مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه

 علم[1] شناخت واقعیت از طریق تجربه می باشد. کارکردهای علم؛ تبیین[2]، پیش‌بینی[3] و تعمیم[4] می باشد و هدف اساسی آن نظریه‌سازی می باشد. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیده‌هاست. به اظهار آماری، تبیین معادل تبیین واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل می باشد. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش نظاره‌ای می باشد و از طرف دیگر پدیده‌های اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیده‌های اجتماعی را نه یک علت بلکه علت‌های اجتماعی تبیین می‌کنند که پژوهش‌گر همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیده‌های اجتماعی) نیست. (ساعی، 1377: 21) در این پژوهش از فهرست اطلاعاتی بهره گیری می گردد که شامل اطلاعات برای 10 دوره مالی و ترکیبی از داده های مقطعی می باشد. در نظریه میلر و مودیلیانی ((MM ، تنها متغیر مستقل نسبت اهرم مالی می باشد که به صورت خطی ارتباط آن آزمون می گردد. در این پژوهش علاوه بر نسبت اهرم مالی، اندازه تمرکز در صنعت نیز مد نظر قرار می گیرد. MM،  آزمون های خود را در دو صنعت که گروه های ریسک آن ها با یکدیگر پیوستگی دارد مانند صنایع همگانی و بخش نفت انجام دادند. پژوهش حاضر گروه های صنایع مورد مطالعه را بسط داده و همه شرکت های غیر مالی و همه گروه های ریسک را در بر می گیرد.

موضوع این فصل تشریح روش اجرای پژوهش می باشد. روش پژوهش، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش،

متغیرهای پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، روش گردآوری داده‌ها و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از موضوعاتی می باشد که در این فصل به آن پرداخته می گردد.

3-2-روش پژوهش و گردآوری داده ها:

 تحقیقات مختلف را براساس نوع هدف به دو دسته کلی تقسیم می کنند:

الف)پژوهش بنیادی:

 هدف این نوع پژوهش، توسعه و گسترش نظریه ها (دانش نو) از طریق کشف ویژگیهای عمومی و مشترک با اصول کلی می باشد. در این نوع تحقیقات به علت تعمیم نتایج و یافته ها، روش نمونه گیری دقیق اساس کار می باشد. محققان در این نوع پژوهش توجه زیادی به بهره گیری یا کاربرد نتایج در مسائل واقعی زندگی یا به مسائل خارج از حوزه مورد علاقه خودشان ندارند.

ب)پژوهش کاربردی:

 این نوع پژوهش بسیاری از ویژگی های تحقیقات بنیادی را از جنبه اصول مربوط به روش های گزینش نمونه و استنباط ها و تعمیم نتایج ویافته ها در مورد جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده می باشد را داراست. اما در اینجا هدف پژوهش در جهت رشد و بهتر کردن یک محصول یا سیاق یک فعالیت و به گونه اختصار، آزمون مفاهیم نظری و مجرد و ذهنی در جایگاه های واقعی وزنده می باشد.

این پژوهش از  لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. طرح این پژوهش، از نـوع نیمه‌تجربی و پس‌رویدادی می باشد. پژوهشگر زمانی از یک طرح نیمه‌تجربی و پس‌رویدادی بهره گیری می‌کنند که داده‌ها از محیطی که به گونه طبیعی وجود داشته فراهم گردد یا از واقعه‌ای که بدون دخالت مستقیم او رخ داده می باشد، به وجود آمده باشد.(عبدالخلیق و آجین‌کیا[5]، 1389: 39).

جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن می باشد و به لحاظ اهمیت آن، بایستی به گونه دقیق تعریف و مشخص گردد. مرحله گردآوری داده‌ها، آغاز فرایندی می باشد که طی آن پژوهش‌گر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می کند؛ سپس به اختصار‌سازی یافته‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌پردازد؛ فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛ در نهایت نتیجه‌گیری می کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آن‌ها می یابد. به بیانی دیگر، پژوهش‌گر به اتکای داده‌های گردآوری شده حقیقت را آن گونه که هست کشف می کند (حافظ‌نیا، 1385: 162).داده های این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام می باشد که از نرم افزارهای تدبیرپرداز، صحرا، رهاوردنوین3 وهمچنین سایت های اینترنتی مربوط به بازاربورس اوراق بهادار تهران و سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای بهره گیری می گردد. مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده می باشد.

[1] Science

[2] Explanation

[3] Prediction

[4] Generalisation

[5] Abdel Khalik and Ajinkya

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Fama & French

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری