گازها………………………………………………………………………………………………………23
1-10-8- تقطير تجزيه اي…………………………………………………………………………………………………………23
1-10-9-روش گاز کروماتوگرافي و جرم سنجي……………………………………………………………………….24
1-10-9-1- روش کروماتوگرافي گازي……………………………………………………………………………………..24
1-10-9-2-طيف سنج جرمي……………………………………………………………………………………………………25
فصل دوم: سوابق تحقيق
2-1- مطالعات انجام شده بر روي گونه‌هاي (Ferula) در ايران………………………………………………28
2-2- مطالعات انجام شده بر روي گونه‌هاي (Ferula) در خارج از ايران…………………………………34
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- جمع آوري و خشک کردن گياه……………………………………………………………………………….37
3-2- استخراج اسانس……………………………………………………………………………………………………………….38
3-2-1- مواد و وسايل لازم………………………………………………………………………………………………………..38
3-2-2- روش کار………………………………………………………………………………………………………………………38
3-3- آناليز اسانس……………………………………………………………………………………………………………………..40
3-4- مشخصات دستگاه گاز کروماتوگرافي جهت تعيين مقدار ترکيبات تشکيل دهنده اسانس…….40
3-5- مشخصات دستگاه طيف سنج جرمي جهت شناسايي مقدار ترکيبات تشکيل دهنده اسانس…………………………………………………………………………………………………………………………………………41
3-6- آناليز داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………41
3-7- عصاره‌گيري و اندازه‌گيري ترکيبات فنلي و آنتي اکسيداني……………………………………………41
3-7-1- اندازه‌گيري ترکيبات فنلي……………………………………………………………………………………………41
3-7-1-1- مواد و وسايل لازم………………………………………………………………………………………………….41
3-7-1-2- اندازه‌گيري پلي فنل توسط دستگاه HPLC………………………………………………………..43
3-7-1-2-الف- مواد و وسايل لازم……………………………………………………………………………………………43
3-7-1-2-ب-تهيه عصاره‌هاي گياهي……………………………………………………………………………………….43
3-7-1-2-ج-غلظت سازي عصاره‌ها………………………………………………………………………………………….44
3-7-1-3- اندازه گيري فنل کل فراسيون توسط روش فولين سيوکالتيو……………………………….44
3-7-1-4- عصاره‌گيري پلي فنل‌ها…………………………………………………………………………………………..45
3-7-2- اندازه گيري خاصيت آنتي اکسيداني…………………………………………………………………………..46
3-7-2-1- مواد و وسايل لازم…………………………………………………………………………………………………..46
3-7-2-2- شرح کار………………………………………………………………………………………………………………….47
فصل چهارم: نتايج
4-1- درصد اسانس در گياه دارويي آنغوزه رويش يافته در سه منطقه استان فارس………………50
4-2-تجزيه کمي و کيفي آنغوزه سه منطقه………………………………………………………………………… 51
4-2-1- تجزيه کمي و کيفي اسانس گياه آنغوزه در منطقه رويشي استهبان…………………………51
4-2-2- تجزيه کمي و کيفي اسانس گياه آنغوزه در منطقه رويشي زرين دشت…………………….54
4-2-3- تجزيه کمي و کيفي اسانس گياه آنغوزه در منطقه رويشي نيريز……………………………….57
4-3- ترکيبات فنلي………………………………………………………………………………………………………………..62
4-3-1- نتايج پلي فنل‌ها……………………………………………………………………………………………………..64
4-3-2- نتايج نوع و ميزان پلي فنل‌ها در منطقه استهبان………………………………………………………70
4-3-3- نتايج نوع و ميزان پلي فنل‌ها در منطقه زرين دشت……………………………………………….. 70
4-3-4- نتايج نوع و ميزان پلي فنل‌ها در منطقه نيريز…………………………………………………………….70
4-4- نتايج آنتي اکسيداني………………………………………………………………………………………………………74
4-5- صحت فرضيه‌ها…………………………………………………………………………………………………………….77
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5- بحث………………………………………………………………………………………………………………………………..80
5-1- آناليز اسانس………………………………………………………………………………………………………………..80
5-1-1- آناليز اسانس آنغوزه منطقه استهبان…………………………………………………………………………80
5-1-2- آناليز اسانس آنغوزه منطقه زرين دشت……………………………………………………………………81
5-1-3- آناليز اسانس آنغوزه منطقه نيريز………………………………………………………………………………81
5-2- ميزان ترکيبات فنلي…………………………………………………………………………………………………….83
5-2-1- نتايج نوع و ميزان پلي فنل‌ها در منطقه استهبان………………………………………………………83
5-2-2- نتايج نوع و ميزان پلي فنل‌ها در منطقه زرين دشت…………………………………………………83
5-2-3- نتايج نوع و ميزان پلي فنل‌ها در منطقه نيريز…………………………………………………………..83
5-3- ميزان ترکيبات آنتي اکسيداني………………………………………………………………………………………..84
نتيجه گيري کلي…………………………………………………………………………………………………………………..85
پيشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………86
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
چکيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………….98

فهرست جداول
جدول 3-1-مشخصات مناطق جمع‌آوري شيره آنغوزه…………………………………………………………..37
جدول 4-1- ترکيب‌هاي تشکيل دهنده اسانس گياه دارويي آنغوزه استهبان………………………….53
جدول 4-2- ترکيب‌هاي تشکيل دهنده اسانس گياه دارويي آنغوزه زرين دشت…………………….55
جدول 4-3- ترکيب‌هاي تشکيل دهنده اسانس گياه دارويي آنغوزه نيريز……………………………..58
جدول 4-4- مقايسه ترکيب‌هاي تشکيل دهنده اسانس در گياه دارويي آنغوزه سه منطقه……60
جدول 4-5- ميزان ترکيبات فنلي………………………………………………………………………………………….62
جدول 4-6- ميزان ترکيبات فنلي استاندارد شده…………………………………………………………………..63
جدول 4-7- مقايسه ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن در اندازه گيري فنل کل………………………………………………………………………………………………………………………………………74
جدول 4-8- نتايج آنتي اکسيداني آنغوزه با استفاده از سه ماده استاندارد………………………………76
جدول 4-9- نتايج آنتي اکسيداني آنغوزه سه منطقه………………………………………………………………77

فهرست نمودارها
نمودار 4-1- کروماتوگرام اسانس گياه دارويي آنغوزه استهبان………………………………………………52
نمودار 4-2- کروماتوگرام اسانس گياه دارويي آنغوزه زرين دشت…………………………………………55
نمودار 4-3- کروماتوگرام اسانس گياه دارويي آنغوزه نيريز…………………………………………………..57
نمودار 4-4- کاليبراسيون کافئيک اسيد در طول موج 280 نانومتر…………………………………….64
نمودار 4-5- کاليبراسيون کارواکرول در طول موج 280 نانومتر………………………………………….64
نمودار 4-6- کاليبراسيون کاتشين در طول موج 280 نانومتر………………………………………………65
نمودار 4-7- کاليبراسيون کلروجنيک اسيد در طول موج 280 نانومتر………………………………..65
نمودار 4-8- کاليبراسيون کومارين در طول موج 280 نانومتر……………………………………………..65
نمودار 4-9- کاليبراسيون الاجيک اسيد در طول موج 280 نانومتر…………………………………….66
نمودار 4-10- کاليبراسيون اگنول در طول موج 280 نانومتر………………………………………………66
نمودار 4-11- کاليبراسيون گاليک اسيد در طول موج 280 نانومتر……………………………………..67
نمودار 4-12

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید