رض براين است که متغيرهاي توصيفي غير تصادفي بوده و فرض مي شود که در نمونه گيري هاي تعداد ثابت هستند اين فرض تا زماني که براي تخمين مدل رگرسيون از معادلات همزمان استفاده نشود همواره صادق است.
7. عدم وجود همخطي: اصطلاح هم خطي، منسوب به راگنار فريش است. عدم وجود هم خطي،يعني در مدل رگرسيوني دويا چند متغيري، ارتباط خطي کامل يا دقيق بين همه يا بعضي متغيرهاي توضيحي مدل رگرسيون وجود نداشته باشد. يکي از فروض کلاسيک، کامل بودن مرتبه ماتريس X است که نقض اين فرض موجب بروز مشکل همخطي مي شود.
هنگامي که از روش OLS براي تخمين ضرايب استفاده مي شود در صورتي ضرايب قابل اطمينان کارا و نااريب هستند که فرضيه هاي موصوف برقرار باشد. در صورتي که هريک از اين فروض نقص شده باشند راه هايي براي شناسايي و رفع آن وجود دارد. ]3 [
3-10-2)خود همبستگي:
يکي از فروض مهم کلاسيک خطي در تخمين از طريق OLS اين است که خود همبستگي يا خود همبستگي سريالي بين اجزاء اخلالي که در تابع رگرسيون جامعه وارد ميشود، وجود ندارد.
نقض اين فرض، مشکلي به نام خود همبستگي ايجاد مي کند. براي تشخيص وجود اين مشکل مي- توان از آماره دوربين واتسون استفاده کرد.
آماره دوربين واتسون آزموني است براي همبستگي سريالي مرتبه اول که ارتباط خطي باقيمانده هاي ناشي از مدل رگرسيون را اندازه گيري مي نمايد. مقدار اين آماره عددي بين 0 تا 4 خواهد بود. به عنوان يک قاعده تجربي، در صورتيکه مقداره اين آماره مساوي 2 باشد مي توان فرض کرد که هيچگونه خود همبستگي مرتبه اول (چه مثبت و چه منفي) وجود ندارد. مقدار پايين تر از 2 نشان از همبستگي مثبت خواهد بود و اگر اين همبستگي منفي باشد مقدار اين آماره عددي بين 2 تا 4 خواهد بود. مقدار اين آماره پايين تر از حدود 1.5 نشان از همبستگي مثبت و شديد سريالي مرتبه اول دارد. [20]
3-10-3)چگونگي تأييد يا رد فرضيه:
براي تاييد يا رد فرضيه ها از آماره tو مقدار احتمال خطا P-value که براي ضرايب برآوردي هر متغير مستقل محاسبه مي گردد، استفاده مي شود. در صورتيکه مقدار محاسبه شده براي متغير مستقل کمتر از سطح خطاي مجاز (1درصد، 5درصد، 10درصد) باشد فرضيه H0 مبني بر صفر بودن ضريب متغير مذکور تاييد نشده و فرضيه H1 مورد پذيرش واقع مي شود. در اين حالت سه سطح معني داري 99 درصد، 95 درصد و 90 درصد در نظر مي شود و معني داري هر يک از متغيرها در هر يک از اين سه سطوح مورد تحليل قرار مي گيرد.
در اين فصل، سعي بر آن گرديد روش تحقيق همراه با نتايج پيش بيني شده بيان گردد. در فصل بعد به آزمون فرضيه ها اقدام نموده و سپس به استخراج نتايج پرداخته مي شود. بدين وسيله مشخص مي شود کدام ديدگاه تئوريکي با مشاهدات تجربي سازگار بوده و در عمل قابل پذيرش اشت.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته ها
مقدمه:
بر اساس طرح تحقيق و فرضيه هاي مذکور در فصل سوم، تجزيه و تحليل هاي انجام شده روي اطلاعات نمونه و نتايج حاصله در اين فصل ارائه شده است. ساختار اين فصل بر اساس فرضيه هاي تحقيق تنظيم گرديده است.
4-1) آمار توصيفي
آمار توصيفي عبارت است از مجموعه روش هايي که پردازش داده ها را فراهم مي سازد. آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در جدول زير آورده شده است. کميت هاي آماري توصيفي شامل حداقل، حداکثر، ميانه، ميانگين و انحراف معيار است. با در نظر گرفتن معيارهاي اشاره شده در فصل سوم، راجع به انتخاب نمونه و تاثير آن روي اندازه نمونه در کل از 86 شرکت در طي سالهاي 1378-1388 در اين تحقيق استفاده شد. با توجه به اينکه از روش ترکيب داده هاي سري زماني و مقطعي براي آزمون فرضيات استفاده مي کنيم، لذا تعداد مشاهدات سال- شرکت بر اساس داده هاي ترکيبي، 516 مشاهده بوده است و شرکتها به طور کاملا تصادفي بين صنايع توزيع شده اند.
جدول4-1- آمار توصيفي داده ها
کميت آماري
متغير
ميانگين
ميانه
مينيمم
ماکزيمم
انحراف معيار
EARN
0.000000171
0.00000015
0.000000579
0.00000147
0.000000219
RET
1.18
1.06
0
5.52
0.65
LEV
1549832
329215
18129
67833020
7390199
MB
753
190
686-
13065
1616
SIZE
26.609
26.332
23.371
30.401
1.421
CASH
61880
11855
960
2203821
241136
CONSV
130014-
13296-
8976451-
4011428
996548
CAPEX
158866
15278
999964-
8369985
864856
BM
0.0000025244
0.0000017564
0.00000014431
0.000024015
2.98
CF
80668
22523
1849945-
3146577
389621
NWC
1072534
274391
322519-
37122049
4252390
CFVOL
83317
21036
839
3195955
304696
CASH?
6654
628
682349-
1242076
132077
FCF
34104-
5262
662786-
5516584
996040
?STDEBT
145763
22421
16884606-
9047675
959505
?NWC
108594
22727
4499247-
7868276
886759
CFSI
3560
1563
1181111-
1588762
166023
PPE
484463
102975
2526
176586
1912525
OIVOL
89925
24338
1318
3171953
305161
?PAYOUT
3329
418
1791603-
979690
191330

4-2) سنجش محافظه کاري:
براي سنجش محافظه کاري، ابتدا رگرسيون زير به صورت مقطعي سنجيده مي شود:

يا(مدل بسط داده شده):

نتيجه رگرسيون مقطعي براي سال81:
متغير وابسته: سود خالص
متغير
ضريب
خطاي استاندارد
آماره t
Prob
c
0.063213
0.002042
30.95215
0.0000
Neg
-0.042196
0.009822
-4.296180
0.0001
Ret
-0.020846
0.001642
-12.69814
0.0000
Ret* size
0.000835
6.54E-05
12.78345
0.0000
Ret*MB
-1.60E-10
4.14E-11
-3.872986
0.0002
Ret * Lev
-1.26E-09
2.83E-10
-4.435133
0.0000
Ret* Neg
-7.87E-05
0.001798
-0.043803
0.9652
Ret* Neg*Size
-4.24E-06
1.01E-05
-0.421464
0.6747
Ret* Neg*MB
6.27E-12
5.54E-10
0.011318
0.9910
Ret* Neg *Lev
1.86E-09
4.69E-09
0.397595
0.6922
Size
-0.002529
8.65E-05
-29.22855
0.0000
MB
4.24E-10
8.64E-11
4.910303
0.0000
lev
4.20E-09
9.63E-10
4.366484
0.0000
Size*Neg
0.001689
0.000416
4.055454
0.0001
MB * Neg
-2.64E-10
6.33E-10
-0.416742
0.6782
Lev * Neg
-4.70E-09
7.12E-09
-0.660513
0.5111
آماره F
65.56445
آماره دوربين واتسون
2.243212
Prob(F-statistic)
0.000000
R2تعديل شده
0.920188
جدول 4-1
با توجه به جدول 4-1، نتيجه ضرايب ? براي سال 81 به صورت زيراست:
-7.87E-05
?1
-4.24E-06
?2
6.27E-12
?3
1.86E-09
?4

بعد از قرار دادن ضرايب به دست آمده بالا در معادله زير، ميزان محافظه کاري C_Score)) هر شرکت در سال 81 به دست مي آيد:
C_Score = ?3 = ?1 + ?2 Sizei + ?3 M/Bi + ?4 Levi مدل(4)

نتيجه رگرسيون مقطعي براي سال 82:
متغير وابسته: سود خالص
متغير
ضريب
خطاي استاندارد
آماره t
Prob
c
7.58E-07
2.19E-06
0.346942
0.7297
Neg
-9.77E-07
1.56E-06
-0.627380
0.5325
Ret
-4.45E-07
1.41E-06
-0.315069
0.7537
Ret* size
1.92E-08
5.57E-08
0.345038
0.7311
Ret*MB
3.53E-09
5.41E-09
0.652642
0.5162
Ret * Lev
-1.48E-13
1.31E-13
-1.129834
0.2625
Ret* Neg
5.01E-07
3.78E-07
1.324439
0.1897
Ret* Neg*Size
1.27E-09
2.12E-09
0.600292
0.5503
Ret* Neg*MB
-6.91E-09
2.87E-08
-0.240979
0.8103
Ret* Neg *Lev
-5.49E-13
4.20E-13
-1.306881
0.1956
Size
-2.53E-08
8.54E-08
-0.295831
0.7682
MB
-3.31E-09
4.22E-09
-0.784693
0.4353
lev
2.53E-13
1.63E-13
1.556864
0.1241
Size*Neg
2.25E-08
6.12E-08
0.366889
0.7148
MB * Neg
1.23E-09
2.38E-08
0.051631
0.9590
Lev * Neg
3.70E-13
3.87E-13
0.956205
0.3423
آماره F
24.52198
آماره دوربين واتسون
2.229
Prob(F-statistic)
0.00000
R2تعديل شده
0.381645
جدول 4-2
با توجه به جدول 4-2، نتيجه ضرايب ? براي سال 82 به صورت زيراست:
5.01E-07
?1
1.27E-09
?2
-6.91E-09
?3
-5.49E-13
?4

بعد از قرار دادن ضرايب به دست آمده بالا در معادله زير، ميزان محافظه کاري C_Score)) هر شرکت در سال 82 به دست مي آيد:
C_Score = ?3 = ?1 + ?2 Sizei + ?3 M/Bi + ?4 Levi مدل(4)

نتيجه رگرسيون مقطعي براي سال 83:
متغير وابسته: سود خالص
متغير
ضريب
خطاي استاندارد
آماره t
Prob
c
5.43E-20
4.81E-19
0.112986
0.9104
Neg
-1.04E-18
7.08E-19
-1.468950
0.1463
Ret
1.03E-07
1.36E-07
0.757127
0.4515
Ret* size
48.21761
108.0815
0.446123
0.6569
Ret*MB
64.27422
20.75159
3.097315
0.0028
Ret * Lev
-0.007679
0.025839
-0.297196
0.7672
Ret* Neg
3.18E-07
2.94E-07
1.082932
0.2826
Ret* Neg*Size
323.2088
140.1424
2.306289
0.0241
Ret* Neg*MB
-132.0559
99.98154
-1.320803
0.1909
Ret* Neg *Lev
-0.173330
0.040631
-4.265906
0.0001
Size
-3.06E-10
5.80E-09
-0.052809
0.9580
MB
-2.69E-10
3.62E-10
-0.742356
0.4604
lev
2.26E-13
1.75E-13
1.287408
0.2022
Size*Neg
-5.46E-09
9.14E-09
-0.597347
0.5522
MB * Neg
1.13E-09
7.17E-10
1.572554
0.1203
Lev * Neg
6.26E-13
3.99E-13
1.570490
0.1208
آماره F
19.83250
آماره دوربين واتسون
1.820705
Prob(F-statistic)
0.00000
R2تعديل شده
0.768700
جدول(4-3)
با توجه به جدول 4-3، نتيجه ضرايب ? براي سال 83 به صورت زيراست:
3.18E-07
?1
323.2088
?2
-132.0559
?3
-0.173330
?4

بعد از قرار دادن ضرايب به دست آمده بالا در معادله زير، ميزان محافظه کاري C_Score)) هر شرکت در سال 83 به دست مي آيد:
C_Score = ?3 = ?1 + ?2 Sizei + ?3 M/Bi + ?4 Levi مدل(4)
نتيجه رگرسيون مقطعي براي سال 84:
متغير وابسته: سود خالص
متغير
ضريب
خطاي استاندارد
آماره t
Prob
c
5.27E-19
5.03E-19
1.048042
0.2982
Neg
-3.36E-19
8.61E-19
-0.390642
0.6972
Ret
3.91E-07
6.48E-08
6.041953
0.0000
Ret* size
292.0385
99.75666
2.927509
0.0046
Ret*MB
-111.6610
54.82150
-2.036810
0.0455
Ret * Lev
-0.008715
0.012051
-0.723191
0.4720
Ret* Neg
-3.32E-07
3.77E-07
-0.880011
0.3819
Ret* Neg*Size
-139.6135
141.2273
-0.988573
0.3263
Ret* Neg*MB
488.8280
451.6018
1.082431
0.2828
Ret* Neg *Lev
-0.123942
0.048573
-2.551659
0.0129
Size
-1.54E-08
3.07E-09
-5.029680
0.0000
MB
-1.18E-09
7.62E-10
-1.547097
0.1263
lev
1.76E-13
1.86E-13
0.949866
0.3454
Size*Neg
1.39E-08
7.30E-09
1.905624
0.0608
MB * Neg
7.28E-10
1.35E-09
0.539937
0.5910
Lev * Neg
-6.64E-14
2.89E-13
-0.229678
0.8190
آماره F
15.75975
آماره دوربين واتسون
1.956190
Prob(F-statistic)
0.000000
R2تعديل شده
0.722581
جدول(4-4)
با توجه به جدول 4-4، نتيجه ضرايب ? براي سال 84 به صورت زيراست:
-3.32E-07
?1
-139.6135
?2
488.828
?3
-0.123942
?4
بعد از قرار دادن ضرايب به دست آمده بالا در معادله زير، ميزان محافظه کاري C_Score)) ه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید