مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- اختصار ه­ای از نتایج به­ دست آمده از پژوهش

در این پژوهش برای پاسخ­دادن به سؤال­های پژوهش­، چهار فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی تدوین گردید. در فرضیه‌ اصلی اول به مطالعه تفاوت بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم با شرکت‌های دارای بحران مالی، در فرضیه دوم به مطالعه تفاوت بین اقلام تعهدی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی، در فرضیه سوم به مطالعه تفاوت سرعت گزارشگری مالی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی و در فرضیه چهارم به مطالعه ارتباط و توانایی پیش­بینی اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی در پیش­بینی بحران مالی پرداخته گردید. معناداربودن تفاوت در سه فرضیه اصلی اول با بهره گیری از آزمون­های من­ویتنی و تی مستقل انجام گردید و به مقصود آزمون فرضیه‌­ی چهارم، الگوی رگرسیون لجستیک تخمین زده شده می باشد و در این الگو ضرایب متغیرهای وابسته و کنترلی، مقدار ثابت، معناداری هر یک از این ضرایب، معناداری کل الگو و ضریب مک­فادون مطالعه و تحلیل گردید. نتایج کلی پژوهش نشان­دهنده­ی تأیید فرضیه­های اصلی اول، دوم و چهارم پژوهش بود اما فرضیه­ی اصلی سوم پژوهش تأیید نشد.

5-2-1- فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی اول این پژوهش به آزمون تفاوت معناداری بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی اختصاص داشت. فرضیه اصلی اول به پنج فرضیه فرعی تقسیم شده می باشد. به اظهار دیگر، در این پژوهش جریان­های نقدی شامل پنج متغیر­ وجه نقد عملیاتی، وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­های جاری و وجه نقد عملیاتی به فروش می باشد.

فرضیه فرعی اول به آزمون تفاوت معناداری بین وجه نقد عملیاتی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی اختصاص داشت. با در نظر داشتن این­که مقدار معناداری مربوط به فرضیه فرعی اول کم­تر از اندازه α یعنی 5% می باشد، فرضیه فرعی اول تأیید گردید. پس، اندازه وجه نقد عملیاتی در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان نیست. این به آن معنا می باشد که شرکت­های دارای بحران مالی در مقایسه با شرکت­های سالم توانایی کسب وجه نقد عملیاتی کافی را نداشته و در نتیجه، قابلیت انعطاف­پذیری شرکت در مقابله با شرایط نامساعد کاهش خواهد پیدا نمود.

فرضیه فرعی دوم به آزمون تفاوت معناداری بین وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­های­ شرکت­های سالم و
شرکت­های دارای بحران مالی ارتباط معناداری اختصاص داشت. با در نظر داشتن این­که مقدار معناداری مربوط به فرضیه فرعی دوم کم­تر از اندازه α یعنی 5% می باشد، فرضیه فرعی دوم تأیید گردید. پس، اندازه وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان نیست. نسبت وجه نقد عملیاتی به کل
دارایی­ها­ مبنایی برای ارزیابی دارایی­های بکارگرفته شده به مقصود مقایسه شرکت­ها از لحاظ تحصیل وجه نقد به جای تحصیل سود از دارایی­های آن­ها نسبت به یکدیگر می باشد پس، نتیجه فرضیه فرعی دوم نشان می­دهد شرکت­های دارای بحران در مقایسه با شرکت­های سالم وجه نقد کم­تری تحصیل می­کنند.

فرضیه فرعی سوم به آزمون تفاوت معناداری بین وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­های شرکت­های سالم و
شرکت­های دارای بحران مالی اختصاص داشت. با در نظر داشتن این­که مقدار معناداری مربوط به فرضیه فرعی سوم کم­تر از اندازه α یعنی 5% می باشد، فرضیه فرعی سوم تأیید گردید. پس، اندازه وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان نیست. نسبت وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها دوره زمانی مورد انتظار را برای بازپرداخت بدهی نشان­می­دهد و این به آن معنا می باشد که  احتمال اینکه مشکلاتی برای بازپرداخت بدهی در آینده پیش آید بیش­تر می­گردد.

فرضیه فرعی چهارم به آزمون تفاوت معناداری بین وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­های جاری شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی اختصاص داشت. با در نظر داشتن این­که مقدار معناداری مربوط به فرضیه فرعی چهارم
کم­تر از اندازه α یعنی 5% می باشد، فرضیه فرعی چهارم تأیید گردید. پس، اندازه وجه نقد عملیاتی به کل
بدهی­ها­ی جاری در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان نیست. این به آن معنا می باشد که شرکت­های دارای بحران مالی در مقایسه با شرکت­های سالم، توانایی کم­تری برای بازپرداخت بدهی­هایشان دارند.

فرضیه فرعی پنجم به آزمون تفاوت معناداری بین وجه نقد عملیاتی به فروش شرکت­های سالم و

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرکت­های دارای بحران مالی پرداخت. با در نظر داشتن این­که مقدار معناداری مربوط به فرضیه فرعی پنجم کم­تر از اندازه α یعنی 5% می باشد، فرضیه فرعی پنجم تأیید گردید. پس، اندازه وجه نقد عملیاتی به فروش در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان نیست. سرمایه­گذاران، بستانکاران و دیگر کسانی که جریان­های نقدی یک شرکت را مطالعه می­کنند به صورت حساب سود و زیان و اندازه­گیری­های مربوط به سود نیز توجه دارند. نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش، درصد مبلغ فروش تحقق­یافته به عنوان وجه نقد ناشی از فعالیت­های عملیاتی را نشان می­دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال­ های پژوهش:

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

  1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  4. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری