مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه فرعی 1-3: «بین وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­های شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.»

برای مطالعه این­که آیا بین وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست از آزمون من­ویتنی به دلیل نرمال­نبودن داده­های متغیر وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بهره گیری شده می باشد. برای مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بین شرکت­های سالم و دارای بحران مالی، مفروضات آماری زیر بایستی در سطح اطمینان 95 درصد مورد مطالعه قرار گیرد.

فرض صفر: وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان می باشد.

فرض مقابل: وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان نیست.

در جدول شماره 4-8 وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی مورد مطالعه مطالعه شده می باشد که، به ترتیب، میانگین و انحراف معیار برای هر دو گروه آورده شده می باشد. همان­گونه که نظاره شده سطح معناداری این آزمون برابر با 001/0 و این مقدار کم­تر از 05/0 می باشد. پس، اختلاف معناداری بین وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها­ی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی هست و با در نظر داشتن میانگین­ها در جدول شماره 4-1 می­توان نتیجه گرفت وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها در شرکت­های سالم نسبت به شرکت­های دارای بحران مالی بیش­تر می باشد.

فرضیه فرعی 1-4: «بین وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.»

برای مطالعه این­که آیا بین وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست از آزمون من­ویتنی به­دلیل نرمال نبودن داده­های متغیر وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بهره گیری شده می باشد. برای مقایسه­ی وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بین
شرکت­های سالم و دارای بحران مالی، مفروضات آماری بایستی در سطح اطمینان 95 درصد مورد مطالعه قرار گیرد.

فرض صفر: وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان می باشد.

فرض مقابل: وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری جاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان نیست.

در جدول شماره 4-9 وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی مورد مطالعه مطالعه شده می باشد که، به­ترتیب، میانگین و انحراف معیار برای هر دو گروه آورده شده می باشد.

همان­گونه که جدول شماره 4-9 نشان ­می­دهد سطح معناداری این آزمون برابر با 001/0 و این مقدار کم­تر از 05/0 می باشد. پس، اختلاف معناداری بین وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی هست و با در نظر داشتن میانگین­های مندرج در جدول شماره 4-1 می­توان نتیجه گرفت وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری در شرکت­های سالم نسبت به شرکت­های دارای بحران مالی بیش­تر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال­ های پژوهش:

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

  1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  4. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  5. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری