مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-10- روش های افشا

افشا فرایند تکمیل کردن گزارشگری مالی را شامل می گردد. اگرچه، چندین روش متفاوت افشا کردن در دسترس می باشد. انتخاب بهترین روش افشا در هر موردی بستگی به ماهیت اطلاعات و درجه اهمیت آن دارد. عمده ترین روش های افشا را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود: (کرباسی یزدی،1386،403)

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شکل و ترتیب صورت های مالی رسمی
 • اصطلاحات ویژه و ارائه جزییات
 • اطلاعات داخل پرانتزی
 • یادداشت های همراه صورت های مالی
 • صورت های مکمل و جداول
 • تفسیر یا تبیین درمورد ی گزارش حسابرسی
 • گزارش مدیرعامل یا هیئت مدیره به مجمع صاحبان سهام

2-3-10-1- شکل و ترتیب صورت های مالی

اطلاعات بااهمیت و خیلی مربوط در صورتی که امکانش باشد بایستی همیشه در متن یک یا چند صورت مالی آورده گردد. دارایی ها و بدهی ها و نتایج تاثیر گذار بر سود خالص و حقوق صاحبان سهام تا زمانی که وقایع و دیگر تغییرات بتوانند به نحو قابل اتکا و با درجه بالایی از صحت، اندازه گیری شوند،  می بایستی در متن صورت های مالی آورده شوند، اما فرم و ترتیب صورت های رسمی می تواند به مقصود ارائه شفاف اطلاعات معینی که در شکل سنتی صورت های مالی به نحو مناسبی ممکن نبود تغییر یابد. (کرباسی یزدی،1386، 404)

2-3-10-2- اصطلاحات ویژه و ارائه جزئیات

عناوین مناسب و توصیف اقلام صورت های مالی به فهم بهتر خواننده کمک می کند، در صورتی که اقلام گنگ به سر درگمی و سوءتفاهم منجر می گردد. اطلاعات تکنیکی ممکن می باشد مفید باشد اما به شرط اینکه دارای معانی واضحی باشند که به خوبی برای عموم قابل فهم باشد. اما بعضی از اصطلاحات تخصصی در حسابداری فاقد ویژگی مذکور می باشند. در این موارد حسابداران بایستی اصطلاحات توصیفی که اکثرا توسط تحلیلگران مالی و سایر خوانندگان مطلع بهره گیری می گردد را به کار گیرند. یکنواختی اصطلاحات در تمامی گزارشات حسابداری مفید خواهند بود، اگر معانی آنها روشن و واضح و نیز اگر در تمامی موارد که اصطلاحات به کار برده می شوند اقلام مشابه باشند.

اطلاعات حسابداری به دلیل محدودیت اندازه توجه و ادراک انسانی با هدف معنی دار بودن و مفید بودن بایستی اختصار گردند. تصمیم درمورد این که چه مقدار اطلاعات بایستی ارائه گردد. چه اقلامی می بایستی به گونه جداگانه فهرست گردد، بستگی به اهداف گزارش ها و اهمیت اقلام دارد. ایجاد یک هدف مطلوب در گزارش های مالی می باشد. اما افشای مناسب اطلاعات جزئی تر بایستی در اولویت قرار گیرد به شرط این که منجر به ارزشمندتر شدن گزارشات برای تصمیم گیری شوند. (کرباسی یزدی،1386،405)

2-3-10-3- اطلاعات داخل پرانتزی

عمده اطلاعات با اهمیت ترجیحا بایستی در متن صورت های مالی نمایش داده شوند تا در یادداشت های توضیحی همراه با نگاره های تکمیلی. چنانچه عناوین اقلام مندرج در صورت های مالی نتوانند به گونه کامل و واضح توصیف شوند، بایستی بدون اینکه بیش از اندازه طولانی گردند، توضیحات اضافی و یا تعاریف به صورت یادداشت های داخل پرانتزی به دنبال عناوین صورت های مالی آورده شوند و در هر صورت این یادداشت ها نبایستی طولانی باشد یا از اطلاعات اصلی اختصار شده در صورت های مالی چیزی را بکاهد. (کرباسی یزدی،1386،406 )

2-3-10-4- یادداشت های همراه

گزارشات مالی جاری گسترده شده اند، اینکه چه چیزی ممکن می باشد مبدا یادداشت های همراه نامیده گردد، از یک طرف بهبود در گزارشگری می باشد، زیرا که موجب افشای کامل تر وقایع مالی و اطلاعات مربوط مالی می گردد و از طرف دیگر بهره گیری وسیع از یادداشت های همراه مانع از توسعه صحیح صورت های مالی می شوند. زیرا موجب جایگزینی یادداشت های همراه به جای بهبود اطلاعات در متن صورت های مالی می گردد. یادداشت های همراه، یک جایگاه مناسب در گزارش گری مالی دارند، اما اتکای زیاد به یادداشت های همراه به عنوان یک روش افشا یا دفاع از صورت های رسمی، ناقص و خطرناک می باشد. مزایای اصلی یادداشت های همراه عبارتند از: (کرباسی یزدی،1386،407)

 • ارائه اطلاعات کیفی به عنوان یک قسمت جامع از گزارشگری مالی
 • افشای مشروط و محدودیت های مربوط به اقلام صورت های مالی
 • افشای اندازه بیشتری از جزییات و نسبت به آن چیزی که می توان در صورت های مالی ارائه نمود.
 • ارائه مقداری یا توصیفی موادی که از درجه اهمیت ثانویه برخوردار هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال های پژوهش:

سوال این پژوهش این می باشد که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری