مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

3-11-روش تجزیه و تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها

 پس از آن‌که پژوهشگر داده‌ها را گردآوری و طبقه‌بندی نمود بایستی مرحله بعدی فرایند پژوهش، که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف می باشد، را آغاز کند. این مرحله در پژوهش اهمیت زیادی دارد زیرا نشان دهنده کوشش‌ها و زحمات فراوان گذشته می باشد. در این مرحله، پژوهش‌گر اطلاعات و داده‌ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد مطالعه قرار می‌دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل، آن چیز که مهم می باشد این می باشد که پژوهش‌گر بایستی اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخ‌گویی به سؤال‌های پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه‌های پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد (حافظ‌نیا، 1385: 231).

در انجام این پژوهش، از روش‌های آماری متعددی بهره گیری می گردد که در ادامه به صورت کامل تشریح می گردد. پس از جمع‌آوری اطلاعات، توابع (الگوهای) مورد نظر به کمک الگوهای اقتصادسنجی برآورد خواهند گردید. این الگوها شامل رگرسیون چندمتغیره، آزمون فروض کلاسیک، روش بهره گیری از داده‌ها، آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی و آزمون هم‌جمعی می باشد که در ادامه به تبیین این الگوها پرداخته می گردد.

3-11-1- رگرسیون چندمتغیره

در بعضی از مسائل پژوهشی، به ویژه آن‌هایی که هدف پیش‌بینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاک (که قصد پیش‌بینی آن را داریم) و ترکیب متغیرهای پیش‌بینی‌کننده، که هر کدام از آن‌ها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی می باشد. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش‌بینی‌کننده ترکیب می شوند، “رگرسیون چندمتغیره” می باشد. در این روش، یک معادله رگرسیون چندمتغیری محاسبه می گردد که ارزش‌های اندازه‌گیری پیش‌بینی شده را در یک فرمول اختصار می کند. ضرایب معادله برای هر متغیر، براساس اهمیت آن در پیش‌بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می گردد. درجه همبستگی بین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده در معادله رگرسیون چندمتغیری و متغیر ملاک، به وسیله ضریب نشان داده می گردد.(دلاور، 1384: 220).

رگرسیون چندمتغیری دارای روش‌های مختلفی می باشد. تفاوت روش‌های آن در نحوه انتخاب متغیرهای پیش‌بینی‌کننده می باشد. همان گونه که در بخش قبل به صورت کامل اظهار گردید، در این پژوهش برای مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی از مدل های رگرسیون چند متغیره متعددی بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

[1] Fama & French

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید