مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-12-  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

فرصت‌های رشد :

فرصت‌های رشد، برابر می باشد با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری. (چنگ و همکاران[1]، 2009)

نسبت شاخص سودآوری :

نسبت شاخص آوری عبارت می باشد از نسبت سود قبل از کسر بهره، مالیات و استهلاک به ارزش دفتری کل دارایی‌ها. (کایهن و تیتمن[2]،2007)

اندازه شرکت :

برابر می باشد با لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی‌ها. (ویو و اکس یو[3]، 2005).

نسبت تغییرات بدهی شرکت :

عبارت می باشد از نسبت مابه‌التفاوت جمع کل بدهی‌ها در پایان سال جاری و سال ما قبل به ارزش دفتری کل دارایی‌ها. (مایرس و ماجلوف[4]،2008)

نسبت تغییرات سود انباشته :

عبارت ‌‌می باشد ‌‌‌‌از ‌‌‌‌نسبت ‌‌‌مابه‌التفاوت ‌‌‌سود ‌انباشته ‌‌‌در ‌‌‌پایان ‌‌‌سال ‌‌‌جاری ‌‌و ‌‌‌‌سال ‌‌‌ما قبل ‌‌به ‌‌ارزش ‌‌دفتری ‌کل دارایی‌ها. (کراهام و هاروی[5]،2001)

نسبت دارایی‌های مشهود :

عبارت می باشد از نسبت خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات تقسیم بر ارزش دفتری کل دارایی‌ها. (پستور

و ورونرسی[6]، 2003).

سیاست سرمایه گذاری :

برای بدست آوردن سیاست سرمایه گذاری از معیار نسبت مخارج سرمایه ای به ارزش دفتری دارایی‌ها آن بهره گیری می‏گردد. معیار نسبت مخارج سرمایه ای به ارزش دفتری دارایی‌ها به عنوان جایگزین فرصت‌های سرمایه گذاری بکار گرفته می‏گردد، زیرا که انتظار می‌رود تا شرکت‌های برخوردار از این فرصت‌ها. تمایلی به توزیع سود نداشته باشند (وی یو و همکاران[7]،2005).

تقسیم سود شرکت :

متغیر مصنوعی‌ای می باشد که اگر شرکت سود سهام نقدی پرداخت کرده باشد، برابر 1 و اگر این طور نباشد برابر صفر خواهد بود (بکر و ورگلر[8]، 2002).

نسبت دارایی‌های نقدی :

عبارت می باشد از نسبت دارایی‌های نقدی به ارزش دفتری کل دارایی‌ها (استین[9]، 1996)

نرخ رشد فروش شرکت ( ) :

عبارت می باشد از نسبت مابه‌التفاوت فروش خالص شرکت در سال جاری و سال ما قبل به ‌‌فروش ‌خالص شرکت در سال قبل (کونری و همکاران[10]، 1993)

[1] – Chang ea at

[2] – Kayhan and Titman

[3] – Wu, X., Xu

[4] – Myers, S., Majluf

[5] – Graham, J., Harvey

[6] – Pastor, L., Veronesi

[7] – Wu, X., Wang, Z., Yao, J.

[8] – Baker, M., Wurgler

4- Stein

[10] – Cooney, J., Kalay, A

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید