مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه

در فصل قبل، به تشریح روش پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیر­های پژوهش که به سه دسته مستقل، وابسته و کنترلی تقسیم می­گردد، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه­گیری، روش گردآوری داده­ها و روش­های آماری مورد بهره گیری در پژوهش پرداخته گردید.

در این فصل آغاز تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه می­گردد. در بخش بعد، به مطالعه پایایی متغیر­ها پرداخته می­گردد. پس از مطالعه پایایی، فرض نرمال­بودن متغیرهای مورد مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و انتخاب نوع آزمون‌های مربوط انجام و بعد از آن، آزمون فرضیه­های پژوهش و در انتها، نتیجه ­گیری کلی اظهار می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-2- آماره‌های توصیفی

به مقصود مطالعه و تجزیه و تحلیل اولیه داده‌ها، آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران برای سال مبنا، یکسال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا محاسبه و در جدول شماره 4-1، 4-2 و 4-3 ارائه شده می باشد. جدول 4-1 اختصار آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش به تفکیک شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی برای سال مبنا را نشان می­دهد.

همان­گونه که در جدول شماره 4-1 نظاره می گردد، در سال وقوع بحران مالی، میانگین کل متغیر­ها در شرکت­های دارای بحران مالی بجز متغیر­های سرعت گزارشگری مالی و نسبت بدهی کم­تر از میانگین متغیر­ها در شرکت­های سالم می باشد که این موضوع دلالت بر کم­تر­بودن اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی
غیر­اختیاری، وجه نقد عملیاتی، وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها، وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری، وجه نقد عملیاتی به فروش و اندازه در شرکت­های دارای بحران مالی در مقایسه با شرکت­های سالم دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال­ های پژوهش:

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

  1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  4. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری