عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4- اهمیت  موضوع

در دنیای امروز، به مقصود بهبود کیفیت گزارشگری مالی و در نتیجه سود مندی آن، بایستی به نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر بهره گیری کنندگان بالفعل و بالقوه توجه نمود، زیرا بهبود سود مندی صورتهای مالی به گونه عام و بهبود سود مندی صورت جریان وجوه نقد به گونه خاص، می تواند بر ارزیابی ها و قضاوت سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان موثر باشد. پس در شرایط فعلی، فقدان اطلاعات سود مند و عدم دسترسی به روشهای تجزیه و تحلیل مناسب درمورد وجوه نقد،      می تواند  سبب گمراهی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یوری پیدز می گوید « در مورد درخت، بر پایه ی میوه های آن نه بر اساس برگ های آن قضاوت کنید » میوه های واحد تجاری همان وجوه نقد ایجاد شده می باشد، که تغییرات در سایر صورتهای مالی را گزارش می کند[3].

پس بهره گیری از اطلاعات سودمند صورت جریان وجوه نقد، می تواند راهنمای خوبی برای بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی در امر سرمایه گذاری و برای مدیریت شرکت ها در هدایت موسسه در جهت رشد و سلامت اقتصادی باشد.

مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها، می تواند تحلیلگران را در جهت انجام تحلیل های خود به گونه موثرتری یاری رساند. همچنین صورت جریان وجوه نقد به این دلیل که نحوه ی تخصیص وجوه نقد را اظهار می کند، اطلاعات آن می‌تواند منـجر به قضاوت مطلوب و بهینـه تصمیم گیرندگان مانند سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان گردد.

 1-5- فرضیه پژوهش

با عنایت به این که در ایران تاکنون تحقیقی در خصوص تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه صورت نگرفته می باشد، مساله اصلی پژوهش در قالب دو سوال به تبیین زیر مطرح می گردد:

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش و با در نظر داشتن هدف پژوهش مزبور مطالعه می گردد که آیا متغیر (های ) مستقل توانایی تبیین و تبیین  متغیر (های ) وابسته را دارند یا خیر؟ براساس اظهار مساله و اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش حاضر عبارتند از:

1 –  بین تکانه های جریان وجوه نقد (تغییرات وجوه نقد عملیاتی) با ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد.

2 –  بین تکانه های جریان وجوه نقد (تغییرات وجوه نقد عملیاتی) با ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست.

خاطر نشان می گردد که در این پژوهش، مقصود از تکانه های جریان وجوه نقد، تغییرات درجریان وجوه نقدعملیاتی می باشد، که این تغییرات  به گونه سیستماتیک شناسایی وگزارش نشده اند. به عبارت  دیگر، این پژوهش در صدد می باشد که تاثیر تغییرات در وجوه نقد عملیاتی (تکانه های وجوه نقد عملیاتی) که به گونه سیستماتیک شناسایی نشده اند، بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در کـــوتاه مدت و بلند مــدت مطالعه کند، تابتوان اندازه تاثیرپذیری وجوه نقد اضافی به وجودآمده، ناشی از تکانه های جریان وجوه نقد (تغییرات وجوه نقد عملیاتی) بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها را تعیین نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید