مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- مسئله پژوهش:

یکی از مهم ترین اجزای هر فعالیت اقتصادی،فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز می باشد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آن ها وابسته می باشد. و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته می باشد. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت هشدار اولیه ای در ارتباط با اندازه مضیقه مالی شرکت می باشد. (سینایی، 64:1386) منابع تامین مالی شرکت ها می تواند درونی یا بیرونی باشد. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درصورت بهره گیری ازبدهی، ریسک شرکت افزایش می یابد زیرا شرکت موظف می باشد در هر حالتی بدهی خود را به بستانکاران پرداخت نماید. با این تفاصیل بهره گیری از بدهی ها، برای شرکت مزایای مالیاتی در پی دارد. درصورت بهره گیری از سهام (تامین مالی از طریق افزایش سرمایه) درصورتی که شرکت زیان ده باشد موظف به پرداخت سود نیست. اما با تقسیم حقوق مالکانه سهامداران فعلی با سهامداران جدید درصدحقوق مالکانه سهامداران فعلی کاهش می یابد، دراینجا این مسئله مطرح می گردد که شرکت ها چگونه اقدام به تامین مالی کنند تا بر بازده سهامداران حداکثر تاثیر مثبت را بگذارد.

از طرفی مدیران مالی در تصمیم گیری های خود با در نظر داشتن اطلاعات موجود یک بازده مورد انتظار رادر نظر می گیرند، اما ممکن می باشد بازده واقعی با بازده مورد انتظارمتفاوت باشد که در این صورت بازده غیرعادی هست. هرچقدر بازار کاراتر باشد، بازده غیرعادی در آن کمتر می باشد. زیرا در بازار کارا قیمت اوراق بهاداراز قبیل قیمت سهام عادی، منعکس کننده ی تمام اطلاعات موجوددر بازار می باشد، در صورتی که بتوان عوامل مرتبط با ایجاد بازده غیر عادی را شناسایی و آن را کاهش داد، اندازه کارایی بازار بیشتر می گردد.(فلاح شمس و کوشا،2:1387)

طبق پژوهش های صورت گرفته مانند پژوهش هو[1] و همکاران(2008)، ساختار سرمایه و نسبت اهرمی یکی از عوامل موثر بر بازده غیر عادی می باشد. نوع تامین مالی تعیین کننده ی ساختار سرمایه می باشد، عوامل متعددی مانند ماهیت فعالیت و نوع صنعت بر تامین مالی شرکت تاثیر می گذارد. به عنوان نمونه ماهیت فعالیت شرکت ممکن می باشد به گونه ای باشد که جریانات نقدی ورودی به راحتی فراهم گردد، در چنین موقعیتی تامین مالی از طریق بدهی ها ارزان تر از سهام می باشد(نمازی و شیرزاده ،76:1384). در این پژوهش این موضوع مطالعه می گردد که ساختار سرمایه چه تاثیری بر بازده غیر عادی دارد و آیا نوع صنعت و اندازه تمرکز در آن بر این ارتباط موثر می باشد یا خیر؟

[1] Ho.R

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

[1] Fama & French

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری