10 برابر رقيق شده است(شکل 4-5). حال چنانچه بخواهيم ( (mg/litرا به گياه خشك(mg/g( گزارش كنيم بايستي ابتدا حاصل را برml 1000تقسيم سپس در ml20 ضرب و دوباره بر وزن گياه اوليه بر حسب گرم تقسيم كنيم. و سپس در 10 ضريب رقت ضرب شود.

بهتر است به صورت mg/g گزارش شود.
– نشاندهنده اين است كه اين استاندارد در نمونه مذكور مشاهده نشده است.

جدول4-6- ميزان ترکيبات فنلي استاندارد شده
رديف
ترکيبات فنليs
ميزان ترکيب (mg/lit)

نمونه آنغوزه استهبان
نمونه آنغوزه نيريز
نمونه آنغوزه زرين دشت
1
Caffeic acid2
Carvacrol
0.584531
0.191083
1.102919
3
Catechin
0.198922
0.452148

4
Chloregenic acid5
coumarin6
Ellagic acid7
Eugenol


1.15125
8
Gallic acid9
Hesperedin
0.020681
0.201954

10
Hesperetin
0.192741
0.275221
0.580388
11
p-coumaric acid12
Quercetin13
rutin14
Sinapic acid15
Trans-ferulic acid
0.898077
2.54711

16
vanillin
0.012726
0.132426

شکل 4-5- ميزان ترکيبات فنلي آنغوزه سه منطقه

4-3-1- نتايج پلي فنل‌ ها
ابتدا استاندار پلي فنل‌هاي کارواکرول، کاتشين، کلروجنيک اسيد، کومارين، الاجيک اسيد، اگنول، گاليك اسيد،هسپزتين، هسپردين، پي کوماريک اسيد، كوئرستين، روتين، سيناپيك اسيد، ترانس فوليک اسيدو وانيلين در طول موج‌ 280 نانومتر در غلظت‌هاي 1/0، 1، 50، 100، 300 و 1000 پي‌پي‌ام به دستگاه تزريق گرديد و معادله خط آن‌ها رسم شد( نمودارهاي4-4 تا 4-19).

نمودار4-4 کاليبراسيون کافئيک اسيد در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-5 کاليبراسيون کاواکرول در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-6 کاليبراسيون کاتشين در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-7 کاليبراسيون کلروجنيک اسيد در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-8 کاليبراسيون کومارين در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-9 کاليبراسيون الاجيک اسيد در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-10 کاليبراسيون اگنول در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-11 کاليبراسيون گاليک اسيد در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-12 کاليبراسيون هسپرتين در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-13 کاليبراسيون هسپريدين در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-14 کاليبراسيون پي کوماريک اسيد در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-15 کاليبراسيون کوئرستين در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-16 کاليبراسيون روتين در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-17 کاليبراسيون سيناپيک اسيد در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-18 کاليبراسيون ترانس فوليک اسيد در طول موج 280 نانومتر

نمودار4-19 کاليبراسيون وانيلين در طول موج 280 نانومتر
4-3-2- نتايج نوع و ميزان پلي فنل ها در منطقه استهبان:
بررسي فنل‌ها در منطقه استهبان( جداول 4-5 و 4-6 ) نشان داد که در اين منطقه ، پلي فنل‌هاي کارواکرول، کاتشين، کومارين، هسپردين، هسپرتين، ترانس فروليک اسيد، وانيلين و کوئرسيتين در طول موج 28و 320 نانومتر قرائت گرديد. همچنين نتايج نشان داد که پلي فنل‌هاي کلروجنيک اسيد و کافئيک اسيد،الاجيک اسيد، اگنول، گاليک اسيد، پي کومارين اسيد، روتين و سيناپيک اسيد در اين منطقه وجود ندارد. بيش‌ترين ميزان پلي فنل در اين منطقه به ترتيب مربوط به ترانس فروليک اسيد(6/54 پي پي ام ) و کارواکرول (53/35 پي پي ام) مي‌باشد (جدول4-5).

4-3-3- نتايج نوع و ميزان پلي فنل ها در منطقه زرين دشت:
بررسي فنل‌ها در منطقه زرين دشت( جداول 4-5 و 4-6 ) نشان داد که در اين منطقه ، پلي فنل‌هاي کارواکرول، اگنول و هسپرتين، در طول موج 280 و 320 نانومتر قرائت گرديد. همچنين نتايج نشان داد که پلي فنل‌هاي کاتشين، ترانس فروليک اسيد، وانيلين، کوئرسيتين کومارين، هسپردين، کلروجنيک اسيد و کافئيک اسيد، الاجيک اسيد، ، گاليک اسيد، پي کومارين اسيد، روتين و سيناپيک اسيد در اين منطقه وجود ندارد. بيش‌ترين ميزان پلي فنل در اين منطقه به ترتيب مربوط به اگنول(77/47 پي پي ام ) و کارواکرول (77/45 پي پي ام) مي‌باشد (جدول4-5).

4-3-4- نتايج نوع و ميزان پلي فنل ها در منطقه نيريز:
بررسي فنل‌ها در منطقه نيريز( جداول 4-5 و 4-6 ) نشان داد که در اين منطقه ، پلي فنل‌هاي کارواکرول، کاتشين، هسپردين، هسپرتين، ترانس فروليک اسيد و وانيلين در طول موج 280 و 320 نانومتر قرائت گرديد. همچنين نتايج نشان داد که پلي فنل‌هاي کلروجنيک اسيد و کافئيک اسيد، الاجيک اسيد، کومارين، اگنول، گاليک اسيد، پي کومارين اسيد، روتين، کوئرسيتين و سيناپيک اسيد در اين منطقه وجود ندارد. بيش‌ترين ميزان پلي فنل در اين منطقه به ترتيب مربوط به ترانس فروليک اسيد(32/139 پي پي ام ) مي‌باشد (جدول4-5).
مقايسه ترکيبات فنلي آنغوزه سه منطقه در شکل(4-6 تا 4-12) آمده است.

شکل 4-6 مقايسه کارواکرول در مناطق مختلف

شکل 4-7 مقايسه ميزان کاتشين در مناطق مختلف

شکل 4-8 مقايسه ميزان اگنول در مناطق مختلف

شکل 4-9 مقايسه ميزان هسپردين در مناطق مختلف

شکل 4-10 مقايسه ميزان هسپرتين در مناطق مختلف

شکل 4-11 مقايسه ميزان ترانس فروليک اسيد در مناطق مختلف

شکل 4-12 مقايسه ميزان وانيلين در مناطق مختلف

طبق آناليز داده‌ها و جدول 4-7 آنغوزه منطقه استهبان کم‌ترين ميزان فنل کل را به خود اختصاص داده است و آنغوزه منطقه نيريز بيش‌ترين ميزان فنل کل را به خود اختصاص داده است .

جدول 4-7- مقايسه ميانگين تيمار ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن در اندازه گيري فنل کل
رديف
Sample
(TPC)1 Total phenolic content (mg gallic acid equivalent/g)
1
استهبان
19.33± 0.31c
2
زرين دشت
39.21± 0.63a
3
نيريز
34.64± 0.94b

1- Data are displayed with mean ± SD, and (P<0.05). 4-4- نتايج آنتي اکسيداني
براي تعيين بهترين ماده استاندارد و مقايسه با ميزان IC50 (نصف راديکال‌هاي آزاد بدست آمده) آنغوزه سه منطقه از سه ماده استاندارد(گاليک اسيد، کوئرستين و ويتامين E ) و در 11 غلظت استفاده شد نتايج در جدول 4-8 آمده است(نمودار 4-20 تا 4-22).

نمودار 4-20 استاندارد گاليک اسيد در غلظت هاي مختلف

نمودار 4-21 استاندارد کوئرسيتين در غلظت هاي مختلف

نمودار 4-22 استاندارد ويتامين E در غلظت هاي مختلف

جدول 4-8 نتايج آنتي اکسيداني آنغوزه با استفاده از سه ماده استاندارد
IC50
3200
1600
800
400
200
100
50
25
12.5
6.25
3.1
1.6
غلظت(ppm)
رديف

ماده استفاده شده

24.701
90.05
89.3
88.6
88
88
86
85
60
32.3
18
12

گاليک اسيد
1
35.79
96.46
95.3
95.9
96
95
95
68
37
19
11
9.2
6.8
کوئرسيتين
2
184.15
96.87
95.5
96.3
96
53
34
15
8
10
7
6.8

E ويتامين
3

نتايج آنتي اکسيداني آنغوزه سه منطقه در نمودار(4-23 تا 4-25) و جدول(4-9) آمده است.

نمودار4-23 آنتي اکسيداني آنغوزه استهبان

نمودار4-24 آنتي اکسيداني آنغوزه زرين دشت

نمودار4-25 آنتي اکسيداني آنغوزه نيريز

جدول 4-9 نتايج آنتي اکسيداني آنغوزه سه منطقه
IC50
3200
1600
800
400
200
100
50
25
12.5
6.25
غلظت(ppm)
رديف

منطقه مورد برداشت

4931. 6 c
35.9
16.25
12.23
5.57
1.13
5.77
7.75
7.48
11.54
12.87
استهبان
1
1009.56a
95.2
79.53
51.31
31.63
23.4
14.37
10.28
7.28
7.57
6.06
زرين دشت
2
1229.58b
95.97
61.74
49.52
30.07
16.91
13.66
6.33
6.11
3.3
4.7
نيريز
3

Ic 50 نشاندهنده اين است که 50 درصد از نمونه‌ها ميزان آنتي اکسيداني به ميزان ماده استاندارد نزديک است. نزديک است.

4-5- صحت فرضيه‌ها
با توجه به فرضيه هاي مطرح شده در فصل اول به اين نتيجه مي‌رسيم:
در مورد فرضيه اول مبني بر با ارزش بودن گياه دارويي آنغوزه با توجه به آناليز اسانس و بدست آوردن ترکيبات عمده اين فرضيه تاييد مي‌شود.که از اين ترکيبات در صنايع دارويي استفاده‌هاي بسيار مي‌شود.
در ابتداي فصل يک فرض دوم بر اين گماشته شد که گياه مرتعي-دارويي آنغوزه خاصيت آنتي اکسيداني بالايي دارد که با اندازه گيري ميزان آنتي‌اکسيداني، آنغوزه زرين دشت بالاترين و پس از آن آنغوزه نيريز و سپس آنغوزه استهبان در مرتبه بعدي قرار گرفتندو اين فرضيه نيز تاييد شد.
فرض سوم بيان داشت که گياه مرتعي-دارويي آنغوزه داراي ترکيبات فنلي بالايي است، ميزان پلي فنلي در آنغوزه زرين دشت بيشترين ميزان و آنغوزه استهبان کمترين ميزان را داشت که با مقايسه نتايج اين فرضيه نيز تائيد شد.
– گياه مرتعي-دارويي آنغوزه با داشتن خواص ضدميکروبي يکي از گياهان مهم در سلامت به‌شمار مي‌رود اين فرض جاي پژوهش دارد و در اين تحقيق به آن پرداخته نشد.
بدليل داشتن ترکيات سولفوري، صمغ و رزين گياه مرتعي-دارويي آنغوزه داراي پتانسيل‌هاي بالقوه در زمينه صادرات غير نفتي ‌به‌شمار مي‌رود و فرضيه آخر نير تائيد مي‌شود.
مقايسه ترکيبات آنتي اکسيداني بر اساس IC50 انجام شد که بر همين اساس آنتي اکسيداني زرين دشت داراي بالاترين مقدار و آنتي اکسيداني استهبان داراي کمترين ميزان در اين آزمايش بود.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید