براي حفاظت از مارك و ارزيابي غذاهايي كه در حالت عادي نمي توان باركد بر روي آنها چسباند، استفاده مي شود.
در چند سال گذشته، تأثير عميق فناوري نانو در صنايع غذايي و بسته بندي محصولات غذايي رشد چشمگيري داشته است و هم اكنون بيش از ??? فرآورده نانوغذايي در بازار محصولات خوراكي موجود است. اين موفقيت منجر به سرمايه گذاري فراواني در زمينه تحقيق و توسعه در نانوغذاها شده است. امروزه فناوري نانو يك قضيه لازم الاجرا در صنايع غذايي است و هر شركتي كه بخواهد در اين زمينه پيشتاز باشد، ناگزير به سرمايه گذاري در فناوري نانو است. هم اكنون حدود ???شركت در سراسر دنيا در حال توليد نانوغذاها هستند كه كشور آمريكا بيشترين درصد را به خود اختصاص داده است و سپس كشورهاي ژاپن و چين در اين زمينه فعالند. بر طبق پيش بيني هاي انجام شده، تا ? سال آينده قاره پهناور آسيا با دارا بودن بيش از ?? درصد جمعيت جهان بزرگترين مصرف كننده نانوغذاها خواهد بود و در اين ميان كشور چين را مي توان گسترده ترين بازار مصرف ناميد.پيشرفت هاي چشمگير در رمزگشاييDNAمحصولات كشاورزي و گياهي صنايع را قادر به پيش بيني، كنترل و بهبود محصولات كشاورزي كرده است كه تلفيق اين فناوري با فناوري دستكاري در مولكول ها و اتم هاي موجود در مواد غذايي و گياهي، روشي را در اختيار صنايع غذايي مي گذارد تا غذاهايي با قابليت بيشتر و هزينه كمتر را طراحي و در اختيار مصرف كنندگان نهايي قرار دهند.(Sozer et al., 2009Weiss et al., 2006)

1-32-اهداف:
هدف اصلي :سنتز نانو ذرات سلولز کونژوگه شده با طلا و بررسي قابليت جذب سم ديازينون توسط آن.
اهداف ويژه:
کونژوگاسيون نانو ذرات سلولز با طلا
شبيه ساز رايانه‌اي جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده
بررسي فرآيند جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در شرايط واقعي يعني داخل ماده غذايي
بررسي فرآيند جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در شرايط زمان و دما وpH
1-33-سوالات
آيا مي‌توان نانوذرات سلولز را با فلز طلاکونژوگه نمود؟
آيا نرم افزار شبيه ساز مي‌تواند جذب ديازينون توسط نانوذرات کونژوگه شده را نشان دهد؟
آيا فرايند جذب ديازينون توسط نانوذرات کونژوگه تابعي از زمان و دما و pH مي باشد؟
آيا قدرت جذب ديازينون توسط نانوذرات کونژوگه در شرايط واقعي يعني داخل انواع مواد غذايي به قوت خود باقي مي‌ماند؟

فصل دوم:
مروري بر تحقيقات انجام شده

در مطالعه‌ي کلندر 7و همکاران (2005) بر روي ratswistar مشاهده شد که با تجويز ديازينون پس از چهار هفته مقدار آلبومين، ALT و ASTبه طور محسوسي تغيير مي‌يابد .
در مطالعه کينگز8 و همکاران (2006) تأثير کاربرد ديازينون را بر روي خيار گلخانه‌اي، در دو گلخانه متفاوت بررسي کردند. نمونه گيري اول بعد از گذشت 4 سال و نمونه گيري دوم 4 روز پس از کاربرد سم انجام شد. در اين آزمايش نمونه‌هاي شاهد قبل از کاربرد سم برداشت شدند. نتايج آن‌ها نشان داد که مقدار بقايادر نمونه‌هايي که پس از 4 روز بعد از مصرف سم جمع‌آوري شده‌اند، به طور معني داري پايين‌تر از نمونه‌هايي بود که بعد از 4 ساعت جمع‌آوري شده بودند. در تحقيقي که بر روي خيار انجام گرفت شست‌و‌شو %8/28 و پوست‌ گيري %3/67 و قرنطينه گذاري به مدت 6 روز %8/64 سم ديازينون را کاهش داد. همچنين سرعت زوال سم ديازينون پس از برداشت محصول بيشتر شد.
مطالعه‌ي چکرابورتي9 و همکاران (2009) که بر روي کشاورزان در هند، ارتباط قابل توجهي با افزايش سال‌هاي مواجهه با حشره کش‌هاي ارگانوفسفره با کاهش فعاليت آنزيم استيل کولين استراز را نشان داد.
در تحقيق اُهايا10 (2010) درمورد کشاورز کنيايي، مشاهده شد که با طولاني‌تر شدن مواجهه، شدت علائم مسموميت بيشتر مي‌شود و بين ميزان فعاليت آنزيم کولين استراز با علائم مسموميت در دستگاه تنفسي و سيستم عصبي مرکزي ارتباط معني داري وجود دارد.
در مطالعه سانداري11 و همکاران در سال 2011 بر روي تشخيص مؤثر آفت کش‌ها با استفاده از نانو لوله‌هاي کربني چند جداره به عنوان سنسور تحقيقاتي انجام دادند و فعاليت جذبي تمامي آفت کش‌هاي انتخابي شامل علف کش (ايزوپروتون)، حشره کش‌ها (ولتاژ، سيپرمترين و دلتامترين) و کنه کش (ديکوفول) را در محدود13_ 1pH= با استفاده از اکسترودهاي نانويي از جنس نانو لوله‌هاي کربني در ولتاژهاي متناوبي مورد پژوهش قرار دادند که بالاترين ميزان جذب (%90) اکسترودهاي نانويي مربوط به علف کش ايزو پروتون در pH= 1 بدست آمد.
آبرومند12 و همکاران در سال 2011 بر روي حذف ديازينون توسط نانوکاتاليست‌هاي تيتانيوم اکسيد -سيليسيوم اکسيد مطالعه نمودند. آن‌ها دريافتند که لايه نازکي از اين نانو کامپوزيت بر روي شيشه مي‌تواند با استفاده از انرژي نور ديازينون را از بين مي‌برد.
ارمغان13 و همکاران در سال 2012 اقدام به بررسي جذب دو آفت کش ديازينون و فنيتروتيون با نانو بلورآلومينا نمودند. در اين مطالعه ميزان جذب اين سموم از طريق دستگاه اسپکتروفتومتري مورد سنجش قرار گرفت و مشخص شد که نانو بلورآلومينا قادر به جذب آفت کش‌هاي ديازينون و فنيتروتيون مي‌باشد.
بر اساس مطالعات ابو عرب و هلند 14 و همکاران فرآيند شست‌و‌شو براي حذف باقي مانده به چهار فاکتور وابسته بود: مکان سم باقي مانده در محصول، که اگر در سطح باشد با يک شست‌و‌شوي ساده تا حدي قابل حذف مي‌باشد. فاکتور بعدي مدت زمان سم پاشي تا برداشت محصول مي‌باشد. يعني به عبارتي مي‌توان گفت زمان در تماس بودن باقي مانده با محصول يک پارامتر مهم و اساسي مي‌باشد که با افزايش اين زمان باقي مانده تمايل به حرکت به درون لايه واکسي يا لايه‌هاي عميق‌تر دارد. بنابراين ميزان باقي مانده سم که توسط شست‌و‌شو قابل حذف مي‌باشد، کاهش مي‌يابد. فاکتور سوم ميزان حلاليت سم در آب مي‌باشد که نه تنها بيانگر توانايي بالاي شست‌و‌شو در حذف باقي مانده مي‌باشد بلکه نشان دهنده توانايي سم در نفوذ به لايه‌هاي واکسي و مومي نيز مي‌باشد. آخرين فاکتور دما و نوع شست‌و‌شو مي‌باشد.
براساس مطالعات اکيهاشي15 و همکاران با بررسي دوره‌اي غلظت باقي مانده انواعي از آفت کش‌ها (شامل مالاتيون، ديازينون و غيره) در مورد روند کاهش سموم اعلام نمودند که بهترين زمان براي برداشت محصولات سم پاشي شده نزديک به زمان دوره کارنس آن‌ها بود. در واقع با توجه به نيمه عمر سموم آفت کش وشکسته شدن اين ترکيبات در محيط بيولوژيکي (مانند خيار) هر چه به زمان نگهداري ميوه افزوده مي‌شود، از ميزان باقي مانده سم در ماده غذايي کاسته مي‌شود و در نتيجه مخاطرات ناشي از اين سموم کاهش پيدا مي‌کند و مي‌توان اين توصيه بهداشتي را به عنوان يک اولويت مهم در سلامتي مطرح نمود.
در مطالعه لندن 16بر روي 164 نفر کشاورز و 83 نفر شاهد در آفريقاي جنوبي اختلاف معني داري بين کولين استراز گلبول‌هاي قرمز در گروه مورد و شاهد مشاهده نشد.
نتايج مطالعه هرناندز 17 و همکاران نشان داده شد که تعداد سال‌هاي سم پاشي حشره کش‌ها با کاهش Ache ارتباط مستقيم دارد.
دانشور 18و همکاران نيز در سال 1384 موفق به حذف حشره کش ديازينون از آب‌هاي آلوده در حضور نانو ذرات اکسيد روي تحت تابش uv-c شدند. نتايج آزمايش‌ها نشان داد که تجزيه حشره کش مذکور در غياب نانو کاتاليزور اکسيد روي بسيار کم ولي در شرايط بهينه با حضور نانو کاتاليزور اکسيد روي به مدت زمان 80 دقيقه، %80 از سم حذف شد.
در مطالعه اميني فر و همکاران در سال 1388 به بررسي سم زدايي ترکيبات ارگانوفسفره توسط ذرات نانو منيزيوم اکسايد، فعال نمودن ذرات نانو منيزيوم اکسايد و واکنش آن‌ها روي مواد شبه عاملي مانند دي متيل فسفونات پرداختندو فاکتور‌‌هاي مؤثر در ميزان جذب و تخريب اين عوامل توسط ترکيب ذکر شده مطالعه شد. نتايج بدست آمده ازاين بررسي جذب سموم ترکيبات ارگانوفسفره را توسط اين ذرات نشان داد.

فصل سوم:
مواد و روش ها

3-1- مواد، تجهيزات و نرم افزار هاي مورد استفاده
3-1-1- مواد شيميايي مورد استفاده
مواد شيميايي مورد استفاده در اين تحقيق، در جدول 3-1 آمده است.
جدول 3-1مواد شيميايي مورد استفاده
مواد
کشور سازنده
نام شرکت سازنده
پنبه
ايران
شرکت پارس
سديم هيدروکسيد
آلمان
شرکت مرک
دي متيل سولفوکسايد
آلمان
از شرکت مرک
سولفوريک اسيد
آلمان
از شرکت مرک
کاتاليسيت طلا
آمريکا
شرکت سيگما-آلدريچ
کلرورطلا
آمريکا
شرکت سيگما-آلدريچ
ديازينون
هند
شرکت پستيسايد
3-1-2- دستگاه‌هاي مورد استفاده
دستگاههاي مورد استفاده در اين تحقيق، در جدول 3-2 آمده است.
جدول3-2 دستگاههاي مورد استفادهه
نام دستگاه
نام شرکت سازنده
کشور سازنده
اسپکتروفتومتر مدل ((Clinic II
شرکت تجهيزات سنجش
ايران
ميکروسکوپ الکتروني روبشي
شرکت هيتاچي
ژاپن
طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه
شرکت بروکر
انگلستان

3-1-3- نرم افزار
نرم افزار HyperChem نسخه 8.0.3 از شرکت هيپرکم، آمريکا
3-2- سنتز نانوسلولز و کونژوگاسيون آن با طلا

نخست يک گرم ازپنبه خالص درون لوله آزمايش قرار داده و به آن 2ميلي ليترمحلول 5مولار NaOH اضافه گرديد و بمدت نيم ساعت دردماي °C37 انکوبه شد. سپس اين لوله آزمايش در دور 5000 دور بر دقيقه بمدت 5 دقيقه سانتريفوژ شد و NaOH اضافي خارج گرديد. بعد از خارج کردن کامل NaOH از پنبه دو بار عمل شستشو با آب مقطر انجام گرديد و در مرحله بعد، به پنبه شستشو داده شده، 2 ميلي ليتر محلول1 مولار DMSO اضافه و دوباره بمدت نيم ساعت در 37 درجه انکوبه شد و سپس 2 بار با آب مقطر شستشو داده شد. در مرحله بعد 1 ميلي ليتر اسيد غليظ( شامل 70% اسيد سولفوريک) به 1 گرم پنبه شستشو داده شده اضافه و در دماي آزمايشگاه اجازه داده شد تا هيدروليز پنبه صورت پذيرد. در مرحله بعد، جهت خنثي کردن اسيد موجود در لوله و رسوب نانوذرات از يک ميلي ليتر محلول 5 مولار NaOH استفاده گرديد که بصورت آرام و قطره قطره اضافه گرديد. براي تخليص نانو ذرات، نانوذرات رسوب کرده بمدت 5 دقيقه در دور 3000 سانتريفوژ و سپس با آب مقطر شستشو داده شد.
براي کونژوگه نمودن طلا به نانوسلولز، تمامي نانوذرات سنتز شده در 10 ميلي ليتر آب مقطر حل و درون بشر ريخته، سپس به آن يک ميلي ليتر اسيد سيتريک (5%)، يک ميلي ليترکاتاليسيت طلا(GC) با غلظت 100 ميلي گرم بر ميلي ليتر و دو ميلي ليتر محلول نمک کلرور طلا با غلظت 0.1 مولار اضافه گرديد و فورا روي شعله قرار داده شد. بعد از سنتز نانوذرات طلا که با تغيير رنگ محلول همراه بود، بشر از روي شعله برداشته شد و نانوذرات سنتز شده با سانتريفوژدر دور 3000 به مدت 5 دقيقه و شستشو با آب مقطر جدا و تخليص گرديدندسپس نانو ذرات شست وشو داده شده به انکوباتور°C37منتقل شده تا خشک گردد سپس 0.1گرم از نانو ذرات خشک شده توزين وmL50 آب مقطر به آن افزوده شدتا غلظت 2000 ميکروگرم بر ميلي ليتر از نانوذرات کونژوگه شده تهيه گردد. لازم بذکر است جهت جلوگيري از ايجاد ذرات بزرگتر و از هم پاشيدگي ذرات بزرگ، از گلوله هاي سراميکي وآسياب شديد بمدت 5 دقيقه استفاده شد.

3-3- مشخصه يابي نانو ذرات کونژوگه شده
جهت بررسي ساختاري و تاييد کونژوگاسيون به ترتيب از روش تصوير برداري با ميکروسکوپ الکتروني روبشي و طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه (FTIR) استفاده گرديد. براي تصوير برداري با ميکروسکوپ الکتروني نخست با دستگاه متالايزر نمونه ها با طلا پوشش داده شد و سپس با ولتاژ 15

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید