مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7- روش انجام پژوهش:

1-7-1- روش پژوهش وگرد آوری داده ها:

 پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی می باشد، زیرا با هدف بهره مندی از نتایج یافته ها جهت حل مسایل موجود در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی صورت گرفته می باشد. طرح این پژوهش از نوع شبه تجربی و پس رویدادی می باشد. پژوهشگر زمانی از یک طرح شبه تجربی و پس رویدادی بهره گیری می کند که داده ها از محیطی که به گونه طبیعی وجود داشته فراهم گردد یا از واقعه ای که بدون دخالت مستقیم او رخ داده می باشد، به وجود آمده باشد.(نمازی،35:1379) رساله پیش رو از نظر روش پژوهش در زمره پژوهش های همبستگی می باشد و در آن از مدل رگرسیون چند متغیره بهره گیری می گردد. در پژوهش های همبستگی معمولا پژوهشگر به دنبال کشف یا تعیین ارتباط بین یک یا چند متغیر متمرکز می باشد. (دلاور،199:1387)

1-7-2- جامعه آماری ونمونه پژوهش:

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال 1381 تا 1390 می باشد.

روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع انتخابی غیر تصادفی می باشد، بدین مقصود با اعمال محدودیت های زیر، شرکت های حائز شرایط انتخاب می شوند:

  1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.
  2. طی دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداشته باشد.
  3. جزء موسسه های مالی سرمایه گذاری و بانک ها نباشد.
  4. به علت نیاز به بازدهی 12 ماهه، بر روی سهام شرکت معامله صورت گرفته باشد.

 1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در پژوهش حاضر با در نظر داشتن نوع داده ها، از روش داده های ترکیبی بهره گیری شده می باشد. در داده های ترکیبی عناصر هر دو دسته از داده های سری زمانی و مقطعی هست. بدین معنی که اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان نظاره می گردد. به اظهار دیگر، چنین داده هایی دارای دو بعد می باشند،که یک بعد آن مربوط به واحد های مختلف در هر مقطع زمانی خاص می باشد و بعد دیگرآن مربوط به زمان می باشد. تحلیل داده ها با بهره گیری از روش پنل و به کمک نرم افزار آماری E-views نسخه 7 انجام خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

[1] Fama & French

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری