عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6-قلمرو پژوهش

 در بحث قلمرو پژوهش سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش مطرح می باشد .موضوع این پژوهش تحت عنوان ((مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت)) به عنوان قلمرو موضوعی پژوهش مطرح  می گردد. موضوع بعدی قلمرو مکانی پژوهش می باشد، جهت جمع آوری اطلاعات این پژوهش، داده ها و اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده می باشد.قلمرو زمانی این پژوهش محدود به مقطع زمانی سال های1381 تا1390 می باشد.

3-7-جامعه آماری

 یک جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای ار افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهشی، جامعه مورد مطالعه یک جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل می باشد درمورد صفت یا صفت های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. (سرمد وهمکاران،177:1384) تعریف جامعه آماری بایستی جامع و مانع باشد. به بیانی دیگر، این تعریف بایستی چنان اظهار گردد که از نظر زمانی و مکانی، همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد ودرعین حال، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آن ها پرداخته گردد،جلوگیری به اقدام آید. (سرمد وهمکاران،177:1384) جامعه آماری این پژوهش تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 می باشد.

3-8-نمونه آماری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 درپژوهش حاضراز روش نمونه گیری انتخابی غیر تصادفی بهره گیری شده می باشد. بدین ترتیب که با اعمال محدودیت های زیر شرکت های حائزشرایط از جامعه آماری انتخاب شدند:

  • سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه هرسال باشد.
  • طی دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداشته باشد.
  • جزء موسسه های مالی سرمایه گذاری و بانک ها نباشد.
  • به علت نیاز به بازدهی 12 ماهه، بر روی سهام معامله صورت گرفته باشد.

با اعمال محدودیت های فوق تعداد 83 شرکت به دست آمد که بر اساس طبقه بندی ارائه شده توسط بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های فعال، در 22 صنعت طبقه بندی شده اند. از آن جا که در دوره مورد مطالعه، تعداد شرکت های موجود در بعضی صنعت ها اندک بوده، شرکت های مربوط به صنایع با فراوانی کمتر از 5 شرکت از نمونه حذف شدند. در نهایت نمونه باقیمانده شامل 62 شرکت فعال در 9 صنعت مورد مطالعه قرار گرفت. با در نظر داشتن دوره ده ساله مورد مطالعه نمونه آماری شامل 620 داده شرکت- سال می باشد. نظر به این که نسبت های اهرمی صنعت و شاخص هرفیندال بر اساس صنعت- سال محاسبه می گردد، کلیه متغیر ها بر اساس صنعت- سال محاسبه شده می باشد. در نهایت نمونه آماری شامل 90 داده صنعت- سال مربوط به 9 صنعت طی 10 سال می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

[1] Fama & French

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید