14].

برای ربط دادن این موضوع با چارچوب حسابداری، می توان درآمد و سایر اجزاء سرمایه که تغییرات در دارایی را تبیین می کنند با تکانه مقایسه نمود، زیرا یک واحد تجاری تحت تاثیر نیرو های مختلف داخلی و خارجی، موجبات تغییر در درآمد و بالطبع تغییر در سرمایه را فراهم می سازد. تغییر در سرمایه یک واحد تجاری باعت تغییر در دارایی واحد تجاری می گردد. به عنوان مثال، افزایش در درآمد دوره جــاری نسبت به دوره قبل، موجب افزایش درسرمایه و دارایی شرکت می گردد.  پس   می توان گفت نیروهایی باعث تغییر در وجوه نقد در واحد تجاری می شوند، که این تغییرات خود موجب تغییرات دیگری نیزمی شوند.  پس تکانه وجوه نقد، به معنای تغییرات در وجوه نقد می باشد که به گونه سیستماتیک شناسایی نمی شوند[14]. به دلیل اینکه وجوه نقدعملیاتی، به عنوان منبع وجه نقد قلمداد می شوند، بر روی تغییرات وجوه نقد عملیاتی ( تکانه وجوه نقد عملیاتی ) بیشتر تاکید می گردد.

در پاسخ به این سوال که تکانه جریان وجوه نقد چگونه بر ساختار سرمایه اثر می گذارد. بایستی گفت که منابع وجوه نقد عملیاتی، ناشی از تکـــانه وجــه نقد یک شرکت به شکل های مختلف می تواند بین  فعالیت های سرمایه گذاری، سود سهام و تامین مالی تخصیص یابد [21]. به بیانی دیگر با در نظر داشتن رفتار شرکت ها در تخصیص وجوه نقد عملیاتی، ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها تغییر می یابد. هنگــامی که بر اساس یک شوک نقدینگی یا شــوک اقتصادی و مــواردی از این قبیل، وجوه نقد شرکت افزایش می یابد شرکت ها در کوتاه مدت ترجیح می دهند که به افزایش  پس انداز و کاهش تامین مالی خارجی مبادرت ورزند، در این شرایط ساختار دارایی و سرمایه واحد تجاری به همان اندازه تغییر می یابد. اما شرکت ها در بلند مدت از محل وجوه نقد نگهداری شده به سرمایه گذاری روی می آورند، که این امر باعث می گردد وجوه نقدی که در کوتاه مدت تقویت شده، به دلیل سرمایه گذاری کاهش یابد. در این شرایط شرکت ها معمولاً جهت تامین نیازهای مالی خود به استقراض یا فروش سهــام سرمایه روی می آورند. پس عکس العـــمل شرکت ها در بلند مدت پیش روی تکانه های جریان وجوه نقد، افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی می باشد. هرچند رفتار شرکت ها در کوتاه مدت معرف پس انداز وجوه نقد می باشد. این موضوع در نمودار (2) تحت عنوان انتقال تکــانه های جریان وجــوه نقد، به عنوان مثال از دوره T-1 به دورهT  نشان داده شده می باشد [22].

عکس العمل مخارج سرمایه ای به تکانه های جریان وجوه نقد در کوتاه مدت نا چیز و کم اهمیت می باشد، زیرا شرکت ها در کوشش هستند که وجـوه نقد عملیاتی را به جای انجام مخــارج سرمایه ای در جهت کاهش تامین مالی یا افزایش پس انداز به کار گیرند [18].

اصولاً عکس العمل شرکت ها به تکانه های جریان وجوه نقد عملیاتی به شرایط آنها نیز بستگی دارد. این شرایط به عنوان محدودیت و یا عدم محدودیت مالی اظهار شده می باشد. محدودیت مالی معرف عدم توانایی شرکت در پرداخت سود سهام (یا رفتار پایین شرکت در پرداخت سود سهام) عدم برداشت از پس انداز و افزایش به مانده وجوه نقد خارج از جریان وجوه نقد تعریف شده می باشد [22]. معمولاً وام دهندگان نیز به مقصود بهبود ظرفیت باز پرداخت وام محدودیت هایی به واحد تجاری تحمیل می کنند. برای مثال، محدودیت پرداخت سود سهام یا محدودیت سرمایه گذاری جدید یا محدودیت در فروش دارایی های شرکت به دلیل پایین بودن ارزش دفتری دارایی های شرکت[3]، در صورتی که شرکت ها موانع فوق الذکر را نداشته باشند، بیانگر عدم محدودیت مالی می باشد. لذا انتخاب مدلی مناسب برای بهره گیری از تغییرات وجوه نقد ناشی از تکانه وجه نقد که سازگار با محدودیت های مالی باشد، می تواند تعیین کننده باشد، زیرا در بسیاری از موارد انتخاب ناسازگار (نا مطلوب) مدل بهره گیری از وجوه نقد خود منجر به افزایش محدودیت های مـــالی واحد تجاری می گردد.

شرکت ها در شرایط محدودیت مالی در مقایسه با عدم محدودیت مالی، بیشتر به پس انداز وجوه نقد هم در دوره جاری و هم در بلند مدت اقدام می نمایند. در کوتاه مدت و در شرایط محدودیت مالی اندازه کاهش تامین مالی خارجی بیشتر از شرایط عدم محدودیت مالی می باشد، و در یک دوره بلند مدت تامین مالی خارجی افزایش می یابد. از این مفهوم می توان نتیجه گرفت که عکس العمل شرکت ها به وجوه نقد اضافی ناشی از جریان های نقدی ورودی و اندازه تاثیر آن بر روی سرمایه گذاری و تامین مالی به شرایط آنها بر  می گردد [21] و [22].

معمولاً تامین مالی خارجی را به تامین مالی بدهی ( ایجاد بدهی از طریق استقراض ) و تامین مالی حقوق صاحبان سهام ( انتشار سهام سرمایه مالکانه ) طبقه بندی می نمایند[18]. شرکت ها در بلند مدت و در شرایط محدودیت مالی تامین مالی بدهی را کاهش و در شرایط عدم محدودیت مالی تامین مالی بدهی را افزایش می دهند.  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از تحلیل مودیلیانی- میلر می توان نتیجه گرفت که شرکتها نسبت به شکل تامین مالی ( تامین مالی بدهی یا تامین مالی حقوق صاحبان سهام ) در صورت فقدان مالیات، بی تفاوت هستند، اما در صورت وجود مالیات بر سود شرکت ها، تامین مالی از طریق وام به نفع شرکت می باشد. اصولاً تامین منابع مالی با هزینه کمتر به نفع شرکت می باشد. به همین دلیل تامین مالی بدهی نسبت به تامین مالی حقوق صاحبان سهام (انتشار سهام عادی) برای شرکت ها ارجحیت دارد. زیرا هزینه استقراض وام نسبت به هزینه انتشار سهام عادی کمتر می باشد[7].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید