عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4- مروری بر ادبیات پژوهش

1-4-1 تحقیقات خارجی:

مکویرا و همکاران (2012)، در پژوهشی تحت عنوان “بودجه‌بندی سرمایه‌ای، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه ” به مطالعه ارتباط بین سه متغیر در بورس اوراق بهادار آمریکای لاتین پرداختند. آن‌ها بودجه بندی 290 شرکت فعال را بر مبنای روش ‌‌LATAM در ارتباط با هزینه و ساختار سرمایه مورد مطالعه قرار دادند. آن‌ها نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل‌های خود را با پژوهش‌های پیشین مورد مقایسه قرار دادند. آن‌ها به گونه خاص، خصوصیات ویژه و تفاوت‌های بودجه‌بندی را در دو بازار، بازارهای نوظهور و SME مورد مطالعه و مقایسه خود قرار دادند. آن‌ها نظاره کردند که شرکت‌هایی با ساختار بودجه بندی ‌‌LATAM از تکنیک‌های بودجه بندی و سرمایه استاندارد بهره گیری کرده اما وزن خاصی که نقدینگی و سهمیه بندی سرمایه ای را مورد واکاوی قرار داده باشد وجود ندارد.

بایون ( 2009 )پژوهش را درمورد اینکه ” شرکت‌ها چگونه و چه وقت ساختار سرمایه خود را به سوی اهداف تعیین شده تغییر می‌دهند؟ ” در طی دوره 1971 الی 2003 انجام داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که شرکت‌هایی که بدهی پایین‌تر از ظرفیت دارند نسبت به شرکت‌هایی که بدهی بالاتر از ظرفیت دارند جهت تأمین مالی از بدهی بهره گیری می‌کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برادشو و همکاران ارتباط بین فعالیت‌های تأمین مالی برون سازمانی و بازده و سوددهی آتی شرکت‌ها را مورد مطالعه قرار دادند. دو روش فوق برای ارزیابی مقادیر خالص وجه نقد ایجاد شده در فعالیت‌های تأمین مالی، بهره گیری از داده های گردش وجوه نقد بوده و به مطالعه انواع شیوه های تأمین مالی (بدهی یا سرمایه) انتخاب شده توسط شرکت‌ها تاکید داشتند. همچنین آن‌ها در تحقیقاتشان علاوه بر بازدهی و سودآوری شرکت‌ها پیرامون تأمین مالی تحلیل‌های پیش بینی سود در کوتاه مدت و بلند مدت، پیش بینی رشد و ارزش شرکت را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. یافته های این تحقیقات بیانگر وجود یک ارتباط معکوس و نسبتاً با اهمیت بین خالص تأمین مالی و بازده سهام و سود دهی آتی شرکت‌ها بوده می باشد (برادشو و همکاران، 2006، 53-85).

ماریلو کمپلو به مطالعه تأمین مالی از راه استقراض (بدهی) در آمریکا پرداخت. پرسش وی در این پژوهش این بود که آیا تأمین مالی از طریق بدهی باعث ارتقا یا افت در عملکرد فروش محصولات بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط می گردد؟ او به گونه تجربی به مطالعه ارتباط درون صنعت بین نسبت بدهی به دارایی و عملکرد فروش و اطلاعاتی که از 15 مرکز صنعتی دست پیدا نمود، پرداخت. او دریافت که میانه روی و اعتدال در استقراض مرتبط می باشد با سود در فروش. زیاده‌روی و بی پروایی در این خصوص کلیه محصولات فروش را تحت گونه ای از عملکرد که با شکست مواجه می گردد رهنمون می‌سازد (ماریلو کمپلو، 2005، 135-172).

راجان و زینگالس ارتباط ارزش دفتری بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبت بازده دارایی‌ها را در کشور های امریکا، انگلیس، ایتالیا، آلمان، فرانسه، ژاپن و کانادا از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که هنوز پایه های نظری همبستگی نظاره شده بین متغیرها اغلب مبهم و حل نشده می باشد (راجان و زینگالس،1995،1460-1421).

دونالدسون تحقیقی درمورد عملکرد تأمین مالی شرکت‌های بزرگ انجام داده و نظاره نمودند مدیریت از منابع مالی داخلی به عنوان یک منبع شدیداً طرفداری می کند و حتی منابع خارجی را کنار می‌گذارد (دونالدسون،1961،36).

مایرز و ماجلوف به مطالعه عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه از دیدگاه فرضیه عدم تقارن اطلاعات پرداخته‌اند. در این پژوهش که با پژوهش مستقل مایرز در همان سال هم‌سویی دارد، چنین ادعا شده می باشد که در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازار سرمایه، شرکت‌های سود آور، منابع تأمین مالی داخلی را به منابع خارجی ترجیح می‌دهند. اما چنانچه به منابع بیشتری نیاز داشته باشند، آغاز به استقراض و در نهایت به انتشار سهام مبادرت می‌ورزند (مایرز و ماجلوف،1984،221-187) .

فرناندز و هواکیمیان (2001)، دامون، سنبت (1998)، در زمینه ساختار سرمایه تحقیقاتی را انجام دادند و ترکیب بهینه را معرفی کرده‌اند. یکی از یافته های مهم این تحقیقات این بود که نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط‌ی مثبت و معنی داری با بدهی‌ها دارد، یعنی هرچه اندازه بدهی‌ها افزایش می‌یابد، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می‌یابد. یافته های آبر (2005)، این بود که بین نسبت بدهی کوتاه مدت و نسبت بازده حقوق صاحبان ارتباط ای مثبت هست، به هر حال یک ارتباط منفی بین نسبت بدهی بلندمدت با نسبت بازده حقوق صاحبان سهام هست و اینکه ارتباط معنی داری بین نسبت بدهی به جمع کل دارائی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام هست. داس و دیگران (2009)، به این نتیجه رسیدند که ‌اگر ‌مالکان ‌شرکتی ‌‌بخواهند ‌سودهای ‌گزارش ‌شده ‌شرکت ‌آن‌ها ‌هموار‌ باشد، ‌می‌توانند‌ پاداشی را‌ برای انجام این کار به مدیرانشان اختصاص دهند.

1-4-2 تحقیقات داخلی:

مهدی باقری به مطالعه تأثیر روش‌های تأمین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. در این پژوهش به مقصود اطلاع از چگونگی تأثیر روش‌های تأمین مالی بر روی قیمت و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، سه فرضیه طراحی شده می باشد. فرضیه اول، تأمین مالی از طریق سود انباشته بیشتر از استقراض بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس (صنعت سیمان) تأثیر دارد. فرضیه دوم، تأمین مالی از طریق سود انباشته (اندوخته) بیشتر از استقراض بر بازده سهام تأثیر دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول و دوم نشان می‌دهد که تأثیر روش تأمین مالی از طریق سود انباشته بیشتر از استقراض بر قیمت و بازده سهام شرکت‌ها می‌باشد. در فرضیه سوم هم میانگین بازده کل سالانه شرکت‌هایی که از طریق سود انباشته (اندوخته) تأمین مالی نموده‌اند بیشتر از میانگین بازده کل سالانه شرکت‌هایی می باشد که از طریق استقراض تأمین مالی نموده‌اند (باقری،1388، 2 ).

محمد نمازی و همکاران در پژوهش خود به مطالعه تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف پرداختند. نمونه مورد مطالعه مشتمل بر 108 شرکت از صنایع مختلف بود که اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام طی دوره 5 ساله مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از این مطلب می باشد که به گونه کلی بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت ارتباط مثبتی هست، اما این ارتباط از نظر آماری در حد ضعیف می باشد. ارتباط بین ساختار سرمایه و سودآوری بستگی به صنعت نیز دارد و ساختار بهینه سرمایه را می‌توان در صنایع گوناگون تعیین نمود (نمازی و همکاران،1383، 2).

محمد رضا احمدی در مورد ارتباط بین ساختار سرمایه ‌و ‌بازده ‌شرکت‌های ‌پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقی را انجام داده می باشد. طبق تحقیقات انجام شده، ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تبیین زیر می‌باشد:

1) یافته های پژوهش با بهره گیری از میانگین 5 ساله (1378-1374) نشان می‌دهد که بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود ندارد.

2) بین ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معناداری وجود ندارد که نشان می‌دهد شرکت‌ها نتوانسته‌اند با بهره گیری صحیح از بدهی و تخصیص مناسب مالی به حداکثر بازده حقوق صاحبان سهام دست یابند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید