عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2- روش پژوهش

 طرح این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و از آن­جا که هدف این پژوهش مقایسه­ی جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در شرکت­های دارای بحران مالی و سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، در زمره پژوهش­های علی­­ مقایسه­ای قرار دارد. هم­چنین، به­دلیل ­این­که پژوهش از نوع کمی می باشد از فن­های آماری و از روش علمی ساخت و اثبات تجربی بهره گیری می­گردد و بر اساس فرضیه­ها و طرح­های پژوهش از قبل تعیین شده انجام می­گردد (نمازی، 1382: 64).

3-3- فرضیه ­های پژوهش

بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرضیه­های پژوهش به تبیین زیر طراحی و تدوین شده می باشد:

فرضیه اصلی ­1: بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه فرعی 1-1: بین وجه نقد عملیاتی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.

فرضیه فرعی 1-2: بین وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­های­ شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.

فرضیه فرعی 1-3: بین وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­های شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.

فرضیه فرعی 1-4: بین وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­های جاری شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.

فرضیه فرعی 1-5: بین وجه نقد عملیاتی به فروش شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.

فرضیه اصلی 2: بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.

فرضیه اصلی ­2-1: بین کل اقلام تعهدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.

فرضیه اصلی ­2-2: بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.

فرضیه اصلی ­2-3: بین اقلام تعهدی غیراختیاری شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.

فرضیه اصلی ­3: بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.

فرضیه اصلی ­4: متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارد.

فرضیه فرعی 4-1: متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی در سال مبنا را دارد.

فرضیه فرعی 4-2: متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی در یک­سال قبل از سال مبنا را دارد.

فرضیه فرعی 4-3: متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی در دوسال قبل از سال مبنا را دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال­ های پژوهش:

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

  1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  4. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید