000

repeat 1
25
81
25
repeat 2
26
85
25
M
25.5
83
25
SD
0.5
2
0
500

repeat 1
11
72
12
repeat 2
11
71
11
M
11
71.5
11.5
SD
0
0.5
0.5
250

repeat 1
10
50
10
repeat 2
9
53
10
M
9.5
51.5
10
SD
0.5
1.5
0
125

repeat 1
9
30
9
repeat 2
9
32
10
M
9
31
9.5
SD
0
1
0.5

جدول 4-4 ميزان جذب ديازينون توسط نانوذرات کونژوگه را در شرايط واقعي (در ميوه‌ي خيار) نشان مي دهد. بخوبي مي توان مشاهده کرد که اين نانو ذرات در شرايط واقعي نيز بخوبي عمل کرده است. در اينجا رابطه مستقيمي بين غلظت ديازينون و جذب آن ديده مي شود بدين صورت که حداکثر جذب براي لوله شماره يک که داراي غلظت ديازينون بيشتر بوده مشاهده گرديد.
جدول 4-4درصدجذب ديازينون توسط نانو ذرات کنژوگه شده با طلا در غلظت هاي مختلف سم ديازينون

Tube 1
Tube 2
Tube 3
Tube 4
Tube 5
The percentage of adsorption (%)
82±3
75±2
62±3
40±2
20±1

4-3- نتايج شبيه سازي با نرم افزار
شکل 4-3 و 4-4 و 4-5 به ترتيب ساختار اوليه ديازينون، نانوسلولز، نانوذره سلولز کونژوگه شده با طلا را نشان مي دهد. همچنين شکل 4-6 جذب ديازينون توسط نانوذره سلولز کونژوگه شده با طلا را در انتهاي شبيه سازي نشان مي دهد. لازم بذکر است که در انتهاي شبيه سازي انرژي بين مولکولي (يعني انرژي بين ديازينون و نانوذره سلولز کونژوگه شده با طلا) منفي 32.6 کيلوکالري بر مول شد. همچنين در انتهاي شبيه سازي فاصله بين مولکولي (يعني فاصله بين ديازينون و نانوذره سلولز کونژوگه شده با طلا) نيز از 110 آنگستروم به 15 آنگستروم کاهش يافت. هر دو پارامتر گوياي جذب ديازينون توسط نانوذره سلولز کونژوگه شده با طلا مي باشد.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید