مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4- مطالعه همبستگی میان متغیرهای پژوهش

در این بخش با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون به مطالعه ارتباط متغیرهای پژوهش و همبستگی موجود بین آن‌ها پرداخته می‏گردد. ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در نگاره 4-4 ارائه شده می باشد.

بر اساس نتایج حاصل از آماره پیرسون، نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها همبستگی مثبت و معنی‏داری با اندازه شرکت و نسبت دارایی‌های نقدی و همبستگی منفی و معنی‌داری با سیاست سرمایه گذاری از خود نشان می‌دهد.

نسبت تغییرات سود انباشته نیز همبستگی مثبت و معنی‌داری با نسبت شاخص سودآوری و تقسیم سود و همبستگی منفی و معنی‌داری با سیاست سرمایه گذاری دارد. فرصت‌های رشد، نیز همبستگی مثبت و معنی‌داری با نسبت شاخص سودآوری و نسبت دارایی‌های مشهود از خود نشان می‌دهد. نسبت شاخص سودآوری نیز دارای همبستگی منفی و معنی‌داری با سیاست سرمایه گذاری و نسبت دارایی‌های نقدی می‏باشد.

در ارتباط با اندازه شرکت نیز، این متغیر همبستگی منفی و معنی‌داری با نسبت دارایی‌های نقدی از خود نشان می‌دهد. نسبت دارایی‌های مشهود نیز دارای همبستگی منفی و معنی‌داری با سیاست سرمایه گذاری و نسبت دارایی‌های نقدی می‏باشد؛ و در نهایت سیاست سرمایه گذاری نیز دارای همبستگی مثبت و معنی‌داری با نسبت دارایی‌های نقدی از خود نشان می‌دهد.

4-5- مطالعه هم خطی میان متغیرهای پژوهش

هم خطی به معنای وجود ارتباط خطی بین متغیرهای توضیحی یا مستقل می باشد. یکی از راه­های شناسایی ارتباط هم خطی یا عدم هم خطی، مطالعه ارتباط همبستگی بین متغیرهای مستقل می باشد. در صورتی که همبستگی بین متغیرهای مستقل شدید نباشد، مشکل هم خطی پیش نمی­آید. در این مطالعه مطالعه ارتباط هم خطی بین متغیرهای مستقل با بهره‌گیری از ضریب همبستگی پیرسون انجام شده می باشد. همان‏گونه که در نگاره 4-4، مشخص می‌باشد، متغیرهای فرصت‌های رشد، نسبت شاخص سودآوری و اندازه شرکت همبستگی مستقیمی باهم دارند که این همبستگی میان متغیرهای فرصت‌های رشد و نسبت شاخص سودآوری بسیار قوی می‌باشد. پس با در نظر داشتن وجود مشکل هم خطی میان این سه متغیر، ورود همزمان این متغیرها در یک مدل امکان پذیر نبوده و لازم می باشد مطالعه و آزمون آن‌ها در قالب مدل‏های جداگانه صورت گیرد. در ارتباط با سایر متغیرها با در نظر داشتن قوی نبودن همبستگی می‌توان گفت مشکل هم خطی میان آن‌ها وجود نداشته و ورود همزمان آن‌ها در مدل موجب ایجاد مشکل هم خطی نخواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری