عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-15- ساختار سرمایه

حقوق صاحبان سرمایه عبارت از باقی مانده ای می باشد که از کسر جمع بدهی های واحد تجاری از جمع دارایی های آن حاصل می گردد.

حقوق صاحبان سهام معمولاً شامل اقلام زیر می باشد[5]:

الف- سرمایه پرداخت شده

ب- اندوخته ها

ج- سود(زیان ) انباشته بر روی سرمایه گذاری

آورده صاحبان حساب سرمایه

آورده صاحبان سرمایه عبارت از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از سرمایه گذاری در واحد تجاری جهت کسب افزایش حقوق مالکانه می باشد. آورده صاحبان سرمایه معمولاً نقدی می باشد، اما  می تواند به صورت غیر نقدی و یا در قالب تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص و همچنین  به شکل افزایش سرمایه از محل سود نقدی نیز باشد[8].

 

ستانده صاحبان سرمایه

ستانده صاحبان سرمایه عبارت از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انتقال دارایی ها  به صاحبان سرمایه یا ایجاد بدهی در قبال آن ها به مقصود کاهش حقوق مالکانه و یا تــوزیع سود  می باشد. ستانده صاحبان سرمایه مشتمل بر توزیع بین صاحبان سرمایه، تقسیم اندوخته ها و بازگشت سرمایه ناشی از کاهش اختیاری سرمایه می باشد[8].

2-16- ارتباط جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه

         وجوه نقد از منابع مهم وحیاتی هر واحد اقتصادی می باشد. پس ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحد تجاری و تداوم آن می باشد [1]. علاوه بر آن زمانی که بحث تجزیه و تحلیل نقدینگی مطرح می گردد، اطلاعات صورت جریان وجوه نقد، به مراتب قابل اتکاءتر از اطلاعات ترازنامه می باشد، زیرا داده های تراز نامه وضعیت بنگاه اقتصادی را در یک مقطع زمانی اندازه گیری می کند، در حالی که صورت جریان وجوه نقد تغییرات در سایر صورت های مالی را گزارش می کند، و اصولاً تخصیص های اختیاری را می زداید[2].

به گونه کلی در پاسخ به این سوال که چرا واحدهای تجاری مبادرت به تهیه صورت جریان وجوه نقـد می کنند؟ گـروهی عقیده دارند که صـورت جریان وجـوه نقد عـلاوه بر فعالیت های سرمایه گذاری ( شامل مخارج سرمایه ای واحد تجاری ) در زمینه های غیر سرمایه گذاری ( مانند کمک به واحد های تجاری در حذف تخصیص های اختیاری، اظهار چگونگی تغییرات در سایر صورت های مالی، بهبود پیش بینی ها در جهت تامین مالی آتی و غیره ) نیز مورد بهره گیری قرار می گیرد[ 17] و[18]. گروهی دیگر عقیده دارند که صورت جریان وجوه نقد می تواند معرف نحوه ی تخصیص وجوه نقد مورد بهره گیری توسط شرکت ها باشد، به بیانی دیگر رفتار شرکت ها را در نحوه تخصیص وجوه نقد اظهار می کند[22]. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که این موضوع بایستی بیش از پیش مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرد، زیرا شرکت ها بیشتر منابع خود را بر روی سرمایه گذاری ها یا کاهش تامین مالی خارجی به کار می گیرند. هر چند شرکت ها برای بهبود نقدینگی و گردش وجوه نقد بالاتر و تامین مالی خارجی جدید کوشش می کنند به بازارهای مالی جدید دست یابند[17].

تغییر در جریان وجوه نقد عملیاتی به عنوان منبع و سرچشمه وجوه نقد شرکتها، تاثیر بسزایی بر روی ساختار دارایی وسرمایه مانند وجوه نقد نگهداری شده، سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی دارد. افزایش در وجوه نقد شرکتها، در کوتاه مدت موجب افزایش پس انداز و کاهش تامین مالی خارجی ( کاهش بدهی از طریق استقراض و یا کاهش فروش سهام سر مایه ) می گردد که این امر منجر به تغییر دردارایی و سرمایه شرکت به همان اندازه می گردد، اما در بلند مدت افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی به دنبال خواهد داشت، زیرا شرکتها از محل وجوه نقد نگهداری شده اقدام به سرمایه گذاری منطقی می نمایند. اما بدلیل اینکه وجوه پس انداز شده برای پروژه های سرمایه گذاری کفاف نمی کند، بناچار دست به استقراض می زنند، هر چند واحـد های تجاری در بلند مدت نیز ممکن می باشد، بخشی از جریانات نقدی ورودی را همانند دوره های کوتاه مدت پس انداز نمایند، اما این وجوه نمی تواند تمام نیازهای مالی آنها را جهت سرمایه گذاری تامین نماید. افزایش در اندازه سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی در بلند مدت نیز موجب تغییر در ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها به همان اندازه می گردد[21].

شرکت ها در کوتاه مدت یک بخش عمده ای ازوجوه نقد نگهداری شده را به جای پرداخت سود سهام یا انجام مخارج سرمایه ای ترجیحاً به کاهش تامین مالی اختصاص می دهند، به گونه ای که کاهش تامین مالی خارجی دردوره جاری موجب افزایش ظرفیت تامین مالی آتی می گردد، به همین دلیل شرکت ها قبل از تخصیص دادن وجوه نقد برای پروزه ها و سرمایه گذاری های آتی، اقدام به کاهش تامین مالی خارجی  می نمایند. پس می توان نتیجه گرفت که یک ارتباط مستقیم بین افزایش و یا کاهش سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی با ساختار دارایی و سرمایه هست [19] و [20].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری