مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-13- مزایای افشا

افشای اطلاعات بهتر، هماهنگی و مشارکت میان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را با در نظر داشتن تصمیمهای سرمایه‌گذاری که مبتنی بر قیمت سرمایه گذاری می باشد، به‌واسطه تعادل میان جریانهای نقدی آینده مورد انتظار به نرخی بالاتر، بهبود می‌بخشد. بازار سرمایه در تعیین ارزش صحیح افشای شرکت در درازمدت کارامد می باشد. صرف اطلاعات، شامل ارزش ذاتی افشای بیشتر شرکت می باشد. برای شرکت‌های با کیفیت افشای بالاتر، انتظار می‌رود صرف اطلاعات برابر با افشای اطلاعاتی معادل با افشای رقیبانی با داراییها و شرایط بازار مشابه‌ باشد،‌ اما برای شرکت‌های با کیفیت افشا و شفافیت پایین، این صرف اطلاعات کمتر خواهد بود. مهمترین مزایای افشای کامل و گزارشگری بهتر عبارتند از (مدهانی 2009):

 • قابلیت اعتبار بیشتر مدیریت،
 • سرمایه گذاران درازمدت بیشتر،
 • افزایش حجم معاملات تجاری،
 • مالکیت نهایی بالاتر،
 • نقدشوندگی بیشتر،
 • فراریت کمتر،
 • کاهش شکاف خرید و فروش،
 • تحلیل بالاتر،
 • دسترسی بهتر و هزینه سرمایه کمتر،
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • روابط بهبودیافته با انجمنهای سرمایه‌گذاری، و
 • قیمتهای سهام بالاتر.

در میان این مزایا، اعتبار مدیریت مهمترین مزیت می باشد که پیش‌شرط تحقق سایر مزیتهاست. هنگامی که مدیریت از جایگاه اعتباری خوبی برخوردار می باشد، بازار فعالیتهای وی را مورد طرفداری قرار می‌دهد؛‌ حتی اگر در کوتاهمدت تصمیمها و فعالیتهای وی منجر به کاهش سود جاری گردد. افزایش افشای داوطلبانه سبب کاهش نبود تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه‌گذاران و افزایش نقدشوندگی سهام می گردد. افزایش نقدشوندگی می‌تواند منجر به جذابیت بیشتر سهام برای سرمایه‌گذاران نهادی گردد. امروزه شرکت‌ها بر اساس سیاستهای افشای خود مورد قضاوت قرار می‌گیرند و می‌توانند سیستم‌های افشای اطلاعات خود را برای سهامداران از طریق استقرار کمیته‌های افشا تقویت کنند. این کمیته‌ها محتوای اطلاعات و اندازه و روشهای افشای اطلاعات بااهمیت را تعیین می‌کنند ( ارگانی وهمکاران ، 1391)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال های پژوهش:

سوال این پژوهش این می باشد که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری