عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3-4- تئوری سلسله مراتبی

 بر اساس تئوری نسبتاً قدیمی سلسله مراتبی که بر روی عملکرد تامین مالی شرکت ها تاکید دارد، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی،  و در صورت انتشار اوراق بهادار، اوراق بهادار متضمن بدهی را بر سهام ترجیح می دهند. دراین تئوری هیچگونه ترکیب بدهی– سرمایه مشخص وجود ندارد، زیرا دو نوع سرمایه هست، داخلی و خارجی. که یکی در راس سلسله مراتب ترجیحی و دیگری در انتهای آن قرار دارد .

نسبت بدهی نظاره شده هر شرکت، مجموع نیاز شرکت به تامین مالی خارجی را منعکس می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تئوری سلسله مراتبی، در مورد تامین مالی شرکت ها معتقد می باشد که :

  1. شرکت ها تامین مالی درونی را ترجیح می دهند.
  2. شرکت ها در صد سود تقسیمی مورد نظر خود را بر اساس فرصت های سرمایه گذاری خود تنظیم می کنند. گرچه سود سهام و اندازه آن در طی زمان، باثبات می باشد؛ و اگر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها تغییر یابد آنها درصد سود تقسیمی را به صورتی کند و آهسته تغییر می دهند.
  3. خط مشی ها با ثبات تقسیم سود سهام، بعلاوه نوسانات غیر قابل پیش بینی در سود آوری و فرصت های سرمایه گذاری، به این معنا می باشد که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن می باشد کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. اگر این جریان ها نقدی از اندازه هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت اول از موجودی نقد ویا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت بهره گیری می کند.
  4. اگر نیاز به تامین مالی از خارج از شرکت احساس گردد، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار را منتشر می نمایند، یعنی اول آن ها با بدهی شروع می کنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی همچون اوراق قرضه قابل تبدیل ودر نهایت سهام، آخرین وسیله مورد بهره گیری قرار می گیرد. تئوری سلسله مراتبی به خوبی اظهار می کند که چرا اکثر شرکت های سود آور از بدهی کمتر بهره گیری می کنند؛ زیرا از منابع داخلی، نیاز خود را برطرف کرده و دیگر نیازی به پول خارج از شرکت ندارند اما شرکت های با سود آوری پائین تر برای تامین مالی خود اوراق بدهی منتشر می کنند زیرا منابع داخلی آن ها ناکافی می باشد و لذا نیاز مالی آن ها از محل بدهی ها تامین می گردد .

در اظهار مقایسه تئوری سلسله مراتبی با تئوری موازنه ایستا می توان گفت که، براساس تئوری موازنه ایستا صرف نظر از سایر عوامل، ساختار سرمایه به گونه منطقی با مبادله منافع صرفه جویی مالیاتی بدهی  و ریسک ورشکستگی تعیین می گردد. با این حال شواهد چاپ گردیده کمی در خصوص اعتبار تجربی تئوری موازنه ایستا هست. بالعکس، مشاهدات عادی تاکید می کند که نظریه سلسله مراتبی دونالدسون، نحوه اقدام شرکت ها را توجیه می نماید . شرکت های سازمان یافته [1] معمولاً از صدور سهام دوری می جویند و از بدهی در صورتی بهره گیری می نمایند که سرمایه گذاری، بیشتر از سود انباشته باشد. با این که فرضیه سلسله مراتبی همیشه به گونه تجربی مورد تائید بوده می باشد، لیکن فقدان توجیهات تئوریکی، پذیرش آن را در محافل علمی محدود ساخته می باشد . در نظریه موازنه ایستا [2] فرض بر وجود ساختار سرمایه بهینه می باشد. این ساختار از طریق ترکیبی از منابع مختلف تامین مالی که هزینه ها و منافع حاصل از تامین مالی از طریق بدهی را با هم برابر می سازد، قابل دسترسی می باشد. همچنین در این نظریه فرض می گردد که نسبت اهرم مالی بهینه یا هدف هست و بازار هرگونه انحراف از این نسبت را خبری نامطلوب تلقی می کند. این اهرم مالی را می توان از طریق برقراری توازن  بین هزینه ها و  منابع حاصل از مبالغ اضافی بدهی شناسایی نمود. (به نقل از دهقانی احمدآباد، 1377)

نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی

 این نظریه ها به جای در نظر داشتن تاثیر نوع بدهی برارزش شرکت، بیشتر به نحوه گزینش بدهی ها می پردازند. از یک دیدگاه بدهی ها به دو دسته بدهی های عمومی و بدهی های خصوصی تقسیم می شوند .

بدهی خصوصی شامل، وام بانکی و استقراض از اعتبار دهندگان خصوصی می باشد. اما بدهی های عمومی به انتشار اوراق بدهی برای عموم مردم تصریح دارد. اوراق قرضه و اوراق مشارکت دو نمونه از بدهی های عمومی می باشد (کردستانی و نجفی عمران،47:1382).

[1] Established Firms

[2] Static trade-off

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

[1] Fama & French

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری