مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه

روش‌های پژوهش به عنوان هدایت‌گر جستجوهای علمی در جهت دست‌یابی به حقیقت می‌باشند. محقق بایستی توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای پژوهش به شدت، تحت تأثیر اعتبار روشی می باشد که برای پژوهش خود برگزیده می باشد. مقصود از روش پژوهش، همه راه‌ها و شیوه‌هایی می باشد که محقق را از خطا مصون داشته و امکان رسیدن به حقیقت را برای وی فراهم می‌سازد. به بیانی دیگر روش پژوهش علمی، پیروی از رویه‌ای منظم و سیستماتیک می باشد که در جریان بهره گیری از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش، بایستی رعایت گردد (دلاور، 1386) . این فصل به بحث پیرامون ساختار و متدلوژی پژوهش اختصاص دارد، لذا به معرفی مختصر مراحل اختصاصی پژوهش مانند، تدوین فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مورد مطالعه، تعریف جامعه و نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، روش گردآوری، و تجزیه و تحلیل داده‌ها اختصاص دارد. پژوهش‌گر روش‌شناسی پژوهش را در قالب جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، فرضیه‌ها، روش پژوهش، گردآوری اطلاعات، تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن‌ها، طراحی مدل‌های پژوهش و توابع آماره به تبیین زیر تدوین نموده می باشد.

3-2- جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بنا بر اعلام سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران کلیه شرکت‌های پذیرفته شده تا پایان سال 1390 شامل 520 شرکت در 37 گروه صنعتی بوده‌اند. پس در پژوهش حاضر کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی شش ساله، از سال 1385 تا 1390، جامعه آماری پژوهش می‌باشند.

3-3- تعیین حجم نمونه پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چنان‌چه قرار می باشد از نمونه‌گیری نتایج رضایت بخشی حاصل گردد بایستی به مجموعه فعالیت‌ها و مراحلی که به مقصود انتخاب نمونه به کار برده می گردد، آگاهی کامل داشت. اولین قدم، تعیین هدف‌های پژوهشی می باشد. برای درک و روشن شدن این اهداف بایستی جامعه‌ای را که قصد داریم نمونه مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم، تعریف نماییم (دلاور، 1384).

در این مطالعه برای اینکه نمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماری مورد نظر باشد، برای انتخاب نمونه از روش غربال‌گری[1] (حذفی) بهره گیری شده می باشد. برای این مقصود معیارهای زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت‌های نمونه انتخاب شده می باشد. طریقه انتخاب نمونه در نگاره 3-1 به تصویر کشیده شده می باشد.

1با در نظر داشتن اطلاعات مورد نیاز از سال 1384، شرکت‌هایی که حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند و نام آن‌ها تا پایان سال 1390 از فهرست شرکت‌های یاد شده، حذف نشده باشد.

2- در طول دوره مورد نظر، سهام آن‌ها به گونه فعال در بورس معامله شده باشد.

3- به مقصود افزایش قابلیت مقایسه شرکت‌های مورد مطالعه، دوره مالی آن‌ها بایستی منتهی به 29 اسفند ماه باشد و در دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشند.

4- جزء شرکت‌های واسطه‌گری مالی (سرمایه‌گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک‌ها و بیمه‌ها) به دلیل متفاوت بودن عملکرد آن‌ها، نباشند.

5- اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.

6- اطلاعات سال مالی 1391 به دلیل نوسانات عمده در ارتباط با متغیرهای پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد.

1- Criteria-Filtering Technique

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری