عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5-  بخش دوم: برآورد مدل ها با بهره گیری از ارزش های بازار اهرم مالی

در این بخش برای مطالعه ارتباط بین نسبت اهرمی و بازده غیر عادی از ارزش های بازار اهرم بهره گیری می گردد. جهت سنجش ساختار سرمایه یا اهرم مالی آغاز از نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار بهره گیری می گردد و سپس از بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار بهره گیری می گردد و هر کدام از این معیارها در قالب فرضیه ای فرعی مورد مطالعه واقع می گردد. در نهایت هر دو معیار در قالب یک فرضیه اصلی به عنوان معیاری برای ساختار سرمایه بر اساس ارزش های دفتری در قالب مدلی جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد.

4-5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی3

  همانند بخش اول، اولین فرضیه­ی این  بخش نیز فرضیه ای فرعی می باشد که به مطالعه ارتباط بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار و بازده غیر عادی در هر صنعت پرداخته می باشد. پس فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر مطرح می­باشد.

H0b    : بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و بازده غیر عادی در هر صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.

H1b: بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و بازده غیر عادی در هر صنعت ارتباط معناداری هست.

برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا بهره گیری از روش داده های پانل در برآورد مدل مورد نظر کارآمد خواهد بود یا نه از آزمون چاو و به مقصود اینکه مشخص گردد که کدام روش ( اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تر می باشد از آزمون هاسمن بهره گیری گردیده می باشد.

نتایج حاصل از این آزمون ها در جدول 4-8 آورده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که در جدول شماره 4-8 نظاره می­گردد، برای آزمون چاو از آماره F بهره گیری شده می باشد. F  محاسبه شده (52/5) از F بحرانی (38/1) بزرگتر بوده و فرضیه  رد و ناهمسانی عرض از مبدأ ها پذیرفته می گردد. پس، با اطمینان 95/0 می توان از روش داده های پانل بهره گیری نمود. همچنین طبق نتایج حاصل از آزمون هاسمن    محاسبه شده (49/27) بزرگتر از  بحرانی (1/14) می باشد، پس فرضیه  رد می گردد. رد شدن فرض صفر به این معنی می باشد که بین جزء اخلال و متغیر توضیحی همبستگی هست. لذا بهره گیری از روش اثرات تصادفی ناسازگار بوده و  برای عدم روبرو شدن با مشکل تورش و ناسازگاری، لازم می باشد جهت برآورد از روش اثرات ثابت بهره گیری گردد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ی فرعی3 با بهره گیری از مدل داده های تلفیقی ایستا در جدول 4-9 آمده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

[1] Fama & French

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید