مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- پیشنهادهای پژوهش

5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش

به دلیل پیامدهای مخرب بیشمار بحران مالی، شناسایی عوامل مؤثر بر بحران مالی و عواملی که بتواند به پیش­بینی بحران مالی کمک کند برای ذینفعان شرکت شامل مدیران، سهامداران، اعتباردهندگان، مقامات قانون‌گذار، حسابرسان و هم­چنین، تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری از اهمیت اساسی برخوردار می باشد. شواهد این پژوهش نشان می‌دهد که اقلام تعهدی و جریان­های نقدی می‌تواند به شناسایی به موقع بحران مالی کمک کند. این یافته‌ها دربردارنده چندین مفهوم می باشد:

  1. شواهدی مبنی بر ارتباط معنادار بین جریان­های نقدی با بحران مالی شرکت­ها فراهم می­کند. کم­شدن جریان­های نقدی شرکت­ها و پیش روی آن افزایش بدهی می­تواند نشانه­ای به ذینفعان شرکت برای دوری از ضرر باشد و همین­گونه به کاهش ریسک ورشکستگی کمک کند که این امر از طرفی باعث حداقل کردن زیان سرمایه‌گذاران شرکت (از دست دادن سرمایه در اثر بحران مالی و ورشکستگی) و سایر ذینفعان می گردد و از طرف دیگر با کاهش حجم بحران مالی و ورشکستگی‌ها منافعی برای بازار سرمایه و کل نظام اقتصادی کشور در پی دارد. پس، به مدیران، سرمایه‌گذاران و اعتبار­دهندگان توصیه می گردد برای مطالعه شرکت‌ها­ی دارای بحران مالی، به جریان­های نقدی شرکت­ها توجه کنند.
  2. شواهدی مبنی بر ارتباط معنادار بین اقلام تعهدی شامل کل اقلام تعهدی و اقلام تعهدی اختیاری با بحران مالی شرکت­ها فراهم می کند. با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‌ اصلی دوم به ذینفعان (مدیران، سهامداران، اعتباردهندگان، مقامات قانون‌گذار، حسابرسان) شرکت توصیه می گردد برای مطالعه شرکت‌ها­ی دارای بحران مالی به اقلام تعهدی توجه کنند.
  3. با در نظر داشتن این­که جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارد، به مدیران، سرمایه­گذاران، اعتبا­ردهندگان، سازمان حسابرسی، سازمان بورس اوراق بهادار و دانشجویان و استادان دانشگاه­ها توصیه می­گردد برای مطلع شدن از وجود بحران مالی و هم­چنین، خطر ورشکستگی از متغیر­های جریان­های نقدی و اقلام تعهدی بهره گیری کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال­ های پژوهش:

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

  1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  4. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری