مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-7- روش پژوهش

بر اساس ماهیت و روش، تحقیقات علمی را می‌توان به پنج گروه تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی یا هم‌خوانی، علیّ (پس رویدادی) و تجربی (آزمایشی) تقسیم نمود (حافظ نیا، 1385، 53).

روش پژوهش از سه منظر مختلف به صورت زیر می‌باشد:

3-7-1 روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی:

در این پژوهش از این رو که در پی یافتن ارتباط معناداری بین متغیرهای پژوهش هستیم و همین گونه به مطالعه حدود تغییرات متغیر وابسته با در نظر داشتن حدود تغییرات متغیرهای مستقل می‌پردازیم، در زمره پژوهش‌های همبستگی قرار دارد، پس روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی یک پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد که برای کشف همبستگی بین متغیر‌ها به روش پس رویدادی اقدام خواهد گردید.

3-7-2 روش پژوهش از نظر هدف:

پژوهش حاضر از لحاظ نوع کار تحقیقاتی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد که از اطلاعات واقعی و روش‌های مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیه‌ها بهره گیری می گردد، و در حوزه تئوری اثباتی قرار    می گیرد.

3-7-3 روش انجام پژوهش:

انجام این پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی– استقرایی می‌باشد، بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات ‌کتابخانه‌ای، مقالات و سایت‌ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تأیید یا رد فرضیه‌ها در قالب استقرایی می‌باشد.

3-8- روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات

در هر پژوهش، تهیه اطلاعات واقعی با در نظر داشتن اهداف پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار می باشد. در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و مطالعه پیشینه پژوهش، از روش ‌کتابخانه‌ای‌ با بهره‌گیری از کتب و مقالات تخصصی فارسی و لاتین و پایان‌نامه‌ها بهره گیری می گردد. از آن جایی که اطلاعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقلام حسابداری مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها می‌باشد، داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی موجود در سایت‌های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.rdis.ir، شبکه کدال، سیستم‌های جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir ، مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به نشانی www.F‌ipiran.com و لوح‌های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستی استخراج می گردد، که به نظر می‌رسد نسبت به سایر منابع موجود از اعتبار بیشتری برخوردار می باشد. هم‌چنین سایر اطلاعات مورد نیاز مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌ها (مانند: ارزش بازار سهام عادی شرکت‌ها در پایان سال که در محاسبه نسبت Q توبین مورد نیاز می باشد) در بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار و از نرم‌افزار ره‌آورد جدید که به صورت فایل‌های PdF‌ و Excel می‌باشد گرد‌آوری شده می باشد. این اطلاعات شامل سود و زیان، ترازنامه، پیش‌بینی سود و … می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری