مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش

 در انجام این پژوهش، دو فرضیه اصلی آزمون شده می باشد. هدف اصلی از انجام پژوهش که در قالب فرضیه دوم ارائه شده می باشد، مطالعه این نکته می باشد که آیا می­توان با ترکیب معیارهای مالی مختلف، مدلی جدید در ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران ارائه نمود؟ با در نظر داشتن اینکه انتقادات زیادی به معیارهای سنتی حسابداری (AFP) وارد شده می باشد، و در پی همین انتقادات بود که معیارهای مالی مبتنی بر ارزش ایجاد شدند، دیگر نمی­توان به روشهای ارزیابی عملکردی که تنها از معیارهای سنتی حسابداری بهره گیری می­کنند اعتماد نمود. پس نیاز می باشد که روشی ارائه گردد که در آن هم معیارهای سنتی و هم معیارهای مبتنی برارزش لحاظ شوند. در راستای این هدف، نیاز می باشد که از نظرات متخصصان در وزن دادن به این دو دسته معیار بهره گیری نمود. از آنجا که نظرات انسانی، کیفی و دارای ابهام می باشد، بهترین روش برای مقابله با ابهام موجود بهره گیری از رویکرد فازی می باشد. همچنین در مبحث رتبه بندی    نمی­توان گفت که کدام روش از دیگری برتر می باشد. پس در اینجا نیز بنظر می­رسد، ترکیبی بهینه از روشهای یاد شده، می­تواند بهترین راهکار به مقصود نیل به نتایج مطمئن باشد. درنتیجه بایستی دید که آیا می­توان با در نظر گرفتن تمامی نکات یاد شده، به مدل جدید و دقیقی به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها دست پیدا نمود.

در این پژوهش  با در نظر داشتن 7 معیار مالی ارزیابی عملکرد، 2 روش رتبه­بندی و با بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی فازی، دو مدل جدید ارزیابی عملکرد مالی ارائه گردید، و این دو مدل، در 3 صنعت دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات بورس اوراق  بهادار تهران پیاده سازی شدند.  در فرضیه اول، به مطالعه معیارهای مالی و مقایسه دو دسته معیارهای مالی سنتی حسابداری و معیارهای مالی مبتنی بر ارزش پرداختیم. آزمون این فرضیه، بر صحت فرضیه موجود تأکید نمود. اما فرضیه دوم، هدف اصلی این پژوهش را در بر می­گیرد. با انجام این پژوهش و پیاده سازی دو مدل ارائه شده در 3 صنعت دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات بورس اوراق  بهادار تهران این فرضیه نیز پاسخ داده گردید.

5-2-1- نرخ ناسازگاری پرسشنامه ­ها

نرخ سازگاری، تکنیکی می باشد که سازگاری مقایسات را مشخص می کند. این تکنیک نشان می دهد که تا چه اندازه می توان به اولویت‌های حاصل از اعضای گروه و یا اولویتهای جدول‌های ترکیبی اعتماد نمود. تجربه نشان داده می باشد که اگر نرخ سازگاری کمتر از 0.10 باشد می توان سازگاری مقایسات را‌پذیرفت  (زنجیرچی، 1390). ودر غیر این صورت بایستی ارزش اولیه در ماتریس مقایسه دو به دو را عوض نمود. برای تعیین سازگاری داده­ها آغاز اعداد فازی مثلثی ماتریس با عبارات کلامی در مقایسات زوجی انجام شده توسط هر پاسخ­دهنده برای هر پرسشنامه جایگزین می­گردد و سپس نرخ سازگاری مشخص می­گردد. خوشبختانه تمامی پرسشنامه­ها از نرخ سازگاری کمتر از 0.10 برخوردار بود. این به آن معنی بود که سازگاری مقایسات مورد قبول بوده و می­توان به مرحله بعد برویم.

5-2-2- بحث و نتیجه ­گیری حاصل از فرضیه­ اول

با در نظر داشتن نتایج بدست آمده، می­توان نتیجه­گیری نمود که معیارهای مالی مبتنی بر ارزش محتوای اطلاعاتی بهتری نسبت به معیارهای مالی سنتی حسابداری دارند. یعنی با در نظر داشتن وزن 2 برابری معیارهای مالی مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری، متخصصان مالی این معیارها را ارجح می­دانند. پژوهش­های اولیه در خصوص پیش­بینی ارزش شرکت با بهره گیری از متغیرهای حسابداری سود و ارزش دفتری صورت گرفته می باشد. با در نظر داشتن اینکه ارزش دفتری نتیجه­ نهایی سیستم حسابداری می باشد، چنانچه اندازه­گیری­های حسابداری به گونه­ای انجام گردد که ارزش دفتری با ارزش بازار یکسان باشد، تحلیلگران مالی دیگر نیازی به متغیرهای حسابداری مانند سود و جریان­های نقدی نخواهند داشت. اما در اندازه­گیری حسابداری، ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت یکسان نیست، به همین دلیل قیمت سهام فراهم کننده­ معیار مناسب جهت ارزیابی سودمندی ارقام حسابداری تلقی می­گردد (چن[1] و ژانگ[2]، 2003). با در نظر داشتن توضیحات فوق و مطالعه متون پشتوانه معیارهای سنتی حسابداری علت های زیر را می­توان برای برتری محتوای اطلاعات معیارهای مالی مبتنی بر ارزش بر معیارهای سنتی حسابداری ارائه نمود:

  1. براساس استانداردهای شماره 7 و 30 حسابداری در محاسبه شاخص­های سنتی حسابداری، فقط هزینه سرمایه بدهی بهره گیری می­گردد، در حالی که در محاسبه شاخص­های مبتنی بر ارزش علاوه بر هزینه سرمایه بدهی، هزینه حقوق صاحبان سهام (مالکانه) نیز کسر می­گردد.

[1] – Chen

[2] – Zhang

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
  2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری