مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- تأثیر صورت های مالی در تحقق اهداف گزارشگری مالی 

برای تحقق اهداف گزارشگری مالی بایستی اطلاعات بسیار متنوعی درمورد واحدهای تجاری فراهم آید، که این نیز مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی می باشد. به بیانی دیگر، هدفهای گزارشگری مالی ایجاب می کند که مجموعه ی کاملی از چندین صورت مالی مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد[1].

هر یک از صورت های مالی به صورت جداگانه و همچنین صورت های مالی اساسی در مجموع، در تحقق اهداف گزارشگری مالی تأثیر دارند. به علاوه، تأثیر اجزای تشکیل دهنده هر یک از صورت های مــالی اساسی را در تامین هدف های مزبور نباید صرف نظر کرد. هریک از صورت های مالی، اطلاعات خاص و متفاوتی را ارائه می دهند[2].

در حــال حاضر برای تحقق اهداف گزارشگری مالی، صورت های مالی اساسی زیر، تهیه وارائه         می گردد[4]:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- ترازنامه: منابع اقتصادی (دارایی ها )، تعهدات اقتصادی (بدهی ها) و علایق سهامداران، یا مالکین        ( حقوق صاحبان سرمایه ) را در یک مقطع زمانی مشخص گزارش می کند.

2- صورت سود  زیان: نتایج حاصل از عملیات و فعالیت یک واحد تجاری را در طی یک دوره معین نشان می دهد.

3- صورت سود و زیان جامع: افزایش یا کاهش در حقوق صاحبان سرمایه، از بابت درآمد ها و هزینه های مختلف شناسایی شده دوره، اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته را نشان می دهد.

4- صورت جریان وجوه نقد: صورت جریان وجوه نقد، مبالغ وجوه نقد کسب شده و مصرف شده طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد.

2-4-اهداف گزارشگری مالی وصورت جریان وجوه نقد

واحـدهای تجــاری وجوه نقد خود را اساساً به خاطـر دستیابی به وجوه نقد بیشتر درمنابع غیر نقدی سرمایه گذاری می کنند. اندازه موفقیت یا شکست  عملیات یک واحد تجاری را می توان از طریق نسبت     « مقدار فزونی  یا کاستی وجوه نقد برگشت شده از سرمایه گذاری، به وجوه نقد به کار رفته در سرمایه گذاری » محاسبه نمود[15].

اعتقاد بر این می باشد که اطلاعات مربوط به صورت جریان وجوه نقد بایستی برای بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی، در درک بهترعملیات، ارزیابی فعالیتهای مالی، سنجش نقدینگی و توان واریز بموقع بدهیها، تفسیر اطلاعات مربوط به سود آوری و نهایتاً ارزیابی فعالیتهای تامین مالی و سرمایه گذاری واحدهای تجاری، از راههای زیر سودمند واقع گردد [6].

1- کمک مستقیم به ارزیابی دورنمای آتی گردش وجوه نقد

2- کمک به شناسایی ارتباط بین سود خالص و خالص گردش وجوه  نقد

3- بهبود قابلیت مقایسه اطلاعات منعکس در گزارشگری مالی

4- فراهم کردن اطلاعات مربوط به کیفیت سود حسابداری

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید