عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

 • مفهوم کیفیت سود

کیفیت سود و اینکه معنای این اصطلاح چیست، مورد توجه و علاقه مدیران، حسابداران، تحلیلگران مالی، مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و سایر بهره گیری کنندگان صورتهای مالی می باشد. مدیریت به این دلیل به موضوع علاقمند می باشد که در تجزیه و تحلیل­های مدیریتی خود، نیاز به دانستن دلائل تغییر در اقلام درآمدها و هزینه­هائی که بر کیفیت سود تاثیر می­گذارند، داشته و آنها را مورد بحث قرار می­دهند. دلیل دیگر که مدیریت به این موضوع علاقمند می باشد، این می باشد که کیفیت سود یک بنگاه اقتصادی مورد توجه بازار قرار دارد و در تعیین قیمت سهام می­تواند یکی از عوامل موثر باشد (محمدی، 1388).

در نظر داشتن موضوع کیفیت سود به گونه وسیعی در هر دو حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری مورد بحث قرارگرفته می باشد .در این زمینه در متون حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، دستورالعملها و مقررات بورس اوراق بهادار، گزارش های کارگزاران بورس به گونه مستقیم و یا غیرمستقیم اشاراتی به این موضوع شده می باشد.  توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف استوار می باشد که سود خالص گزارش شده، عملکرد عملیاتی واحد تجاری را به گونه منصفانه منعکس نماید، لیکن کاربرد سود گزارش شده در علوم دیگر به مقصود تحقق اهداف خاص دیگری می باشد (قائمی وهمکاران، 1387،72-73).

فرانسیس و دیگران (2003) فرض کردند که کیفیت سود توسط سرمایه گذاران به عنوان یک متغیر اساسی برای ارزیابی اطلاعات ناشی از الگوهای سود مورد بهره گیری قرار می گیرد. پس کیفیت سود، مورد توجه سرمایه گذاران فعلی و آتی می باشد.

اما واژه کیفیت سود به تنهایی مفهوم مهمی ندارد و با تفاسیر مختلفی مورد بهره گیری قرار می گیرد و مفهوم نسبتاً مبهمی می باشد و تعاریف مختلفی از کیفیت سود به اقدام آمده می باشد. بعضی از این تعاریف مربوط به پایداری سود[1] (ویژگیهای سری زمانی سود) می گردد و پایداری بدین مفهوم می باشد که واحد تجاری در دوره ای بلند مدت می تواند سود خود را حفظ کند. به بیانی دیگر سود دوره جاری، نشانه خوبی برای سود دوره های آتی می باشد. سایر تعاریف به ارائه اظهار صادقانه معاملات و رویدادهای اقتصادی می پردازند. با این حال، بعضی از محققان به ارتباط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی پرداخته اند . شیپرو وینسنت (2003) کیفیت سود را با در نظر داشتن سود مورد نظر هیکس مطالعه و کیفیت سود را اندازه توانایی سود در اظهار صادقانه، سود اقتصادی مورد نظر هیکس تعریف کرده اند. واژه اظهار صادقانه عبارتست از «تطابق بین یک اندازه یا توصیف پدیده ای می باشد که به نظر نشان دهنده آن می باشد».

میکائیل و دیگران (2002)، می گویند کیفیت سود، درجه ای می باشد که با آن درآمد گذشته واحد تجاری با مقدار نقدینگی آتی واحد تجاری، ارتباط مستقر می کند. بر طبق تحقیقات کریشین هیستر[2] و ملوماد[3] (2004) سود با کیفیت بالا، سودهایی هستند که اطلاعات بیشتر و واضح تری برای ارزش بلند مدت واحد تجاری در بر دارد.

در یک جریان فکری مشابه، هودیج (2003) کیفیت سود را به عنوان درجه ای که تفاوت بین سود خالص گزارش شده با سود واقعی را اظهار می کند تعریف کرده می باشد. چان و دیگران[4] (2004) کیفیت سود را به عنوان درجه ای که سود گزارش شده نشان دهنده عملکرد اساسی واحد تجاری می باشد در نظر گرفته می باشد.

روسین و دیگران[5] (1999) اظهار کردند که سود، زمانی دارای کیفیت بالا می باشد که پایدار باشد. در کشورهای اروپایی ادعا می گردد بهره گیری از روشهای محافظه کارانه، کیفیت سود را افزایش می دهد.

وایت و دیگران[6] (2003) کیفیت سود را به عنوان درجه ای از محافظه کاری در سود گزارش شده واحد تجاری تعریف کرده اند. اما این در مورد کشورهای آنگلوساکسون و استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی جدید صدق نمی کنند. یک توجیه احتمالی برای کثرت و تنوع این تفاسیر از کیفیت سود می تواند این باشد که بهره گیری کنندگان مختلف از این اطلاعات برای تصمیم گیریهای مختلف بهره گیری می کنند (کریشین هیستر و ملودماد، 2004). در نتیجه ارائه یک تعریف خاص به علت این که در ادبیات گذشته برای رویکرد کیفیت سود معیارهای مختلفی را مورد بهره گیری قرار داده اند، دشوار می باشد. اقلام تعهدی حسابداری به عنوان یک شاخص مهم در ارتباط با کیفیت سود مورد توجه قرار می گیرد. اما واقعاً رویکرد پذیرفته شده ای برای اندازه گیری کیفیت سود وجود ندارد. در واقع در ادبیات حسابداری، روشهای مختلفی برای اندازه گیری کیفیت سود مورد بحث قرار گرفته می باشد. شیپرو وینسنت (2003) ساختارهای کیفیت سود را به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرده اند .

 • اولین طبقه مفاهیم پایداری، قابلیت پیش بینی و تغییر پذیری می باشد.
 • دومین طبقه از ارتباط بین جریانهای نقدی، اقلام تعهدی و سود مشتق می گردد.
 • طبقه سوم مربوط به ویژگیهای کیفی چارچوب مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی (امریکا) می گردد که کیفیت سود با در نظر داشتن مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه یکنواختی مورد مطالعه قرار می گیرد. این سه مفهوم به عنوان یک مجموعه هستند و نمی توان آنها را به گونه مجزا اندازه گیری نمود. این سه معیار در مقایسه با یکدیگر نه مانعه الجمع هستند و نه سازگار و ارجحیت یک ویژگی به دیگری تا اندازه زیادی به ذهن گرایی افراد بستگی دارد.
 • در نهایت چهارمین طبقه از اجرای تصمیمات ناشی می­گردد.

طبق نظریه برنستین[7] (1993) سه طبقه کلی از عوامل هست که شامل کیفیت سود می شوند.

 • اولین طبقه مربوط به حسابداری و دقت محاسباتی مدیریت و انتخاب روشهای مختلف حسابداری می گردد.
 • دومین طبقه در ارتباط با درجه ای می باشد که در آن شرایط کافی برای حفظ و تقویت قدرت کسب سود فعلی و آتی در نظر گرفته می گردد.
 • و در نهایت عوامل (نیروهای) اقتصادی نیز بر روی سود، ثبات[8] آنها، و طبیعتاً تغییر پذیری[9] آنها تاثیر گذار هستند.

بر اساس مطالعات مختلف ویلیامز[10] (2005) سه معیار اصلی که برای کیفیت سود هست. عبارتند از پایداری سود، ثبات سود[11] و مدیریت سود[12]. ثبات بدین مفهوم می باشد که کیفیت سود تحصیل شده از طرق فعالیتهای تکرار پذیر، بهتر از سودهای تحصیل شده از فعالیتهای غیر تکرار پذیر (غیر عادی) می باشد (مثلاً فروش ساختمان اداری). اگر چه مدیریت سود به عنوان یک عامل تعیین کننده کیفیت سود در نظر گرفته می گردد، بطور اختصار کیفیت واژه ای تقریباً گسترده می باشد و عوامل تعیین کننده مختلفی را در بر می گیرد و همه آنها، تاثیر خاص خود را بر روی کیفیت سود دارند. در زیر اختصار ای از تعاریف مختلف در مورد کیفیت سود ارائه شده می باشد.

 • روسین و همکاران[13] (1999) اظهار می­نماید که سودی با کیفیت­تر می باشد که پایدارتر باشد.
 • کنان، 2001 اظهار می­نماید که هر چه فاصله سود و جریانهای نقدی کمتر باشد کیفیت سود بالاتر می باشد.
 • دچاو و دیچو (2002) اظهار می­نمایند که شرکتهایی که کیفیت اقلام تعهدی آنها بالاتر باشد سود پایدارتری خواهند داشت که اصطلاحا به آن سود با کیفیت بالا گفته میشود.
 • پنمن و ژانگ[14] (2002) اظهار می­نماید که سودی با کیفیت می باشد که شاخص مناسبی برای سود دوره آتی باشد. به این نوع سود اصطلاحاً سود با ثبات گفته می­گردد.
 • ریچارد سون و همکاران[15] (2003) اظهار می­نمایند که کیفیت سود درجه پایداری عملکرد عایدات در دوره آتی می باشد.
 • بالسم و دیگران[16] (2003) اظهار می­نمایند که سودی با کیفیت می باشد که کیفیت اقلام تعهدی و ضریب واکنش آن بالا باشد.
 • ریچاردسون (2003) اظهار می­نماید که سودی با کیفیت­تر می باشد که پایدار باشد.
 • میخائیل و دیگران[17] (2003) اظهار نمودند که درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان­های نقدی آتی می باشد.

یکی از علت های احتمالی تنوع در تعاریف به اقدام آمده از کیفیت سود می تواند نگاه­های متفاوت پژوهش­گران به جنبه های گوناگون این مفهوم باشد، به همین دلیل موضوع کیفیت سود، موضوعی پیچیده به شمار می رود که تاکنون هیچ پژوهش­گری نتوانسته می باشد تعریفی واحد و شاخصی کامل برای آن ارائه نماید (کرمی و همکاران، 1385). اما با این همه، چیزی که مسلم می باشد، این می باشد که، در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت تصریح شده می باشد. یکی سودمندی در تصمیم گیری می باشد و دیگری ارتباط بین کیفیت سود و سود اقتصادی می باشد. به تعبیری دیگر کیفیت سود عبارت می باشد از اظهار صادقانه سود گزارش شده، یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری بهره گیری کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی می باشد. یکی از مواردی که می تواند بر کیفیت سود اثرگذار باشد، نحوه ارائه اطلاعات مربوط به سود می باشد، بدین معنی که هرچه اطلاعات سود از مربوط بودن و قابلیت اتکای بالاتری برخوردار باشد، کیفیت سود، بالاتر خواهد بود (احمدپور، احمدی، 1387).

1- Persistence of Earnings

2- Kirschenheiter

3- Melumad

4- Chan el at

5- Rivsine et al

6-White et al

1- Bernstein

2- Stability

3-Variability

4- Williams

5- Sustainability of Earnings

6- Earnings Management

1- Revsine et al.

2- Zhang

3- Richardson et al.

4- Balsam et al.

5- Mikhail et al.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال های پژوهش:

سوال این پژوهش این می باشد که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری