ارزيابي مي‌شوند. واژه گزينه‌ها يا نامزدها هم معناي واژه جايگزين ها25يا کانديدها26 بوده و به جاي هم بکار روند. علت سلسله مراتبي خواندن اين روش آن است که ابتدا بايد از اهداف و راهبردهاي سازمان در راس هرم آغاز کرد و با گسترش آنها سنجه ها را شناسايي کرد تا به پايين هرم برسيم.

3-9- خلاصه و نتيجه گيري:
در اين فصل ويژگي ها، دلايل انتخاب، فرآيند انجام پروژه به روش طرح و ساخت و عوامل موثر در موفقيت روش طرح و ساخت در پروژه هاي عمراني مورد بررسي قرار گرفتند.
1. مهمترين دليل براي انتخاب روش طرح و ساخت استفاده از مزيت کوتاه شدن زمان به دلايل هم پوشاني طراحي با اجرا و بهبود يافتن ارتباطات بين گروه هاي طراحي و اجرا مي باشد.
2. در روش طرح و ساخت کارفرما خود و يا به کمک يک مشاور، پروژه را تا اواخر مرحله امکان سنجي و طراحي اوليه پيش برده و سپس با برگزاري مناقصه، ادامه طراحي و اجراي پروزه را به طرح – سازنده واگذار مي نمايد.
3. مشاور کارفرما در طي انجام پروژه توسط طراح- سازنده وظيفه کنترل طراحي هاي انجام شده جهت تطابق با نيازهاي کارفرما و نيز نظارت بر کيفيت در طي اجراي پروژه را بر عهده دارد.
4. وظايف سيستم نظارت در اين روش با روش متعارف بيشتر در ارتباط مستقيم با واحد کنترل کيفي طراح- سازنده خواهد بود تا در ارتباط مستقيم با اجراي کار
5. تعهد تيم پروژه، صلاحيت طراح-سازنده و صلاحيت گروه کاري کارفرما از جمله عوامل اصل موفقيت يک پروژه طرح و ساخت مي باشد.

4-1- مقدمه
در طي فصول گذشته جايگاه روش “طرح و ساخت” در بين ساير روشهاي قراردادي و خصوصيات آن بر اساس آنچه در ادبيات مديريت پروژه آمده است مورد بررسي قرار گرفت و دلايل جذابيت و رشد استفاده از اين روش در کشورهاي توسعه يافته بيان گرديد.
در اين فصل براي شناسايي جنبه هاي عملي استفاده از روش “طرح و ساخت” در ايران، دو پيمان طرح و ساخت بصورت مطالعه موردي بررسي خواهد شد. يکي از اين بررسي هاي موردي مربوط به طرح مجتمع ورزشي دانشگاه علوم پزشکي گلستان که به صورت طرح و ساخت توسط يک پيمانکار داخلي در حال انجام است و ديگري مربوط به فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) است که قسمتي از آن بصورت طرح و ساخت انجام شده است. دليل اصلي انتخاب مجتمع ورزشي دانشگاه براي مطالعه موردي، همکاري و مشارکت نگارنده با کارفرماي اين طرح بوده که بدين ترتيب امکان دسترسي مناسب به اصلاعات، مدارک و دست اندرکاران اين طرح و نيز مشاهده مستقيم وقايع پروژه فراهم گرديد.
مطالعه موردي دوم بدليل خاص بدون روند انجام آن و جذابيتي که براي ارائه آن فراهم مي‌آورند، براي مطالعه انتخاب گرديد.
در هر دو مورد، ابتدا طرح بصورت اجمالي معرفي شده، دلايل واگذاري آن بصورت پيمان طرح و ساخت بررسي گرديده و سپس روند واگذاري طرح، عملکرد پروژه و مقايسه آن با خصوصيات نظري روش طرح و ساخت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
4-2- طرح مجتمع ورزشي دانشگاه علوم پزشکي گلستان
4-2-1- معرفي طرح
اين مجتمع ورزشي در 5 کيلومتري گرگان، در نزديکي پرديس دانشگاه در زميني به وسعت دوازده هکتار واقع شده است اهداف اين طرح ارائه خدمات ورزشي و تفريحي به دانشجويان و پرسنل دانشگاه مي باشد. مطالعات امکانسنجي و طراحي اوليه اين طرح در سال 1383 توسط شرکت مشاور فردافن انجام گرديد. همچنين طراحي هاي نهايي پروژه بعد از انجام مناقصه توسط مشاور معمار راي و پيمانکار ساري کومه انجام گرفت.
همچنين دفتر فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه بعنوان دستگاه نظار جهت امور قرارداد تعيين شده است.
مطابق اين قرارداد پيمانکار متعهد گرديده که طراحي، اجرا، تکميل، سالن سرپوشيده چند منظوره با سازه فضايي را تا پايان سال 93 انجام دهد. مطالعاتي که در زمان مناقصه اين اطلاعات در اسناد گنجانده شده در حد مطالعات و طراحي‌هاي اوليه (فاز يک) مورد قبول بوده و پيمانکار مي بايستي خود بر اساس آن طراحي تفصيلي (فاز دو) را انجام دهد.
الف: شرح کار
محدوده کار پيمانکار بر اساس پيمان طرح و ساخت بشرح زير بوده است:
* طراحي
طراحي تفصيلي پروژه بايد بوسيله طراحان واجد شرايط يک شرکت مهندسي مشاور که داراي شهرت مي باشد، انجام شود. پيمانکار بوسيله شرکت مهندسي مشاور طراحي معمار راي مسئول طراحي نهايي کليه کارها خواهد بود و تمامي طراحي هاي اوليه موجود، اسناد و مدارک را بررسي خواهند نمود. پيمانکار همچنين هر گونه بررسي ضروري ديگر و تحقيقات ديگر را با توجه لازم و در نظر گرفن کليه جنبه هاي روش‌هاي مهندسي که در شرح خدمات مربوطه ذکر شده است و نيز جنيه هاي اقتصادي، انجام خواهد داد. پيمانکار مي پذيرد که وي، طراحان وي، و شرکت مهندسي مشاور داراي تجربه و توانايي لازم جهت طراحي باشند.
* عمليات اجرايي، تکميل و راه اندازي پروژه:
* پيمانکار مسئولت کامل کفايت،پايه هاي ايمني کليه عمليات کارگاهي و روش‌هاي اجرايي را بر عهده خواهد داشت.
ب- قيمت قرارداد و نحوه پرداخت:
* مبلغ قرارداد بصورت مقطوع متر مربعي بوده و هيچگونه تعديلي به مبلغ قرارداد تعلق نمي گيرد.
* تامين مالي اين پيمان از منابع و اعتبارات داخلي بوده و بسته به پيشرفت کار، هر مبلغي که مورد تائيد کارفرما باشد به پيمانکار پرداخت مي‌گردد.
* پيمانکار موظف است در پايان هر ماه صورت وضعيتي را که نشان دهنده مقاديري است که فرد را محق به دريافت آن مي‌داند، تنظيم و به دستگاه نظارت تسليم نمايد.
دستگاه نظارت پس از بررسي آن، گواهي تائيد را براي کارفرما و پيمانکار صادر مي کند. سپس با تائيد کارفرما، مبلغ صورت وضعيت به حساب پيمانکار پرداخت مي‌شود. از کليه پرداخت هاي انجام شده به پيمانکار 10% بعنوان ضمانت حسن انجام کار کسر مي‌گردد.
صورت وضعيت از طريق مديريت امورمالي به حساب بانکي پيمانکار پرداخت مي شود. از کليه پرداخت هاي انجام شده به پيمانکار ده درصد بعنوان ضمانت حسن انجام کار کسر مي‌گردد.

ج- نحوه اجراي کار
* پيمانکار تائيد نموده که وي، طراحان وي، و شرکت مهندسي مشاور از تجربه و توانايي لازم جهت طراحي برخوردار مي باشد.
* پيمانکار براي طراحي مطلوبيت و انجام کل کارهاي قرارداد براساس اسناد قرار داد مسئوليت کامل خوهد داشت. نظارتي که از سوي دستگاه نظارت و يا نماينده وي براي اجراي کارها اعمالي مي گرددو و با تائيد وي براي طراحي، به هيچ وجه مسئوليت هاي پيمانکار را افزايش يا کاهش نمي‌‌دهد.
* پيمانکار موظف است مباني طراحي، نقشه ها، مشخصات ومحاسبات و ساير اطلاعاتي که براي جلب رضايت دستگاه نظارت از لحاظ مناسب بودن و کفايت طراحي نهايي لازم باشد را به دستگاه نظارت تسليم کند.
* پيمانکار مسئوليت کامل کفايت، پاسداري و ايمني کليه عمليات کارگاهي و رو هاي اجرايي را بر عهده خواهد داشت. ترتيب و روش اجراي کارها با صلاحديد پيمانکار خواهد بود و مسئوليت چنين ترتيب و روشي نيز به عهده وي باشد، مشروط بر آنکه دستگاه نظارت حق داشته باشد در هر زمان که لازم باشد اين ترتيب و روش را باتوجه به کيفيت، ايمني و سرعت و صرفه کارها کنترل کند.
* پيمانکار موظف است اسناد اجرايي را با جزئيات کافي جهت کسب موافقت هاي نظارتي تهيه نمايد تا پرسنل اجرايي و فروشندگان مصالح و تجهيزات، دستورالعمل کافي براي انجام کارها در اختيار داشته باشند. اين اسناد اجرايي پيشنهادي پيمانکار بايد جهت تائيد به دستگاه نظارت تسليم شود. عمليات اجرايي هيچ بخش از کارها نبايد قبل از تائيد دستگاه نظارت آغاز گردد.
* هرگونه اشتباه در اسناد اجرايي بايد به هزينه پيمانکار رفع و اصلاح گردد.
* پيمانکار بايد برنامه زمانبندي تفصيلي پروژه را تهيه و به تائيد دستگاه نظارت برساند و همواره خود را نسبت به آن بهنگام نگاه دارد.
* پيمانکار بايد در ابتداي هر ماه گزارش پيرفت ماهانه کار را به صورتي که در مورد تائيد دستگاه نظارت باشد تسليم دستگاه نظارت نمايد.
* پيمانکار تائيد مي نمايد که از محل کارگاه و حوالي آن بازديد به عمل آورده و اطلاعات آنرا بررسي کرده است و قبل ارائه پيشتهاد خود از مواردي نظير آنچه در ادامه آمده اطمينان حاصل نموده است: شکل و ماهيت کارگاه شامل شرايط تحت الارضي، شرايط هيدروليکي و اقليمي ميران و ماهين کار و مصالح لازم براي اجراي کار راه ها و وسايل دسترسي به کارگاه و محل اسکان مورد نياز.
* پيمانکار موظف است مجموعه کاملي از سوابق “طبق ساخت” از اجراي کارها را که نشان دهنده محل، اندازه و جزئيات دقيق کار به شيوه اجرا شده مي باشد، تهيه و بهنگام نگه دارد.
4-2-2- دلايل واگذاري بصورت پيمان “طرح و ساخت”
در فصل دوم به تفصيل در مورد نحوه انتخاب روش قراردادي مناسب براي اجراي پروژه بحث شد. همانطور که بيان شده است، کارفرما بايد در مقطع زماني مناسب و با توجه به ويژگي هاي خاص پروژه و خواسته هاي خود و نيز شرايط محيطي که پروژه در آن انجام مي شود، بتواند تصميم درستي به لحاظ نحوه اجراي پروژه بگيرد. ايت تصميم تاثير بسزايي بر روند اجرا و موفقيت پروژه خواهد داشت. از مصاحبه هاي انجام شده مشخص شد، کوتاه شدن زمان اجراي پروژه براي کارفرما از مهمترين دلايل واگذاري پروژه بصورت طرح و ساخت بوده است.

4-2-3- بررسي روند انتخاب پيمانکار
همانطور که در فصل هاي گذشته عنوان شد کارفرما ابتدا اقدام به ارائه RFP (دعوت به ارائه پيشنهاد) به پيمانکاران نموده که در آن سيماي کلي طرح، شامل جانمايي بهمراه مشخصات فنني طرح ارائه شده است. پيمانکاران موظف بوده اند که پيشنهاد خود را در رابطه با نحوه طراحي جهت برآورده شدن خواسته هاي کافرما و نيز روش اجراي کار و نهايتاً قيمت پيشنهادي خود را ارائه نمايند.
پيمانکار در زمان پيشنهاد قيمت فرض بر بالا رفتن نرحها در سالهاي اجراي پروژه را داشته و بر اين اساس و با توجه به کليه ريسکها و موارد ناشناخته و نيز با علم به اينکه قيمتها تعديل نخواهد شد، قيمت خود را پيشنهاد داده است.

4-2-4- بررسي اسناد و مدارک پيمان به لحاظ کامل بودن خواسته هاي کارفرما و محدوده وظايف و مسئوليت هاي پيمانکار
همانطور که در فصل سوم بيان شد، براي واگذاري يک پروژه بصورت پيمان طرح و ساخت، بادي محدوده پروژه کاملاً تعريف و کارفرما خواسته هاي خود را بدرستي و دقيقاً تعريف نمايند، بنابراين در مرحله مناقصه، اطلاعات موجود در اسناد بايد در سطحي باشند که بتواند محدوده خدمات پيمانکار طرح و ساخت را بطور کامل معين کرده و امکان برآورد قابل قبولي از هزينه هاي پروژه را ميسر سازد. اسناد و مدارک اين پروژه در زمان برگزاري مناقصه، محدوده کاري پيمانکار را، انجام طراحي هاي تفصيلي بر اساس طرح ارائه داده شده توسط مشاور کافرما (با اين فرض که اين طرح در حد طراحي هاي فاز يک مورد قبول است) و اجرا و راه اندازي تعيين کرده است. با توجه به نظر پيمانکارف اين اسناد داراي نواقص و نکات زيادي بوده است. بعنوان مثال هيچ اصلاعاتي از نوع سازه اجرايي و فضاهاي داخلي اطلاعات درستي از شرايط تحت الارضي نداشته و نتوانسته برآورد درستي از حجم کاري مورد نياز جهت طراحي داشته باشد. محدوده کاري پيمانکار براي طرحي در پيمان، محدود به انجام طراحي هاي تفصيلي بوده است. حال آنکه به دليل موارد پيش بيني نشده در ساختگاه و تغييراتي که کارفرما بعداً الزامات پروژه داده است و نيز مشکلات موجود در طرح اوليه، عملاً اين محدوده به مرحله طراحي هاي اوليه و گزينه يابي براي قسمت‌هاي مختلف کار گسترش يافته است. با توجه به اين که هر گونه تغيير در سيماي طرح بايد به تائيد مشاور کارفرما برسد، اين موراد باعث افزايش حجم کاري و زمان لازم شده است که در قيمت و زمان پيشنهاد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید