مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6- نمونه و روش نمونه­ گیری

 به مقصود انجام پژوهش از اطلاعات مندرج در صورت­های مالی پایان دوره­ای و حسابرسی­شده­ی شرکت­های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری می­گردد. در این پژوهش شرکت­ها، آغاز، به دو گروه شرکت­های دارای بحران مالی و سالم تقسیم می­گردد. شرکت­های دارای بحران مالی در این پژوهش شرکت­هایی می باشد که مطابق با ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 در صورت­های مالی اندازه سرمایه آن­ها از سال 1381 تا پایان سال 1392 بر اثر زیان انباشته به نصف کاهش یافته باشد. هم­چنین، این گروه شرکت­های نمونه بایستی حائز این شرایط باشند:

  1. پایان سال مالی آن­ها اسفندماه باشد.
  2. جزء شرکت­های سرمایه­گذاری و واسطه­گری مالی نباشند.
  3. اطلاعات شرکت­­ها حداقل برای 3 سال قبل از وقوع بحران مالی در سوابق بورس موجود باشد.

روش نمونه­گیری در این پژوهش انتخاب تطبیقی می باشد. به­این ترتیب، که به ازای هر شرکت دارای بحران مالی، شرکتی سالم در همان صنعت و در همان سال انتخاب می­گردد. سرانجام، با در نظر داشتن اعمال محدودیت­های یاد شده، تعداد 120 شرکت شامل 60 شرکت دارای بحران مالی و 60 شرکت سالم در بازه زمانی 1381-1392 به عنوان نمونه انتخاب گردید (تعداد و نام شرکت­های دارای بحران مالی و شرکت­های سالم در جدول پیوست شماره 1 ارائه شده می باشد).

3-7- روش گردآوری داده­ ها

 در این پژوهش گردآوری داده‌ها در دو مرحله انجام می­گردد. در مرحله اول، برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه‌ای و در مرحله دوم، بخشی از داده‌های مورد نیاز برای محاسبه‌ی متغیرهای پژوهش، از بانک‌های اطلاعاتی تدبیر­پرداز نسخه 4 و رهآورد جدید نسخه 3 و بخش دیگر، از سایت بورس و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها استخراج می­گردد.

3-8- روش­های آماری مورد بهره گیری در پژوهش

برای آزمون آماری فرضیه­های این پژوهش، روش‌های آماری و الگوهای اقتصادسنجی متعددی بهره گیری شده می باشد که در فصل چهار به صورت کامل تشریح می گردد. پس از جمع آوری اطلاعات، نخستین گام تحلیل توصیفی متغیرهای مورد بهره گیری می باشد. این آماره‌ها شامل مقادیر میانگین، میانه، دامنه تغییرات، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی می باشد. پس از مطالعه آماره‌های توصیفی، مطالعه پایایی متغیر­ها انجام می­گردد. سپس، فرض نرمال­بودن متغیرهای مورد مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و انتخاب نوع آزمون‌های مربوط انجام و در بخش آخر، آزمون فرضیه‌های پژوهش انجام می­گردد که برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­های پژوهش از فنون آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون مستقل تی، آزمون من­ویتنی و رگرسیون لجستیک بهره گیری می­گردد.

خاطر نشان می گردد که داده‌های اولیه این پژوهش پس از جمع­آوری، وارد نرم­افزار Excel نسخه 2012 شده تا با انجام بعضی محاسبات، متغیر‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه­های پژوهش به­دست آید. سپس، تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه­های پژوهش، به همراه نتایج آن نیز با در نظر داشتن  خروجی‌‍‍‌های به دست آمده از نرم­افزارهای SPSS نسخه  18و Eviews نسخه 7، انجام می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال­ های پژوهش:

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

  1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  5. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری