عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای می باشد که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ اختصار، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به ‌مقصود آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرایند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری تأثیر به ‌سزایی در استنتاج‌ها و تعمیم به عهده دارند (خاکی، 1384، ص 305). در این فصل با بهره گیری از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری پژوهش که شامل 101 شرکت در دوره زمانی 1385-1390 می‌باشد، فرضیه‏های پژوهش مورد آزمون قرار می‌گیرند. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده‌های پانل[1] می‏باشد که با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای 20 Spss، ‌‌Eviews 7‌‌‌ و 16 Minitab انجام خواهد گردید. در ادامه آغاز به مقصود کسب شناخت بیشتر درمورد جامعه آماری و متغیرهای مورد مطالعه، اختصار‌ای از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه و نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته آزمون می‏گردد. سپس بر اساس طبقه‏بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه‌های پژوهش، به گزارش آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می گردد.

4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

به گونه کلی، روش‌هایی را که به وسیله آن‌ها می‌توان اطلاعات جمع‌‌آوری شده را پردازش کرده و اختصار نمود، آمار توصیفی می‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می‌پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه پژوهش می باشد (آذر و مؤمنی، 1389، ص 8). در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از شاخص‌های مرکزی هم زیرا میانگین و میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار، چولگی[2] و کشیدگی[3] انجام پذیرفته می باشد. در این ارتباط میانگین، اصلی‌ترین شاخص مرکزی بوده و متوسط داده‌ها را نشان می‌دهد، به طوری که اگر داده‌ها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می‌گیرد. انحراف معیار از پارامترهای پراکندگی بوده و اندازه پراکندگی داده‌ها را نشان می‌دهد. چولگی نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده‌هاست. در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی مساوی صفر، در صورتی که جامعه چوله به چپ باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال می‌باشد (مومنی و قیومی، 1390 ). اختصار وضعیت  آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل  پس از غربال‌گری و حذف داده‏های پرت[4] به کمک نرم افزار 20 Spss در نگاره 4-1 ارائه شده می باشد.

با در نظر داشتن نگاره 4-1، میانگین نسبت تغییرات بدهی و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌های نمونه برابر با 0507/0 و 0052/0 بوده و کم‌ترین و بیشترین مقدار آن به ترتیب برابر با 8086/2- و 8985/0 می‌باشد. مطالعه اندازه چولگی و کشیدگی این متغیر که بایستی به ترتیب 0 و 3 باشد تا متغیر دارای توزیع نرمال باشد، نشان می‌دهد که این متغیر دارای توزیع نرمال نیست.

بر اساس آمار توصیفی ارائه شده در نگاره 4-1، میانگین متغیرهای فرصت‌های رشد، نسبت شاخص سودآوری و اندازه شرکت شرکت‌های نمونه طی بازه زمانی پژوهش مثبت و به ترتیب برابر با 0068/1، 1382/0 و 1018/0 بوده می باشد. هم‌چنین میانگین مثبت نسبت دارایی‌های مشهود، سیاست سرمایه گذاری، تقسیم سود، نسبت دارایی‌های نقدی و نرخ رشد فروش به ترتیب برابر با 1889/0، 0348/0، 4259/0، 2179/0 و 0804/2 بوده می باشد.

1- Panel Data

[2]– Skewness

[3]–  Kurtosis

[4]  – داده‌های پرت (outliers) مشاهداتی هستند که در فاصله دورتری از سایر داده‌ها قرار گرفته و مقادیر آن ها نسبت به مقادیر دیگر در بین مجموعه داده‌ها بزرگ‌تر یا کوچک‌تر می باشد. داده‌های پرت می‌تواند بر تحلیل‌های آماری اثرات نامطلوبی از قبیل افزایش واریانس خطا، کاهش توان آزمون، بر هم زدن توریع نرمال داده‌ها و برآورد اریب پارامترها بگذارد و لازم می باشد محقق پس از شناسایی آن‌ها در جهت حذف آن‌ها تصمیم‌گیری نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری