عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4-2-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی2

 این فرضیه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی را به طریق دیگری مورد آزمون قرار می دهد. فرضیه­ی صفر و فرضیه­ی جانشین به صورت زیر مطرح می­گردد.

H0a2: بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.

H1a2: بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت ارتباط معناداری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج حاصل از آزمون چاو و آزمون هاسمن برای مدل مورد بهره گیری در آزمون فرضیه بالا در جدول 4-4 ارائه گردیده می باشد.

در ارتباط با آزمون چاو با در نظر داشتن اینکه F  محاسبه شده (99/4) از F بحرانی (38/1) بزرگتر بوده و فرضیه  رد و ناهمسانی عرض از مبدأ ها پذیرفته می گردد، در نتیجه با اطمینان 95/0 می توان از روش داده های پانل بهره گیری نمود. همچنین طبق نتایج حاصل از آزمون هاسمن،  محاسبه شده (89/42) بزرگتر از  بحرانی (1/14)  می باشد، پس فرضیه  رد می گردد. از این رو مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه بالا با بهره گیری از مدل پانل و روش اثرات ثابت برآورد گردیده می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی2 پژوهش در مدل داده های تلفیقی ایستا در جدول شماره 4-5 آورده شده می باشد.

همانطور که از جدول شماره 4-5 نظاره می­گردد ، آماره F بدست آمده در مدل فوق در سطح اطمینان 99/0 معنی دار می باشد، پس کل مدل از لحاظ آماری معنادار می باشد. آماره دوربین- واتسون مقدار 55/1 را نشان می داد، که بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل می باشد. معیار ضریب تعیین تعدیل شده نیز گویای این می باشد که 62 درصد از تغییرات در اندازه افشای اختیاری توسط متغیر های مستقل وارد شده در مدل تبیین می­گردد.

همانطور که در جدول شماره 4-5 نظاره می­گردد ، آماره t   بدست آمده برای متغیر نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری برابر با 7.9214- می­باشدو  با در نظر داشتن (p-value) بدست آمده (0000/0) که مقدار آن کمتر از 01/0 می­باشد، فرضیه­ی فرعی2 پژوهش نیز در مورد ارتباط بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی تائید می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

[1] Fama & French

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید