مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-6- مبانی نظری فرضیه های پژوهش

به گونه کلی در پاسخ به این سوال که چرا واحدهـای تجـاری مبادرت به تهیـه صورت جریان        می کنند، گروهی عقیده دارند که صورت جریان وجوه نقد علاوه برفعالیتهای سرمایه گذاری در زمینه ی فعالیتهای غیر سـرمـــایه گذاری نیز مورد بهره گیری قرار می گیرد. گروهی دیگر عقیده دارند که صورت جریان وجوه نقد می تواند معرف نحوه ی تخصیص وجوه نقد مورد بهره گیری توسط شرکتها در بکارگیری وجوه نقد باشد[22].

اصولاً تغییر در جریان وجوه نقـد عملیاتی بر روی ساختـار دارایی و سرمایه شرکتها مانند وجـوه نقد نگهـداری شده، سرمـایه گذاری و تامین مالی خارجی تاثیر دارد، به گونه ای که افـزایش در وجـوه نقد عمـلیاتی شرکتها در کوتا ه مدت موجب افزایـش پس انداز وکاهش تامین مالی خارجی و در بلند مدت باعث افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی می گردد که ایـن امر خود منجر به تغییــر در دارایی و سرمایه شرکتها به همان اندازه می گردد[18].

در بلند مدت شرکتها از محل پس اندازها اقدام به سرمایه گذاری منطقی می نمایند ولـی به دلیل نا چیز بودن وجوه نقد نگهداری شده، جهت تامین منـــابع سرمایه گذاری دست به استقراض می زنند، که همین امر موجب افزایش تامین مالی خارجی می گردد. شر کتها در کوتاه مدت یک بخش عمده ای از وجوه نقد پـس انداز شده را به جای پرداخـت سود سهـام یا انجام مخارج سرمایـه ای ترجیحاً به کاهش تامـین مالی در دوره جاری اختصاص می دهند، که این امر منجر به افزایش ظرفیت تامین مالی آتی می گردد، به همین دلیل شر کتهـا قبل ازتخصیص دادن وجوه نقد برای فعـالیتهای سرمایه گذاری، اقدام به کاهش تامین مالی خارجی می نمایند[21].

واژه تکانه به معنا ی شوک و تکان شدید[13]، و در علم فیزیک به معنای حاصل ضرب جرم در سرعت (نیرو)می باشد، به عبارت بهتر به اندازه نیروی وارده به جسم، مقدار تکانه تعیین می گردد. برای ربط دادن این موضوع با چارچوب حسابـداری می توان تغییـر در درآمد و سایر اجزای سرمایه که تغییر در دارایی را تبییـن می کننـد، با تکانـه مقایسـه نمود. به عبارت دیگـــر، تغیـیر در درآمد موجبات تغیـیر در سـرمایه را فراهم می سازد و تغییر در سرمایه باعـث تغییـر در دارایی واحـد تجاری می گردد، به عنوان مثال افزایـش درآمد دوره جاری نسبت به دوره قبل موجب افزایـش در سرمایه و بالطبع افزایش دارایی می گردد[14]، پس تکــــانه وجه نقد به معنای تغییرات در وجوه نقد عملیاتی می باشد که به گونه سیتماتیک شناسایی نمی شوند.

درپاسخ به این سوال که تکانه جریان وجوه نقد چگونه برسا ختار دارایی و سر مایه اثر می گذارد،  بایستی گفت که منابع وجـوه نقد عملیاتی ناشـی از تکانه وجوه نقد یک  شرکت به شکل های مختلف می تواند بیـن فعالیت های سرمایـه گذاری، سود سهام و تامین مالی خارجی تخصیـص یابد، به بیانی دیگر، با توجه بـه رفتـار شرکتهـا در تخصیص وجوه نقد عملیاتی ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها تغییر می یابد. به عنوان مثال تکانه وجوه نقد در کوتاه مدت موجب افزایش پس انداز و کاهش تامین مالی خارجی می گردد، در این شرایط ساختار دارایی و سرمایه به همان میــزان تغییر می یابد. عکس العمل شرکتها به تکانه های جریان وجوه نقد عملیـاتی به شرایط آنها نیز بستگی دارد، این شرایط به عنوان محدودیت و یا عدم محدودیت مالی اظهار شده می باشد. محدودیت مالی معـرف عدم توانایی شرکت در پرداخت سود سهـام (یا رفتـــار پایین شرکت در پرداخت سود سهام)، عدم برداشت از پس اندازها و پایین بودن ارزش دفتری دارایی ها تعریف شده می باشد.در شرایطی که  شرکتها موانع فوق الذکررا نداشته باشند، بیانگر عدم محدودیت مالی می باشد[22]. بنا براین انتخاب مدلی مناسب برای بهره گیری از تغییرات وجوه نقد ناشی از تکانه وجه نقد که سازگار با شرایط فوق باشد، می تواند تعیین کننده باشد. لذا پژوهش حاضر درصددآن می باشد که مدلی را معرفی نماید که بیانگر نحوه ی تخصیص وجوه نقد مورد بهره گیری توسط شرکت ها یا همان رفـتار شرکت ها در شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی بر روی سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی و به گونه کلی بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید