عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3- تفسیر نتایج نمونه کلی

نتایج رگرسیون های پژوهش، برای نمونه کلی در نگاره های (4-1)،(4-2) و (4-3) نشان داده شده می باشد، در واقع نگاره های (4-1)، (4-2) و (4-3) نتایج حاصل از داده های صورت جریان وجوه نقد بر مبنای مدل های رگرسیون پژوهش، در قالب ضرایب حساسیت، مطابق با استاندارد ایران و FASB  بر روی نمونه کلی می باشد.

به عنوان مثال در ستون سوم، ضرایب حساسیت جریان وجوه نقد در زمان t، چگونگی بهره گیری از یک واحد جریان نقدی ورودی در همان سال را نشان می دهد. ضرایب متغیر( های) جریان وجوه نقد در دوره های t-2 ,t-1  به ترتیب در ستون های دوم و اول منعکس شده می باشد، که این ضرایب اساساً برای تفسیر جریان های نقدی ورودی در هر دو سال بعدی بر روی تأمین مالی و فعالیتهای سرمایه گذاری و سایر اقلام می توانند کار ساز باشند. ستون آخر بر حسب Lt-term به این سه ضرایب اضافه شده، که در مجموع تأثیرات جریان های نقدی ورودی تحت عنوان تأثیرات بلند مدت در یک دوره 3 ساله را نشان می د هد، که این ستون از حــاصل جمع ستون های t-1 ,t t-2 بدست آمده می باشد، به بیانی دیگر این ضرایب می توانند، حساسیت های جریان وجوه نقد در بلندمدت را تفسیر نمایند.

4-3- 1- وجوه نقد نگهداری شده[1]

نتایج حاصل از مدل رگرسیون وجوه نقد نگهداری شده اظهار کننده حساسیت جریان وجوه نقد– وجوه نقد نگهداری شده می باشد. نتــایج یافته ها طبق استانــدارد حسابداری مالی ایران نشان می دهد، که در سالt  شرکتها 265/1 پس انداز به ازای هر واحد افزایش در جریان وجوه نقد عملیاتی داشته اند، به عبارت ساده تر به ازای هر واحد تغییر در جریان وجوه نقد ورودی شرکتها 265/1 تغییر در پس انداز شرکتها طی دوره جاری ایجاد شده می باشد. به عنوان مثال، با فرض 1000 ریال تغییر در وجوه نقد عملیاتی، به مانده وجوه نقد شرکت (وجوه نقد نگهداری شده)، 1265 ریال اضافه می گردد، (1265= 265/1×1000). یک بخش قابل ملاحظه ای از وجوه نقد پس انداز شده به تدریج در طی دو سال بعد مصرف شده می باشد، به گونه ای که در سال بعد 797/0 و در سال بعدی 435/0 از وجوه نقد پس انداز شده بهره گیری شده می باشد، یعنی به ترتیب 795 ریال و 435 ریال از وجوه نقد نگهداری شده مصرف شده می باشد، و در یک دوره سه ساله شرکت ها معادل 033/0 پس انداز داشته اند، یعنی تغییرات وجوه نقد عملیاتی، موجب شده می باشد، که در بلند مدت در مجموع 33 ریال پس انداز وجود داشته باشد.

در حالی که نتایج داده ها طبق استاندارد  FASBدرسال t نشان می دهد که شرکت ها معادل 983/0 پس انداز داشته اند، و از وجوه نقد پس انداز شده در سال بعد معادل 892/0 مصرف شده می باشد، و در یک دوره سه ساله شرکت ها تقریبا 091/0 پس انداز داشته اند. پس می توان نتیجه گرفت، که شرکت ها پس انداز وجوه نقد و تخصیص وجوه نقد نگهداری شده را بطور همیشگی دنبال می کنند.

4-3-2- سرمایه گذاری

نتایج حاصل از مدل رگرسیون کل سرمایه گذاری اظهار کننده حساسیت جریان وجوه نقد عملیاتی – سرمایه گذاری شرکت ها می باشد. نتایج داده ها طبق استاندارد ایران نشان می دهد که شرکت ها در عکس العمل به تکانه جریان وجوه نقد در سال t  حدود 603/0 افزایش در سرمایه گذاری داشته اند، که اندازه آن طی دو سال بعدی در واکنش به تکانه های جریان وجوه نقد عملیاتی دوره جاری، به ترتیب حدود 246/0 و 174/0 افزایش خواهد پیدا نمود، وتاثیرات آن در یک دوره3 ساله درمجموع023/1 افزایش رانشان می دهد. در حالیکه نتایج داده ها طبق استاندارد FASB طی سال جاری 475/0 و در سال بعد 453/0 افزایش را نشان می دهد. و در یک دوره 3 ساله در مجموع 928/0 افزایش دارد.

4-3-3- سود سهام

نتایج حاصل از مدل رگرسیون سود سهام اظهار کننده حساسیت جریان وجوه نقد – سود سهام پرداختی شرکتها در کوتاه مدت وبلند مدت می باشد. نتایج داده ها طبق استاندارد ایران نشان می دهد که شرکت ها در واکنش به تکانه جریان وجوه نقد عملیاتی در سال جاری 977/0 و درسال بعد420/0 افزایش در پرداخت سود سهام به دنبال دارد. در حالی که در دو سال بعدی حدود 537/0 کاهش دارند. نتایج داده ها طبق استاندارد FASB در سال جـاری و درسال بعـــدی به ترتیب 929/0 و 383/0 افزایش در پرداخت سود سهام هست، اما در دو سال بعدی حدود 287/0 کاهش نشان می دهد. در یک دوره 3 ساله نتایج یافته ها طبق استاندارد ایران و FASB به ترتیب 860/0 و 025/1  افزایش در پرداخت سود سهام، نشان دهنده عکس العمل شرکت ها به تکانه جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد.

  1. cash holding
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید