ي براي طراحي ديده نشده است.

تحليل نتايج پژوهش
نتيجهگيري مطلوب، حاصل تجزيه و تحليل دقيق اطلاعاتي است که بر مبناي سوال اصلي تحقيق گردآوري شده است. بنابراين تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان بخشي از فرآيند تحقيق علمي، يکي از پايههاي اصلي هر مطالعه و بررسي است. هدف از تجزيه و تحليل، درآوردن دادهها به شکل قابل فهم و تفسير است. مفاهيم و ابزارهاي آماري به صورت صريح يا ضمني بخشي از فرآيند اکثر تحقيقات را تشکيل ميدهند. نقش اين مفاهيم و ابزارها را مي‌توان هنگام تصميم‌گيري در مورد گزينش آزمودني‌ها، جايگزيني آنها در گروه‌هاي مختلف، توصيف داده‌هاي جمع‌آوري‌شده و تعميم يافته‌هاي حاصل از مطالعه، مشاهده کرد. بنابراين در تحقيق رفتاري، روش‌هاي آماري چندين نقش مرتبط با هم ايفا مي‌کنند(بازرگان، 1376). در اين فصـل براي تجزيـه و تحليل دادهها، از روش نظرسنجي پرسشنامه‌اي زوجي براي رسيدن به هدف پژوهش استفاده مي‌شود.. نظر به اينکه اطلاعات جمعآوري شده به صورت غير کمي ميباشند، در مرحله اول اين اطلاعات بايد به اطلاعات کمي تبديل و در مرحله بعدي اين اطلاعات با استفاده از روشهاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. در اين فصل روش هاي تحليل چند معياره و آمار توصيفي دادههاي حاصل از 9 پرسشنامه اول ارائه مي شود.
در نهايت عوامل مهم شناسايي شده و به رتبه بندي هريک از عوامل مي پردازيم.

آمار توصيفي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید