مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه

در انجام تحقیقات بر پایه روش علمی، یک محقق به خوبی آگاهی دارد که یافته های او تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش او برای دست یافتن به آن دارد. انتخاب روش انجام پژوهش بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. پس، هنگامی می توان در مورد روش مطالعه و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت، که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. به بیانی دیگر، هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد، که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند، تا او را  هر چه دقیق تر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های پژوهش مورد نظر کمک کنید[10].

بنابـراین برای دست یازیدن به حقایق و حل مسائل، نیـــاز به دانستن روش ها ی تحقـیق می باشد. در این بین روش های علمی ابزار بسیار نیرومندی هستند، که با بهره گیری  از آنها  می توان مسائل متعددی را حل و یا به پرسش های مختلفی پاسخ داد. به عبارت ساده تر، روش علمی، شکل خاص و نظام داری می باشد، که همواره بدنبال حقیقت و کشف روابط بین پدیده ها ست. در روش علمی آغاز مــــدل ها یا نظریه هایی که به نظــر می رسد، ماهیت پدیده را تبیین می کنند، قـبول می گردد، سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده، استخراج می گردد، وآنها را با توجه  به نتایج یافته های واقعی می سنجند، آنگاه مدل تعریف می گردد و جستجو به مقصود یافتن تبیین بهتر ادامه می یابد. پژوهش علمی« فرآیندی می باشد که به کمک آن می توان روابط پنهان در پس یک پدیده را  که مغشوش بنظر می رسند، کشف نمود »[9].

مراحل اساسی یک پژوهش علمی که شالوده اکثر تحقیقات علمی را تشکیل می دهند، عبارتند از [10].

1- مشخص کردن هدف

هدف پژوهش ممکن می باشد  اثبات یک نظریه جدید یا مطالعه دقیق نظریه موجود باشد، در بعضی موارد ممکن می باشد، هدف پژوهش این باشد، که پایه ای برای اطلاعات بدست آید که تا حدی منعکس کننده وضع جاری امور باشد، به عنوان مثال اطلاع از وضع درآمـــد کارکنان یک شرکت، می تواند پایه ای برای مطالعه درآمدهای جانبی آنها باشد. سرانجام هدف یک پژوهش ممکن می باشد علاوه بر ایجاد ادراکی دقیق تر از عوامل اقدام کننده محیطی، تعیین امکانات و کاربرد آنها  در کنترل یا اصلاح امور جنسی یک پدیده باشد .

2- جمع آوری داده ها

داده ها بایستی به گونه ای جمع آوری شوند که اندازه های عددی بعضی از ویژگی ها، یا تبیین بعضی از صفات کیفی افراد یا عناصر تحت مطالعه، و یا هر دو را داشته باشند. لذا در هر پژوهش، تهیه  داده های واقعی با در نظر داشتن مقصودی که در هر پژوهش دنبال می گردد، اهمیت اساسی دارد. امروزه می توان با بهره گیری از سیستم های مکانیزه جمع آوری داده ها، بر کمیت  مشاهدات پژوهش و همچنین افزایش اعتبار داده ها افزود.

3- تجزیه و تحلیل داده ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعد از اینکه داده ها با بهره گیری از روش های مناسب گردآوری شدند، برای کشف حقایق، مجموعه داده ها مورد مطالعه قرار می گیرد. به اظهار دیگر این گونه داده ها به دلیل اینکه منبع اصلی برای کسب اطلاعات جدید درمورد پدیده مورد مطالعه هستند، به صورت  دقیق مورد تجزیه و تحلیل  قرارمی گیرند، تا بتوان به اطلاعات مربوط به موضوعاتی که در مرحله مشخص کردن هدف ها  مطرح شده اند، دست پیدا نمود.

4- اظهار یافته ها

در این مرحله اطلاعاتی که از طریق تجزیه و تحلیل داده ها  حاصل می شوند، با توجه  به هدف هایی که در مرحـله پژوهش (مشخص کردن هدف) مشخص شده اند،  مـــورد مطالعه قرار می گیرند، و بر اساس آن یافته های پژوهش اظهار می گردد.

3-2- روش پژوهش

روش پژوهش توصیفی ــ کاربردی مبتنی بر تحقیقات تجربی می باشد، یعنی بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار تهران صحت و سقم فرضیات پژوهش آزمون، و نتایج حاصله به کل جامعه مورد نظرتعمیم داده خواهد گردید، (استقرایی – قیاسی).

در این پژوهش هدف تعیین اندازه ارتباط کمی بین تکانه های جریان وجوه نقد، عنوان متغیر(های) مستقل و ساختار دارایی وسرمایه به عنوان متغیر(های) وابسته می باشد.

در پژوهش حاضر زیرا نوع ارتباط در فرضیه ها همبستگی و نوع مقیاس داده ها  نسبتی می باشد و مجموعه متغیرها نیز، بیش از دو متغییر می باشند، مناسب ترین فرمول جهت آزمــــون رگرسیون        می باشد. در نتیجه برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل های رگرسیون چند متغیره بهره گیری خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید