ن ALCAM……………………………………………………………………………………… 55
4-1-1 نتايج حاصل از بهينه سازي توالي يا Optimization…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
4-2 سنتز شيميايي DNA پروتئين ALCAM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
4-3 کلونينگ پلاسميد- AMP+pBSKحاوي DNA پروتئينALCAM…………………………………………………………………………… 62
4-4 ساب کلونينگ ژن پروتئين ALCAM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
4-5 بيان پروتئين پروتئين ALCAMو تائيد ان به کمک تکنيک SDS-page…………………………………………….. 66
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل1-1. ساختار پروتئينALCAM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
شکل3- 1انکوباتور ساخت شرکت پارس طب نوين ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
شکل 3-2.شيکر انکوباتور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
شکل 3-3. تانک الکتروفوز افقي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
شکل 3-4…. تانک الکتروفورز و دستگاه مولد ولتاژ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
شکل3-5. سانتريفيوژ اپندورف المان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
شکل 3-6… بن ماري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
شکل 3-7… انکوباتور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
شکل 3-8 دستگاه تصويرساز ژل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
شکل 3-9 کيت استخراج پلاسميد فرمنتاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
شکل3-10 کيت استخراج DNAاز ژل فرمنتاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
شکل 4-1 شاخص سازگاري کدون. سمت راست: قبل از بهينه سازي، سمت چپ: بعد از بهينه سازي…….. 57
شکل4-2 … ميزان فراواني کدون هاي بهينه. سمت چپ: قبل از بهينه سازي، سمت راست: بعد از بهينه سازي ………………………………………………………………………………………………………………………… 57
شکل 4-3 . . شاخص محتواي G-C. سمت راست: قبل از بهينه سازي، سمت چپ: بعد از بهينه سازي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
شکل 4-4. ترادف احيه ژني مورد نظر پس از بهينه سازي کدون هاي مربوطه جهت بيان در ميزبان E.coli.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
شکل 4-5. مقايسه نوکلئوتيد بصورت نظير به نظير در توالي هاي اوليه و بهينه سازي……………………………………………………………………. 60
شکل 4-6. تائيد اندازه ژن سنتز شده به کمک هضم انزيمي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
شکل 4-7. نقشه ي ژني پلاسميد حاوي DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
شکل4-8تاييد حضور پلاسميد حاوي پروتئينALCAM. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
شکل 4-9. هضم دوگانه انزيمي پلاسميد تکثير يافته pBSK………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
شکل 4-10. نقشه ژني پلاسميد pet-28a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
شکل 4-11باکتري هاي BL21(DE3)ترانسفورم شده با pet-28a حاوي ژن………………………………………………………………….. 66
شکل 4-12. تائيد حضور پلاسميد pet-28aحاوي ژن در باکتري ترانسفورم شده BL21(DE3)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
شکل 4-13نتيجه حاصل از هضم انزيمي دو گانه پلاسميد pet-28aحاوي ژن ناحيه………………………………………………………………………… 67
شکل4-14 بررسي بيان پروتيئن

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید