مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4- بخش اول:  برآورد مدل ها با بهره گیری از ارزش های دفتری اهرم مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 در این بخش برای مطالعه ارتباط بین نسبت اهرمی و بازده غیر عادی از ارزش های دفتری اهرم بهره گیری می گردد. جهت سنجش ساختار سرمایه یا اهرم مالی آغاز از نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری بهره گیری می گردد و سپس از بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری بهره گیری می گردد و هر کدام از این معیارها در قالب فرضیه ای فرعی مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت هر دو معیار در قالب یک فرضیه اصلی به عنوان معیاری برای ساختار سرمایه در قالب مدلی جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد.

4-4-1-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 1

این فرضیه فرعی به مطالعه ارتباط بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت می پردازد. پس فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر مطرح می­باشد.

H0a1 : بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.

H1a1: بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت ارتباط معناداری هست.

برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا بهره گیری از روش داده های پانل در برآورد مدل مورد نظر کارآمد خواهد بود یا نه از آزمون چاو و به مقصود اینکه مشخص گردد که کدام روش ( اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تر می باشد از آزمون هاسمن بهره گیری گردیده می باشد.

نتایج حاصل از این آزمون ها در جدول 4-3 آورده شده می باشد.

همانطور که در جدول شماره 4-3 نظاره می­گردد، برای آزمون چاو از آماره F بهره گیری شده می باشد. F  محاسبه شده (42/4) از F بحرانی (38/1) بزرگتر بوده و فرضیه  رد و ناهمسانی عرض از مبدأ ها پذیرفته می گردد. پس، با اطمینان 95/0 می توان از روش داده های پانل بهره گیری نمود. همچنین طبق نتایج حاصل از آزمون هاسمن    محاسبه شده (35/40) بزرگتر از  بحرانی (1/14) می باشد، پس فرضیه  رد می گردد. رد شدن فرض صفر به این معنی می باشد که بین جزء اخلال و متغیر توضیحی همبستگی هست. لذا بهره گیری از روش اثرات تصادفی ناسازگار بوده و  برای عدم روبرو شدن با مشکل تورش و ناسازگاری، لازم می باشد جهت برآورد از روش اثرات ثابت بهره گیری گردد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ی فرعی1 با بهره گیری از مدل داده های تلفیقی ایستا در جدول 4-3 آمده می باشد.

همانطور که از جدول شماره 4-3 نظاره می­گردد ، آماره F بدست آمده در مدل فوق در سطح اطمینان 99/0 معنی دار می باشد، پس کل مدل از لحاظ آماری معنادار می باشد. جهت از بین بردن مشکل خودهمبستگی بین خطا های مدل از وقفه بهینه یک بهره گیری گردیده می باشد. آماره دوربین- واتسون مقدار 09/2 را نشان می دهد، که بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل می باشد. معیار ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان دهنده این می باشد که 81 درصد از تغییرات در بازده غیرعادی توسط متغیر های مستقل وارد شده در مدل تبیین می­گردد.

همانطور که از جدول شماره 4-3 نظاره می­گردد ، آماره t   بدست آمده برای متغیر نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری برابر با 88/2- می­باشد. با در نظر داشتن (p-value) بدست آمده (0041/0) که مقدار آن کمتر از 01/0 می­باشد، فرضیه اول پژوهش در ارتباط با بازده غیر عادی تائید می­گردد. به بیانی دیگر ارتباط معنی داری بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی هست. پس می توان اینگونه تفسیر نمود که هر چه نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری بالا تر رود، بازده غیر عادی نیز پایین می آید. یکی از علت های وجود این ارتباط می توان عایدی بستانکاران و اعتباردهندگان شرکت از اندازه بازدهی شرکت عنوان نمود، بدین معنی که هر چه اندازه نسبت اهرمی بالاتر رود، اعتباردهندگان سهم بیشتری از بهره را دریافت می نمایند و به همان نسبت اندازه سودی که به سهامداران تعلق می گیرد کمتر می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

[1] Fama & French

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری