مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش

در مطالعه معنی‌دار بودن کل مدل با در نظر داشتن اینکه مقدار احتمال آماره F از 05/0 کوچک‌تر می‌باشد (0000/0) با اطمینان 95% معنی‌دار بودن کل مدل تایید می گردد. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن می باشد که 78/34 درصد از نسبت تغییرات بدهی توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. در مطالعه معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره 4-13، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر اندازه شرکت کوچک‌تر از 05/0 می‌باشد (0000/0)، در نتیجه وجود ارتباط معنی‌داری میان اندازه شرکت و نسبت تغییرات بدهی در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. پس فرضیه سوم پژوهش پذیرفته شده و با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت بین اندازه شرکت و نسبت تغییرات بدهی ارتباط معناداری هست. مثبت بودن ضریب این متغیر (5280/1) حاکی از وجود ارتباط مستقیم میان اندازه شرکت و نسبت تغییرات بدهی می‏باشد به طوری که با افزایش 1 واحدی اندازه شرکت، نسبت تغییرات بدهی نیز به اندازه 5280/1 واحد افزایش می‌یابد. پس با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها ارتباط معنادار و مستقیمی هست.

5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش

در مطالعه معنی‌دار بودن کل مدل با در نظر داشتن اینکه مقدار احتمال آماره F از 05/0 کوچک‌تر می‌باشد (0000/0 ) با اطمینان 95% معنی‌دار بودن کل مدل تایید می گردد. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن می باشد که 70/28 درصد از نسبت تغییرات سود انباشته توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. در مطالعه معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره 4-16، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر فرصت‌های رشد کوچک‌تر از 05/0 می‌باشد (0038/0)، در نتیجه وجود ارتباط معنی‌داری میان فرصت‌های رشد و نسبت تغییرات سود انباشته در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. پس فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته شده و با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت بین فرصت‌های رشد و نسبت تغییرات سود انباشته ارتباط معناداری هست. منفی بودن ضریب این متغیر (0006/1-) حاکی از وجود ارتباط معکوس میان فرصت‌های رشد و نسبت تغییرات سود انباشته می‏باشد به طوری که با افزایش 1 واحدی فرصت‌های رشد، نسبت تغییرات سود انباشته نیز به اندازه 0006/1 واحد کاهش می‌یابد. پس با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که بین فرصت‌های رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها ارتباط معنادار و معکوسی هست.

3-3-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش

در مطالعه معنی‌دار بودن کل مدل با در نظر داشتن اینکه مقدار احتمال آماره F از 05/0 کوچک‌تر می‌باشد (0000/0) با اطمینان 95% معنی‌دار بودن کل مدل تایید می گردد. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن می باشد که 21/30 درصد از نسبت تغییرات سود انباشته توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. در مطالعه معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره 4-19، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر نسبت شاخص سودآوری کوچک‌تر از 05/0 می‌باشد (0002/0)، در نتیجه وجود ارتباط معنی‌داری میان نسبت شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. پس فرضیه پنجم پژوهش پذیرفته شده و با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت بین نسبت شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته، ارتباط معناداری هست. مثبت بودن ضریب این متغیر (1068/0) حاکی از وجود ارتباط مستقیم میان نسبت شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته می‏باشد به طوری که با افزایش 1 واحدی نسبت شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته نیز به اندازه 1068/0 واحد افزایش می‌یابد. پس با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه پنجم پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها ارتباط معنادار و مستقیمی هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید