مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9- مالیات بر درآمد

جریان های نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد تنها منحصر به پرداخت ها یا علی الحساب های پرداختی از بابت مالیات بر درآمد و یا استرداد مبالغ پرداختی از این بابت می باشد و پرداختهای نقدی مربوط به سایر انواع مالیات ها ( از قبیل مالیات های تکلیفی و مالیات های مستقیم وضع شده بر تولید و فروش ) در سر فصل مالیات بر درآمد منعکس نمی گردد.

2-10- فعالیت های سرمایه گذاری

فعالیت های سرمایه گذاری عبارت از تحصیل یا واگذاری سرمایه گذاری های کوتاه مدت و     بلند مدت، دارایی های ثابت مشهود، دارایی های نامشهود و نیز پرداخت و وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص مستقل از واحد تجاری (غیر از کارکنان ) می باشد. نمونه هایی از جریانهای نقدی مرتبط با    فعالیت های سرمایه گذاری به تبیین زیر می باشد:

الف ـ جریان های نقدی ورودی

1- وجوه نقد دریافتی حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر واحد های تجاری

2- وجوه نقد دریافتی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود

3- وجوه نقد دریافتی بابت اصل سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

4- وجوه نقد دریافتی بابت اصل اقساط وام های پرداختی به اشخاص مستقل از واحد تجاری ( غیر از کارکنان )

ب ـ جریانهای نقدی خروجی

1- وجوه نقد پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر واحد های تجاری

2- وجوه نقد پرداختی جهت تحصیل دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود

3- وجوه نقد پرداختی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

4- وجوه نقد پرداختی بابت وام به اشخاص مستقل از واحد تجاری ( غیر از کارکنان )

2-11- فعالیت های تامین مالی

فعالیتهای تامین مالی عبارت از فعالیت هایی می باشد که منجر به تغییر در اندازه و ترکیب سرمایه و استقراض های واحد تجاری ( به غیر از اضافه برداشتهای مقصود شده در محاسبه وجه نقد ) گردد. نمونه هایی از جریان های نقدی مرتبط با فعالیتهای تامین مالی به تبیین زیر می باشد:

الف ـ جریان های نقدی ورودی

1 – وجوه نقد دریافتی حاصل از صدور سهام

2- وجوه نقد دریافتی حاصل از صدور اوراق مشارکت

3- وجوه نقد دریافتی بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها

ب ـ جریان های نقدی خروجی

1- وجوه نقد پرداختی بابت اصل اوراق مشارکت صادره

2 – وجوه نقد پرداختی بابت اصل اقساط تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها

3- وجوه نقد پرداختی بابت اصل اقساط اجاره به شرط تملیک

4- وجوه نقد پرداختی بابت کاهش سرمایه

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید