مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- اظهار مساله

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی می باشد، پس ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحد تجاری و تداوم آن می باشد، زیرا در بسیاری از تحقیقات مالی جریان های نقدی تأثیر محوری دارند.

موضوع پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد(تغییرات در وجوه نقد عملیاتی) بر ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. درحال حاضــر نمی توان اندازه تاثیرات ناشی از تغییرات در جــریان وجـوه نقد عملیاتی برروی ساختـار دارایی و سرمایه شرکتها را به گونه شفاف بیان نمود، زیرا روش مشخصی که بیانـگر نحوه ی تخصیص وجـــوه نقد مورد بهره گیری توسط شرکتها باشد، وجود ندارد. در این پژوهش کوشش می گردد، تاثیر تغییرات در وجوه نقد عملیاتی شرکتها (تکانه وجوه نقد)، بر روی وجوه نقد نگهداری شده، سرمایه گذاری، سود سهام، کاهش تامین مالی خارجی، بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی، مالیات بردرآمد، مورد مطالعه قــــرار گیرد، تا بتوان دریافت که تکانه های جریان وجوه نقد در کوتاه مدت و بلند مدت چه تاثیری بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته و ارتباط بین آنها تا چه اندازه قابل توجیه می باشد.

1-3- هدف و علت های انتخاب موضوع

در مسیر تکامل حسابداری، یکی از تحولات چشمگیر حسابداری در سال های اخیر لزوم تهیه       « صورت جریان وجوه نقد » به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحد تجاری بوده می باشد. این صورت مالی می تواند، در ارزیابی نقدینگی و توانایی پرداخت دیون، توسط واحد تجاری تأثیر بسزایی داشته باشد.

هرچند تا کنون از روشهای متفاوتی به مقصود” تجزیه و تحلیل” صورت جریان وجوه نقد بهره گیری شده می باشد. اما تحلیگران مالی، همواره در جستجوی یافتن روشهای جدیدی جهت تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد هستند. زیرا در کوشش اند موجباتی فراهم گردد تا با هدایت سرمایه های راکد، از سرمایه گذاری های نامطلوب و غیر مفید به حال جامعه جلوگیری نموده، و شرایط لازم را برای تخصیص بهینه منابع و شکوفایی اقتصادی فراهم سازند، تا از یک سو سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری ترغیب شوند و از سوی دیگر سرمایه گذاران جزء بتوانند ثروت خویش را حفظ نمایند.

بورس اوراق بهادار در حکم بازار، اولاً سبب تامین منابع مالی شرکت های پذیـرفته شده در آن می گردد، ثانیاً به عنوان سازمانی جهت هدایت پس اندازها به طرف سرمایه گذاری های مولد و بهینه مطرح می باشد. در نتیجه مطالعه پیرامون موضوع های وابسته به این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

از آنجا که صورتهای مالی اساسی شرکتها، مانند صورت جریان وجوه نقد، از مهم ترین منابع موجود در اختیار سرمایه گذاران، اعتبار دهندگا ن و سایر بهره گیری کنندگان می باشد، دستیابی به روشهای جدید تجزیه و تحلیل آن همواره مورد توجه بوده ا ست. ازاین منظر، پژوهش حاضردر صدد آنست تا با ارزیابی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در سال های مختلف و یافتن اینکه ارتباط  معنی داری بین آنها هست یا خیر؟ به سرمـایه گذاران، اعتبار دهندگان بالفعـل و بالقـــوه، تحلیل گران مالی و حتی صاحبان واحد های تجاری، در تصمیم گیری های بهتر کمک نماید. لذا پژوهش حاضر بدنبال  این می باشد که از طریق اطلاعات واقعی شرکتها ی تولیدی فعال عضو بورس اوراق بهادار تهران و با بهره گیری از مدل های جدید تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد، مبادرت به استخراج  معیارهایی نماید، تا منجر به قضاوت آگاهانه تر تصمیم گیرندگان، در مورد واحد تجاری گردد. بطور کلی هدف از این پژوهش عبارت می باشد از:

1ـ کمک به تحلیل گران مالی جهت دستیابی به مدل‌های جدید تجزیه و تحلیل صورت جریان  وجوه نقد.

2ـ کشف نحوه‌ی تخصیص وجوه نقد مورد بهره گیری شرکتها، یا همان عکس‌العمل (رفتار شرکتها) برای بکارگیری وجوه نقد، از طریق صورت جریان وجوه نقد شرکت ها.

3ـ استخراج معیارهایی که نشان دهنده چگونگی تغییر در ساختار دارایی و سرمایه شرکتها در هنگام تخصیص وجوه نقد باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری