ر شرکت در سال 84 به دست مي آيد:
C_Score = ?3 = ?1 + ?2 Sizei + ?3 M/Bi + ?4 Levi مدل(4)
نتيجه رگرسيون مقطعي براي سال 85:
متغير وابسته: سود خالص
متغير
ضريب
خطاي استاندارد
آماره t
Prob
c
2.45E-18
9.47E-19
2.589976
0.0116
Neg
-3.10E-18
2.53E-18
-1.225037
0.2246
Ret
-9.66E-07
1.04E-07
-9.254131
0.0000
Ret* size
-328.0705
48.27157
-6.796349
0.0000
Ret*MB
478.6645
85.17203
5.619973
0.0000
Ret * Lev
0.055913
0.009949
5.619743
0.0000
Ret* Neg
1.66E-06
9.51E-07
1.747631
0.0849
Ret* Neg*Size
51.40835
1593.304
0.032265
0.9744
Ret* Neg*MB
-536.9904
644.2679
-0.833489
0.4074
Ret* Neg *Lev
-0.045004
0.090771
-0.495798
0.6216
Size
5.76E-08
3.58E-09
16.09975
0.0000
MB
-6.24E-09
7.57E-10
-8.246812
0.0000
lev
1.70E-13
3.60E-13
0.471911
0.6384
Size*Neg
-7.29E-08
8.86E-09
-8.225689
0.0000
MB * Neg
6.90E-09
2.80E-09
2.463414
0.0162
Lev * Neg
2.45E-18
9.47E-19
2.589976
0.0116
آماره F
30.62878
آماره دوربين واتسون
1.959554
Prob(F-statistic)
0.000000
R2تعديل شده
0.829933
جدول(4-5)
با توجه به جدول 4-5، نتيجه ضرايب ? براي سال 85 به صورت زيراست:
1.66E-06
?1
51.40835
?2
-536.9904
?3
-0.045004
?4
بعد از قرار دادن ضرايب به دست آمده بالا در معادله زير، ميزان محافظه کاري C_Score)) هر شرکت در سال 85 به دست مي آيد:
C_Score = ?3 = ?1 + ?2 Sizei + ?3 M/Bi + ?4 Levi مدل(4)
نتيجه رگرسيون مقطعي براي سال 86:
متغير وابسته: سود خالص
متغير
ضريب
خطاي استاندارد
آماره t
Prob
c
-2.00E-18
1.31E-18
-1.520852
0.1328
Neg
1.51E-18
2.29E-18
0.658805
0.5122
Ret
-7.88E-08
1.56E-07
-0.506773
0.6139
Ret* size
267.0855
59.81774
4.464988
0.0000
Ret*MB
-57.68915
51.11419
-1.128633
0.2629
Ret * Lev
-0.083977
0.025489
-3.294569
0.0015
Ret* Neg
4.90E-07
1.63E-06
0.301562
0.7639
Ret* Neg*Size
-301.4183
1385.028
-0.217626
0.8284
Ret* Neg*MB
18.81246
456.0585
0.041250
0.9672
Ret* Neg *Lev
0.063540
0.075825
0.837990
0.4049
Size
2.95E-08
4.50E-09
6.556997
0.0000
MB
1.44E-10
7.18E-10
0.200898
0.8414
lev
3.53E-13
5.71E-13
0.617165
0.5391
Size*Neg
-3.40E-08
5.57E-08
-0.611469
0.5429
MB * Neg
6.48E-10
2.70E-09
0.239943
0.8111
Lev * Neg
-3.50E-13
6.50E-13
-0.539082
0.5915
آماره F
10.90747
آماره دوربين واتسون
2.228534
Prob(F-statistic)
0.000000
R2تعديل شده
0.636149
جدول(4-6)
با توجه به جدول 4-6، نتيجه ضرايب ? براي سال 86 به صورت زيراست:
4.90E-07
?1
-301.4183
?2
18.81246
?3
0.06354
?4
بعد از قرار دادن ضرايب به دست آمده بالا در معادله زير، ميزان محافظه کاري C_Score)) هر شرکت در سال 86 به دست مي آيد:
C_Score = ?3 = ?1 + ?2 Sizei + ?3 M/Bi + ?4 Levi مدل(4)
4-3) آزمون فرضيه اول و نتايج آن:
=++ (5)مدل
فرضيه اول به صورت زير تعريف شده بود:
= بين محافظه كاري حسابداري و ميزان وجه نقد نگهداري شده، رابطه معناداري وجود ندارد.
= بين محافظه كاري حسابداري و ميزان وجه نقد نگهداري شده، رابطه معناداري وجود دارد.

متغير وابسته: وجه نقد
متغير
ضريب
آماره t
p-value
محافظه کاري
0.037734
9.567867
0.0000
مخارج سرمايه اي
0.052854
5.878750
0.0000
نسبت ارزش دفتري به بازار
7.44E+09
3.464427
0.0006
اندازه شرکت
15943.88
3.046305
0.0025
جريان وجه نقد
0.094207
4.978623
0.0000
بازده
-5584.551
-1.097817
0.2729
تقسيم سود
2936.850
0.138016
0.8903
اهرم مالي
0.011172
1.964912
0.0501
سرمايه در گردش
0.014086
1.621037
0.1058
انحراف استاندارد سالانه از جريان وجه نقد
0.014410
0.698035
0.4855
آماره F
320.4375
آماره دوربين واتسون
2.362110
Prob(F-statistic)
0.000000
R2تعديل شده
0.891194
جدول (4-7)

مطابق با جدول 4-7، معناداري کل رگرسيون، در سطح اطمينان99% تأييد مي شود (0.0000 = Prob(F-statistic)). ضريب 0.037734بيانگر وجود رابطه مثبت بين وجه نقد نگهداري شده و محافظه کاري مي باشد. P-value برابر با 0.0000 مربوط به ضريب متغير مستقل در آماره t بر وجود رابطه معني دار بين متغير مستقل محافظه کاري و وجه نقد نگهداري شده در سطح اطمينان99درصد دلالت مي کند. بنابراين، بين وجه نقد نگهداري شده و محافظه کاري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. از طرفي، ضريب تعيين تعديل شده برابر با 0.891194 بيان مي دارد که بيش از 89% متغير وابسته، توسط متغير مستقل توضيح داده مي شود.
4-4) آزمون فرضيه دوم و نتايج آن:
(6)مدل
فرضيه دوم به صورت زير تعريف شده بود:
= بين محافظه کاري حسابداري و حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد، رابطه معناداري وجود ندارد.
= بين محافظه کاري حسابداري و حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد، رابطه معناداري وجود دارد.

متغير وابسته: تغييرات وجه نقد
متغير
ضريب
آماره t
p-value
جريان وجه نقد آزاد
-0.007692
-1.886499
0.0599
محافظه کاري
-0.001582
-0.248284
0.8040
جريان وجه نقد آزاد? محافظه کاري
7.43E-09
2.435377
0.0153
تغيير در بدهي کوتاه مدت
0.009169
1.515059
0.1305
تغيير در سرمايه در گردش
0.024591
3.569103
0.0004
نسبت ارزش دفتري به بازار
4.49E+08
1.616675
0.1067
اندازه شرکت
1192.101
1.866290
0.0627
مخارج سرمايه اي
0.033289
5.143630
0.0000
آماره F
19.43670
آماره دوربين واتسون
1.698712
Prob(F-statistic)
0.000000
R2تعديل شده
0.278907
جدول (4-8)
مطابق با جدول 4-8، معناداري کل رگرسيون، در سطح اطمينان 99% تأييد مي شود(0.0000 = Prob(F-statistic)). ضريب 7.43E-09 بيانگروجود رابطه مثبت بين حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد و محافظه کاري مي باشد. P-value برابر با0.0153 مربوط به ضريب متغير مستقل در آماره t بر وجود رابطه معني دار بين متغير مستقل محافظه کاري و حساسيت تغييرات وجه نقد به جريان هاي نقدي آزاد در سطح اطمينان 99درصد دلالت مي کند. بنابراين، بين ذخيره وجه نقد ناشي از جريان هاي نقدي آزاد و محافظه کاري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. از طرفي، ضريب تعيين تعديل شده برابر با . 0.278907 بيان مي دارند که بيش از .27% متغير وابسته، توسط متغير مستقل توضيح داده مي شود.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید