کيلو ولت نمونه ها از نظر ساختار و مرفولوژي بررسي گردند. براي طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه نمونه ها روي بلوک KBr ريخته شده و خشک گرديد سپس دستگاه مربوطه در طول موج 4000-500 (cm-1) نمونه ها را اسکن و طيف جذبي آنها را ارائه نمود.

3-4- بررسي جذب ديازينون توسط نانوذرات کونژوگه شده با طلا در شرايط آزمايشگاهي
جهت ارزيابي زمان انکوباسيون بر ميزان جذب، 1000 ميکروليتر از غلظت هاي سريال نانوذرات کونژوگه شده ( 2000 و 1000 و 500 و 250 ميکروگرم بر ميلي ليتر) بطور جداگانه با 1000 ميکروليتر از محلول ديازينون با غلظت (2.5 در هزار (حجم/حجم)) مخلوط و در دماي 37 درجه بمدت يک ساعت انکوبه گرديدند. لازم بذکر است حلال نانوذرات کونژوگه شده آب مقطر و حلال ديازينون الکل 70 درصد بود. در ادامه همين مراحل دوباره انجام، ولي بجاي 60 دقيقه زمان انکوباسيون بطور جداگانه 120 و 180 دقيقه در نظر گرفته شد. جهت ارزيابي دما بر ميزان جذب، مانند مراحل بالا 1000 ميکروليتر از غلظت هاي سريال نانوذرات کونژوگه شده بطور جداگانه با 1000 ميکروليتر از محلول ديازينون مخلوط و بمدت 60 دقيقه و بطور جداگانه اي در دماي 4، 25 و 37 درجه انکوبه شدند. براي ارزيابي pH نيز مانند مراحل بالا 1000 ميکروليتر از غلظت هاي سريال نانوذرات کونژوگه شده بطور جداگانه با 1000 ميکروليتر از محلول ديازينون مخلوط و بمدت 60 دقيقه در 37 درجه انکوبه گرديدند. لازم بذکر است بطور جداگانه و مستقل pH تمامي لوله ها روي اعداد 5 و 7 و 9 تنظيم گرديد.
بعد از اتمام انکوباسيون، تمامي لوله ها در دور 5000 بمدت 5 دقيقه سانتريفوژ و ميزان جذب نوري محلول روئي با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر تحت طول موج 340 نانو متر قرائت شد و درصد جذب با فرمول زير استفاده شد:

در لوله کنترل منفي به جاي نانوذرات کونژوگه شده از آب مقطر استفاده شد.

3-5- بررسي جذب ديازينون توسط نانوذرات کونژوگه شده با طلا در شرايط واقعي
بطور جداگانه درون 5 لوله آزمايش يک قطعه دايره اي شکل خيار با قطر 5 ميلي متر قرار داده شد. سپس بطور مستقل درون هر لوله يک ميلي ليتر ديازينون در غلظتهاي 1000/5 و 1000/2.5 و 1000/1.25 و 1000/0.6 و 1000/0.3 اضافه گرديد و نيم ساعت در 37 درجه انکوبه گرديد. سپس به هر لوله يک ميلي ليتر نانوذرات کونژوگه شده با غلظت 2000 ميکروگرم بر ميلي ليتر اضافه و همگي در دماي 37 درجه بمدت يک ساعت انکوبه شدند.
بعد از اتمام انکوباسيون، تمامي لوله ها در دور 5000 بمدت 5 دقيقه سانتريفيوژ و ميزان جذب نوري محلول روئي با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر تحت طول موجnm 340 قرائت شد و درصد جذب با همان فرمول بالامحاسبه شد:
در لوله کنترل منفي بجاي نانوذرات از آب مقطر استفاده شد.
3-6- بررسي جذب ديازينون توسط نانوذرات کونژوگه با نرم افزار شبيه ساز
براي اين منظور نخست ساختار اوليه ديازينون و نانوذرات کونژوگه شده با طلا توسط برنامه HyperChem نسخه 8.0.3تهيه و در اين محيط نرم افزاري از نظر سطح انرژي و ساختاري بهينه و متعادل گشت. سپس بطور جداگانه ساختار هاي مذکور در نرم افزار فوقوارد شد و مجددا در اين محيط نيز به اندازه 1000 پيکو ثانيه متعادل و بهينه شدند. در مرحله بعد باکس شبيه سازي در اندازه 10 آنگستروم ايجاد گرديد و در دماي 300 کلوين بمدت 50 پيکو ثانيه توانايي جذب اين دو مولکول با هم بررسي و ساختار نهايي اين دو مولکول توسط نرم افزار محاسبه و ارائه گرديد.

3-7- روشهاي آماري
در اين مطالعه، همه تستها بصورت 2 بار تکرار انجام شد و سپس ميانگين و انحراف معيار آنها محاسبه و ارائه گرديد. براي بررسي اينکه اختلاف دو گروه معني دار هست يا خير، از آزمون T-testاستفاده شد و P-valueکمتر از 0.05 به عنوان سطح معني دار قلمداد گرديد.

فصل چهارم:
تجزيه و تحليل و بيان نتايج حاصل از تحقيق

4-1- نتايج مشخصه يابي نانوذرات کونژوگه شده با طلا
مورفولوژي و شکل نانوذرات با ميکروسکوپ الکتروني روبشي تعيين گرديد که نتايج آن در شکل 4-1 نشان داده شده است. مشاهده مي گردد نانوذرات سلولز سنتز شده در قطعات ريز و در اشکال مختلف بودند. حداکثر سايزي که در اين تصاوير مي توان ديد، حدود 100 نانومتر هست. شکل 4-2 نانوذرات را با بزرگنمايي بيشتر نشان مي دهد که حضور نانوذرات کوچک (تقريبا 30 نانومتري) را روي نانوذرات سلولز مي توان مشاهده کرد. گستره سايزي نانوذرات کونژوگه شده با طلا بين 10 تا 100 نانومتر بود.
براي تاييد کونژوگاسيون طلا و نانوذرات سلولز از طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه استفاده گرديد که نتايج آن در نمودار 4-1 آمده است. در اين نمودار نوارهاي جذبي نانوذرات سلولز (a)، طلا (b) و نانوذرات کونژوگه شده با طلا (c) مشخص مي باشد. مي توان ديد که پيک هاي اختصاصي نانوذرات سلولز (a) و طلا (b) بصورت توام در پيک هاي جذبي نانوذرات کونژوگه است که دليلي بر کونژوگاسيون است. همانطور که ديده مي شود نانو ذرات سلولز کنژوگه شده با طلا داراي يکسري پيک هاي افزايشي وکاهشي بود .بدين معنا که بعضي از پيک ها در ساختار جديد حذف وبعضي از پيک ها در اين ساختار به وجود آمده است .بطور مثال مي توان اشاره نمود که پيک 3708و3435به صورت جديد ظاهر شده که مشابه آن در طلا پيک هاي 3702و3454بود همچنين در نانو ذرات سلولز نيز پيک هاي جذبي 3432که نزديک به پيک جذبي نانو ذره سلولز کنژوگه شده با طلابود ديده مي شود وهمچنين پيک هاي 2962و3000که به ترتيب در نانو ذرات طلا وسلولز ديده مي شود در نانو ذرات کنژوگه شده بسيار ضعيف مي باشند .همچنين نانو ذره سلولز کنژوگه شده با طلا داراي پيک جذبي 1615بوده که چنين پيکي در نانو ذره سلولز با طلا ديده نمي شود .

شکل 4-1. تصوير نانوذرات کونژوگه شده که توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي گرفته شده است. با بزرگنمايي صدهزار برابر

شکل 4-2. تصوير نانوذرات کونژوگه شده، تهيه شده با ميکروسکوپ الکتروني روبشي. با بزرگنمايي دويست هزار برابر

نمودار 4-1 پيک هاي جذبي نانوذرات سلولز (a)، طلا (b) و نانوذرات کونژوگه شده با طلا (c) بدست آمده از طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه
4-2- نتيجه جذب ديازينون توسط نانوذرات کونژوگه شده با طلا در شرايط آزمايشگاهي:
نمودار شماره 4-2بيانگر اثر غلظت هاي مختلف نانو ذرات کونژوگه شده با طلا در زمان هاي مختلف 1 و 2 و 3 ساعته بر ميزان جذب سم ديازينون مي باشد. در اين نمودار مشخص مي باشد که حداکثر جذب در حداکثر غلظت نانو ذره (2000 ميکروگرم بر ميلي ليتر) مشاهده گرديد و در سطح بعدي نانو ذرات با غلظت 1000 ميکروگرم بر ميلي ليتر قرار داشتند. اما غلظت هاي 125 و 250 و 500 ميکروگرم بر ميلي ليتر از نانو ذرات کونژوگه شده حتي در سه بازه ي زماني 1 و 2 و 3 ساعت تفاوتي در ميزان جذب نداشتند. نکته ي بعدي که مي توان از اين نمودار متوجه شد اين موضوع است که افزايش زمان از يک به دو ساعت و از دو به سه ساعت آنچنان تغييري در ميزان جذب ديازينون نداشت. از نظر آماري ميزان جذب در غلظت 2000 ميکروگرم بر ميلي ليتر با ميزان جذب در ساير غلظت ها داراي رابطه معني داري بود (P0.05).

نمودار 4-2 ميزان جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده با طلا در غلظت ها و زمان هاي مختلف. علامت ستاره رابطه معني داري با P0.05 را با ميزان جذب با ساير غلظت ها را نشان مي دهد.

نمودار شماره 4-3 اثر غلظت هاي مختلف نانو ذرات کونژوگه شده در سه دماي 37 و 25و 4 درجه سانتي گراد را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي گردد در اينجا نيز حداکثر جذب در غلظت 2000 ميکروگرم بر ميلي ليتر در دماي 37 درجه ديده شد و در سطح بعدي نانو ذرات با غلظت 1000 ميکروگرم بر ميلي ليتر در همان دما قرار داشتند. در اينجا نيز غلظت هاي 125 و 250 و 500 ميکروگرم بر ميلي ليتر از نظر ميزان جذب تفاوت آنچناني با هم نداشتند. نکته ي قابل ذکر آنکه در اين نمودار در سه غلظت 500 و 1000 و 2000 ميکروگرم بر ميلي ليتر با افزايش دما ميزان جذب ديازينون افزايش يافت، به نحوي که در هر غلظت مذکور حداکثر ميزان جذب در دماي 37 درجه و بعد از آن ميزان جذب در دماي 25 درجه و حداقل جذب در دماي 4 درجه مشاهده گرديد. از نظر آماري تفاوت معني داري بين ميزان جذب در دماي 37 و ميزان جذب در دو دماي 25 و 4 درجه در دو غلظت 2000 و 1000 ميکروگرم بر ميلي ليتر مشاهده شد (P0.05). همچنين ميزان جذب در غلظت 2000 و 1000 ميکروگرم بر ميلي ليتر (و در هر سه دما) با ميزان جذب در ساير غلظت ها داراي رابطه معني داري داشت (P0.05).

نمودار 4-3 ميزان جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده با طلا در غلظت ها و دما هاي مختلف. علامت يک ستاره رابطه معني داري با P0.05 را با ميزان جذب با ساير غلظت ها را نشان مي دهد. همچنين علامت دو ستاره رابطه معني داري با P0.05را با ميزان جذب در دماي 25 و 4 درجه با غلظت مشابه از نانوذره را نشان مي دهد.

نمودار 4-4 بيانگر اثر غلظت هاي مختلف نانو ذرات کونژوگه شده در pH اسيدي، خنثي و بازي بر ميزان جذب مي باشد. بخوبي مشاهده مي گردد که جذب نانو ذرات در pH بازي شديداً افزايش پيدا کرده و البته رابطه ي مستقيمي با غلظت نانو ذره هم دارد. بدين صورت که حداکثر ميزان جذب در غلظت 2000 ميکروگرم بر ميلي ليتر و حداقل ميزان جذب در غلظت 125 ميکروگرم بر ميلي ليتر ديده شد. نکته ي قابل توجه آنکه شرايط اسيدي و خنثي در تمامي غلظت ها آنچنان بر روي ميزان جذب تاثيرگذار نبوده است. از نظر آماري در تمامي غلظت ها رابطه ي معني داري بين ميزان جذب در pH بازي و ميزان جذب در دو pH اسيدي و خنثي مشاهده گرديد (P0.05).

نمودار 4-4 ميزان جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در غلظت ها و pH هاي مختلف. علامت يک ستاره رابطه معني داري با P0.05را با ميزان جذب در pH اسيدي و خنثي را نشان مي دهد.

جدول 4-1 ميزان جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در غلظت ها و زمان هاي مختلف.

1 hour
2 hours
3 hours
2000

repeat 1
30
31
30
repeat 2
31
31
32
M
30.5
31
31
SD
0.5
0
1
1000

repeat 1
25
25
25
repeat 2
25
26
25
M
25
25.5
25
SD
0
0.5
0
500

repeat 1
12
11
12
repeat 2
11
12
12
M
11.5
11.5
12
SD
0.5
0.5
0
250

repeat 1
10
11
11
repeat 2
10
11
11
M
10
11
11
SD
0
0
0
125

repeat 1
9
10
11
repeat 2
10
10
11
M
9.5
10
11
SD
0.5
0
0

جدول 4-2 ميزان جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در غلظت ها و دما هاي مختلف.

4 ?C
25 ?C
37 ?C
2000

repeat 1
25
27
30
repeat 2
24
25
31
M
24.5
26
30.5
SD
0.5
1
0.5
1000

repeat 1
20
22
25
repeat 2
21
21
25
M
20.5
21.5
25
SD
0.5
0.5
0
500

repeat 1
10
11
12
repeat 2
10
11
11
M
10
11
11.5
SD
0
0
0.5
250

repeat 1
10
9
10
repeat 2
9
10
10
M
9.5
9.5
10
SD
0.5
0.5
0
125

repeat 1
10
10
9
repeat 2
9
10
10
M
9.5
10
9.5
SD
0.5
0
0.5

جدول 4-3 ميزان جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در غلظت ها و pH هاي مختلف.

pH 5
pH 9
pH 7
2000

repeat 1
32
93
30
repeat 2
31
94
31
M
31.5
93.5
30.5
SD
0.5
0.5
0.5
1000

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید