مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-6- روش پژوهش

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده ­ها

پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی می باشد و از یک طرح پس از رخداد یا شبه­تجربی بهره گیری می­گردد.
هم­چنین، از آن­جا که هدف این پژوهش مقایسه­ی جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در شرکت­های دارای بحران مالی و سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، در زمره پژوهش­های
علی­­ مقایسه­ای قرار دارد.

در این پژوهش گردآوری داده‌ها در دو مرحله انجام می­گردد. در مرحله اول، برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه‌ای و در مرحله دوم، بخشی از داده‌های مورد نیاز برای محاسبه‌ی متغیرهای پژوهش، از بانک‌های اطلاعاتی تدبیر­پرداز نسخه 4 و ره­آورد جدید نسخه 3 و بخش دیگر، از سایت بورس و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها استخراج می­گردد. پس از این که داده‌ها از نرم­افزارها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نظر جمع‌آوری گردید، به مقصود طبقه‌بندی مناسب، وارد نرم‌افزارEXCEL  نسخه 2012 می­گردد. سرانجام، تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از نرم افزارهایSPSS  نسخه 18 و Eviews  نسخه 7  انجام می­گردد.

1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‏های‏ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال‌های 1381 تا 1392 در بورس فعالیت داشته‌اند که طبق آمار ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان انجام پژوهش، شامل 621 شرکت می باشد.

به مقصود انجام پژوهش از اطلاعات مندرج در صورت­های مالی پایان دوره­ای، غیرتلفیقی و حسابرسی­شده­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری می­گردد. در این پژوهش شرکت­ها، آغاز، به دو گروه شرکت­های دارای بحران مالی و سالم تقسیم می­گردد. شرکت­های دارای بحران مالی در این پژوهش شرکت­هایی می باشد که مطابق با ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 در صورت­های مالی اندازه سرمایه آن­ها تا پایان سال 1392 بر اثر زیان انباشته به نصف کاهش یافته باشد. هم­چنین، این گروه شرکت­های نمونه بایستی حائز این شرایط باشد: پایان سال مالی آن­ها اسفندماه باشد، جزء شرکت­های سرمایه­گذاری و واسطه­گری مالی نباشند و اطلاعات شرکت­­ها در سوابق بورس موجود باشد.

1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

به مقصود انتخاب آزمون مناسب برای تجزیه و تحلیل فرضیه­های پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف[1] بهره گیری می­گردد که نشان دهنده نرمال­بودن یا نبودن متغیر­ها می باشد. برای تشخیص تفاوت بین دو جامعه با در نظر داشتن
متغیر­های مستقل پژوهش در صورت نرمال بودن داده­ها از آزمون تی­نمونه­ها­ی مستقل[2] و در صورت غیرنرمال بودن داده­ها از آزمون من­ویتنی[3] بهره گیری می­گردد. به تعبیری دقیق­­تر در آزمون من­ویتنی متغیر مستقل دو وجهی و متغیر وابسته رتبه­ای (صفر و یک) می باشد (افشانی و همکاران، 1391). سرانجام، توانایی متغیر­های مستقل پژوهش در پیش­بینی بحران مالی ارزیابی و با بهره گیری از رگرسیون لجستیک[4] الگویی برای پیش­بینی بحران مالی ارائه
می­گردد.

[1] Kolmogorov–Smirnov Test

[2] Independent Samples T Test

[3] Mann Whitney U Test

[4] Logistic Regression

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال­ های پژوهش:

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

  1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  5. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید