مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش

هر دو مشکل مربوط به روابط مالکیت و مدیریت، نتیجه فقدان همسویی بین اهداف نمایندگان و اهداف مالکان می­باشد. هدف محوری سیستمهای کنترل مدیریت این می باشد که موجب می­شوند افراد بر اساس منافع شخصی درک شده خود که تامین کننده بهترین منافع سازمان نیز باشد، اقدام کنند (آنتونی[1] و گوین داراجان[2]، 2001؛ نقل از حیدری، 1383: 44).

در راستای حل این دو مشکل، مدیریت مبتنی بر ارزش به وجودآمد. هدف سیستمهای مدیریت مبتنی بر ارزش، کاستن از عدم وجود همسویی بین اهداف نمایندگان و مالکان می­باشد. به علاوه، طرفداران سیستمهای مدیریت مبتنی بر ارزش می­گویند که یک پاسخ خیلی خوبی به هر دو مشکل مطرح شده در تئوری نمایندگی پیدا کرده­اند تا بدین وسیله موجب شوند فکر و رفتار مدیران، همسویی بیشتری با فکر و رفتار مالکان پیدا می­کند (حیدری 1383: 45).

معیارهای مدیریت مبتنی بر ارزش عموما بدنبال یافتن ارتباطی بین ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری حسابداری می­باشند (برومویچ[3]، 1998؛ به نقل از حیدری 1383: 45). معیارهای مبتنی بر ارزش دو ویژگی دارند: اولاً سود نسبت به سطحی از سرمایه­گذاری اندازه­گیری می­گردد که برای رسیدن به آن سطح سود به کار رفته می باشد. دوماً ریسک نوعاً از طریق محاسبه­ی هزینه سرمایه در نظر گرفته می­گردد (نوروش و حیدری، 1383: 122-123).

با در نظر داشتن توضیحات فوق معیارهای مبتنی بر ارزش به مقصود کمک به سرمایه­گذاران در           تصمیم­گیری­های مالی و حل تضاد منافع بین مدیران و مالکان ارائه شدند. اما همانطور که در بخش مربوط به این معیارها در همین فصل به صورت کامل بحث خواهیم نمود، هر یک از این معیارهای مالی نیز به نوبه خود دارای معایبی هستند. به گونه روشنتری ارزیابی عملکرد مالی با بهره گیری از معیارهای سنتی حسابداری نیز نقاط ضعف فراوانی دارد. در ارزیابی عملکرد به روش سنتی به دلیل اینکه فقط به سود حسابداری توجه   می­گردد و هزینه­ی تأمین منابع سرمایه را لحاظ نمی­کند، مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته می باشد و روش مطلوبی محسوب نمی­گردد. این امر باعث می­گردد که به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکتها، با بهره گیری از معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری نتوان اطمینان داشت. پس بایستی به روشی جامع به منظوز ارزیابی عملکرد مالی شرکتها دست پیدا نمود تا سرمایه­گذاران و سایر تصمیم­گیرندگان مالی، بتوانند با اتکا به نتایج حاصل از این روش تصمیماتی با درصد اطمینان بالا اتخاذ نمایند.

با در نظر داشتن مطالب فوق، نیاز به ادغام معیارهای مالی سنتی حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش، به دلیل آنکه هرکدام از آنها ویژگی­های خاص خود را دارند، به شکل محسوسی دیده می گردد. اما آیا می­توان با بهره گیری از ترکیب این معیارهای مالی به عنوان ابزارهای سنجش، و ترکیب رویکرد فازی با روش­های مختلف به عنوان تکنیکهای سنجش به یک روش کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها دست پیدا نمود؟

در این بخش به اجزا و رویکردهای مورد بهره گیری در مدل پیشنهادی این پژوهش تصریح می­کنیم و به صورت تئوریک به بحث پیرامون آن می­پردازیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-7- تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)

در دنیای پیشرفته امروز مسأله تصمیم­گیری به عنوان چالشی در دهه های اخیر مطرح شده می باشد. تصمیم گیری چند معیاره یکی از رویکردهایی می باشد که می­تواند در حل مسائل پیچیده، در حوزه­های مختلف فعالیت بشر، از علوم مهندسی گرفته تا علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت، مورد بهره گیری قرارگیرد. MCDM روشی برای حل مسائل تصمیم­گیری، شامل اهداف چندگانه می باشد. بیشتر مسایل MCDM ارزشهای برتر راه­حلهای جایگزین را با بهره گیری از مقیاس­های مجاز اندازه گیری می­کنند (چائو[4] و همکاران، 1999: 537).

امروزه روشهای متفاوتی برای تصمیم گیری چند شاخصه­ای پیشنهاد شده می باشد. روش­های تصمیم­گیری چند معیاره، تکنیک الویت بندی با تشابه به راه­حل ایده­آل و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، رویکردهای تصمیم­گیری منطقی بوده، بطور گسترده مورد بهره گیری قرار گرفته­اند و با در نظر داشتن اینکه نقاط ضعف هر یک با نقاط قوت دیگری جبران می­گردد، ترکیب آنها می­تواند نتایج بهینه­ای را ارائه دهد (دانش شکیب و فضلی، 1388: 124). روش تصمیم­گیری سلسله مراتبی به دلیل امکانات و ویژگی­های متعدد، یکی از پرکاربردترین روشهای حل مسائل تصمیم­گیری چند شاخصه (MADM) می باشد.

بعضی از این ویژگی ها عبارت می باشد از:

  1. تجزیه مسائل بزرگ و پیچیده به سطوح و عناصر مختلف
  2. عدم نیاز به تهیه و تشکیل ماتریس تصمیم­گیری) اندازه­گیری شاخص­ها).
  3. مدل کردن توأمان معیارهای کیفی و کمی
  4. به کارگیری احساسات و افکار تصمیم گیرنده

[1] Antony

[2] Gevin Derajan

[3] bromwich

[4] Choo

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
  2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری