عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-8- افشای اختیاری پیش روی افشای اجباری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه نظرات بسیار زیادی در مورد افشای تمام اطلاعاتی که برای عملکرد بهینه بازارهای سرمایه مورد نیاز می باشد، هست. مخالفین این نظرات اظهار می دارند که اطلاعات افشا نشود. علت این گفته این می باشد که این اطلاعات به سرمایه گذاران مربوط نمی گردد یا در جای دیگر آنها می توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. این اختلاف نظر باعث گردید اطلاعاتی که به وسیله حسابداران در صورت های مالی ارائه می گردد، به اطلاعات موجود در یادداشت های پیوست منتقل گردد. شواهدی هست که نشان می دهد هرگاه شرکت ها به سرمایه بین المللی بیشتر وابسته می شوند، آنها مایلند که بیشتر افشای اطلاعات را انجام دهند. افشایی که مناسب بازارهای مالی بوده و امید به کسب سرمایه در آن ها می رود. (کرباسی یزدی،1386، 388-389)

در مورد افزایش اندازه اطلاعاتی که بایستی افشا گردد، ایراداتی مطرح شده می باشد که به تبیین زیر مورد بحث قرار می گیرد:

  • افشای اطلاعات رقبا را در جهت آگاهی از وضعیت نامساعد واحد تجاری کمک خواهد نمود. هرچند یکی از آثار افشای اطلاعات مالی، ارائه وضعیت مالی واحد تجاری می باشد. اما در پاسخ به اشکال مزبور می توان گفت که رقبا معمولا اطلاعات مورد نیاز خود را علاوه بر گزارش های مالی، ازسایر منابع نیز کسب می کنند.
  • افشای کامل اطلاعات مالی ممکن می باشد به عنوان وسیله ای برای تقاضای افزایش حقوق و دستمزد مورد بهره گیری قرار گیرد. واقعیت این می باشد که افشای کامل معمولا جو کلی تبادل نظر در مورد این گونه تقاضاها را بهبود می بخشد.
  • اغلب ادعا شده می باشد که سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان صورت های مالی، مفهوم رویه ها و روش های حسابداری که بخشی از افشا به شمار می رود را درک نمی کنند و افشای کامل به جای این که آگاه کننده باشد، گمراه کننده می باشد.

این ادعا نیز فاقد پشتوانه کافی می باشد، زیرا مدیران موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری،     بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین تحلیل گران مالی عموما از حسابداری آگاهی کامل دارند و سایر سرمایه گذاران نیز یا از اطلاعات مالی تحلیل شده منتفع می شوند یا می توانند از طریق مطالعه و مطالعه گزارش های مالی اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند.

  • عدم آگاهی از نیازهای سرمایه گذاران نیز یکی دیگر از علت های محدودیت افشا می باشد. اما به دلیل فراهم بودن مدل های متنوع سرمایه گذاری و اتکای فزاینده به منابع اطلاعاتی، نباید این موضوع را عامل محدودکننده ای به حساب آورد. (عالی ور،1365، 4)

2-3-9- کیفیت افشا، شفافیت و ویژگیهای کیفی صورتهای مالی

افشای داوطلبانه، نبود تقارن اطلاعاتی میان سرمایه‌گذاران و مدیران شرکتها و همچنین نبود تقارن اطلاعاتی میان گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاری را از طریق ایجاد توازن میان اندازه آگاهی، کاهش می‌دهد. اندازه افشای داوطلبانه‌ای که نبود تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد، وابسته به اندازه مفید بودن این اطلاعات می باشد. بر اساس چارچوب نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید هستند که مربوط، اتکاپذیر، مقایسه‌پذیر،‌ به‌موقع و فهمیدنی باشند11.

اطلاعاتی مربوط می باشد که بر تصمیمهای اقتصادی بهره گیری‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته،‌ حال یا آینده یا تایید یا تصحیح ارزیابی‌های گذشته آنها موثر واقع گردد. برای اینکه اطلاعات مفید باشند، بایستی اتکاپذیر باشند. اطلاعاتی اتکاپذیر‌ می باشد که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه بااهمیت باشد و به‌گونه صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی اظهار آن می باشد یا به‌گونه‌ای معقول انتظار می‌رود اظهار کند. پنهان کردن حقایق بااهمیت می‌تواند به نادرست بودن اطلاعات بینجامد (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، 1389).

از طرفی برای اینکه اطلاعات مفید باشد، بایستی دارای ویژگی مقایسه‌‌پذیری باشد. بهره گیری‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ بایستی بتوانند صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ را طی‌ زمان‌ جهت‌ تشخیص‌ طریقه تغییرات‌ در وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ مقایسه‌ کنند. بهره گیری‌کنندگان‌ همچنین‌ بایستی بتوانند صورتهای‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ را مقایسه‌ کنند تا وضعیت‌ مالی، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ آنها را نسبت‌ به‌ یکدیگر بسنجند. بدین‌ترتیب‌ ضرورت‌ دارد اثرات‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ در داخل‌ واحد تجاری‌ و در طول‌ زمان‌،‌ با ثبات‌ رویه‌اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ گردد و بین‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ نیز هماهنگی‌ رویه‌ در باب‌ اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ موضوعات‌ مشابه‌ رعایت‌ گردد (همان منبع).

هرگاه‌ تاخیری‌ نابجا در گزارش‌ اطلاعات‌ رخ‌ دهد، ممکن‌ می باشد‌ اطلاعات‌ خصوصیت‌ مربوط بودن‌ خود را از دست‌ بدهد. بنابراین نیاز است اطلاعات تجاری هرچه زودتر به دست بهره گیری‌کنندگان برسد. در عصر تحولات سریع تجاری، افشای به‌موقع اطلاعات در کاهش شکاف اطلاعاتی، با ارزش می باشد. همچنین به‌مقصود مفید بودن افشا و افزایش شفافیت، گزارشهای مالی بایستی به شیوه‌ای قابل فهم ارائه گردد. به‌عبارتی دیگر، تنها ارائه ارقام مالی کافی نیست، بلکه ارائه توضیحات یا روشهای محاسبه نیز لازم است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال های پژوهش:

سوال این پژوهش این می باشد که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید