عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه

درتحقیقات علمی، به خصوص تحقیقات تجربی و میدانی، تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از جامعه مورد مطالعه، یکی از مهمترین بخش های پژوهشی به شمار می رود.

اگر چه فرآیند های تجزیه وتحلیل با در نظر داشتن نوع پژوهش، مساله پژوهش، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع‌آوری اطلاعات متفاوت هستند. اما این بخش از پژوهش اصلی ترین فعالیت تحقیقی پژوهشگر و جزء لاینفک هر پژوهشی می باشد.

در فرآیند تجزیه وتحلیل، داده ها هم از لحاظ مفـــهومی و هم از جنبه تجـــربی پالایش می شوند و تکنیکهای گوناگون آماری تأثیر بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند. در واقع در این بخش از پژوهش می باشد، که محقق با بهره گیری از آزمون های آماری به مطالعه فرضیات خود می پردازد و در نهایت به فرضیات اولیه خود پاسخ می دهد.

در این پژوهش برای آزمون فرضیات، آغاز تمام داده های صورت جریان وجوه نقد بر مبنای مدل جریان وجوه نقد مرتب شده اند، سپس از مدل های رگرسیون چند متغیره ها بهره گیری شده می باشد.

4-2- آزمون فرضیه های پژوهش

داده هایی که مطابق با معادلات جریان وجوه نقد از طریق نرم افزار Excel جمع آوری گردیده بود، به کمک نرم افزار Spss  مورد آزمون قرار گرفت. به مقصود انسجام اطلاعات و انتقال راحت تر مطالب، هر یک از مدل های رگرسیون را بر اساس معادلات جریان وجوه نقد ایران وFASB، در قالب جداولی بطور جداگانه و تفکیک یافته و به صورت دوره های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت طی سال های (86-84) و در سطح اطمینان 90% (10%=) مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفت، در این جداول اطلاعات ذیل نیزگنجانیده شده می باشد.

1- مقدار β محاسبه شده در دوره زمانی t و t-1 و  t-2نشان دهنده ضریب حساسیت یا همان شیب خط مدل می باشد. در مدل های رگرسیونی، ازحاصلضرب ضریب حساسیت در مقدار عددی متغیر(های) مستقل، اندازه تاثیر متغیر های مستقل بر روی متغیر( های) وابسته بدست می آید.

2-  مقدار    P-Valueیا همان Sig که در واقع اندازه خطایی می باشد که در رد فرضیه صفر به وجودمی آید، که هر چه مقدار  Sigکمتر باشد، رد فرضیه صفر ساده تر می گردد. در این پژوهش که (10%=) می باشد، درصورتیکه 10%> Sig باشد فرض  رد می گردد و فرض مقابل یعنی  پذیرفته می گردد، و بالعکس، که این مقدار توسط نرم افزار  Spss محاسبه شده می باشد.

3- پذیرش(Accept)   فرض یا  مطابق با اطلاعات بند دو

4- مقدار محاسبه شده در ستون  Lt-term( تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه در دوره بلند مدت )، که شامل حاصل جمع ستون های t و t-1   و t-2  در سطح معنی دار می باشد. به بیانی دیگر، اثرات انباشته حساسیت جریان وجوه نقد در کوتاه مدت می باشد.

بر اساس مقادیر β دردوره های کوتاه مدت ( صرف نظر از تاثیر مثبت یا منفی آنها ) و بر حسب سطح معنی دار بودن Sig (Sig <%10  ) فرض  یا  پذیرفته می گردد، در صورتی که در هیچ یک از دوره های زمانی کوتاه مدت فرض  تأیید نگردد، به منزله تأیید فرض  در دوره زمانی کوتاه مدت و  بلند مدت خواهد بود. به علاوه چنانچه مقدار  sig در کوتاه مدت در سطح معنی دار نباشد، به مقصود اظهار علت های رد آن اطلاعات مربوط به نتایج مدل رگرسیونی در نگاره مربوط به همان مدل آورده شده می باشد.

آزمون تجربی این پژوهش، آغاز برروی نمونه کلی انجام گردیده می باشد، بطور عمده در این مرحله تأکید بر مقایسه تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت جریان وجوه نقد عملیاتی بر روی تأمین مالی خارجی، فعالیت های سرمایه گذاری به  گونه خاص، و مقایسه بین سایر اقلام جریان وجوه نقد به گونه اعم، می باشد. بدین ترتیب همان آزمون ها را در شرایط محدودیت مالی و عدم محدودیت مالی شرکت ها بر اساس    نمونه های جزیی، از طریق رتبه بندی و طبقه بندی شرکتها، بر مبنای نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت، به گونه جداگانه انجام می گیرد. که به ترتیب نتایج حاصل از این آزمون های تجربی تشریح        می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید