عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2 مروری بر اهداف، مسأله و روش پژوهش

امروزه نظرات بسیار زیادی در مورد افشای تمام اطلاعاتی که برای عملکرد بهینه بازارهای سرمایه مورد نیاز می باشد، هست. مخالفین این نظرات اظهار می دارند که اطلاعات افشا نشود. علت این گفته این می باشد که این اطلاعات به سرمایه گذاران مربوط نمی گردد یا در جای دیگر آنها می توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. این اختلاف نظر باعث گردید اطلاعاتی که به وسیله حسابداران در صورت های مالی ارائه می گردد، به اطلاعات موجود در یادداشت های پیوست منتقل گردد. شواهدی هست که نشان می دهد هرگاه شرکت ها به سرمایه بین المللی بیشتر وابسته می شوند، آنها مایلند که بیشتر افشای اطلاعات را انجام دهند. افشایی که مناسب بازارهای مالی بوده و امید به کسب سرمایه در آن ها می رود.. لذا در این پژوهش به شناسایی ارتباط بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و انعکاس جمع‏بندی و تهیه وارائه‏ی گزارشات به سرمایه‏گذاران، اعتباردهند‏گان و سایر بهره گیری‏کنندگان به مقصود نحوه‏ی سرمایه‏گذاری آنان دربورس مورد مطالعه قرار گرفت.

مدل هایی که در این موضوع مورد بحث وبررسی قرار میگیرد روابط مختلفی را بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود تشریحمیکند.. بدیهی می باشد یکی از موارد اهمیت انجام پژوهش حاضر نیز کوشش در جهت بسط دانش تئوری حسابداری در حوزه ی افشا و آزمون مجدد تئوری های مرتبط با ساختار مالکیت در جهت کاهش معضلات اقتصادی و مالی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس واوراق بهادار تهران می باشد.

در پژوهش حاضر،  ناپایداری سهام ، و هیئت مدیریت مشترک ، و مدیر مستقل متغیرهای را به عنوان “متغیر مستقل” و رتبه افشا و اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان “متغیر وابسته” در نظر گرفته و روابط بین متغیر مستقل و وابسته را از جنبه های مشروح در فرضیات مورد مطالعه و آزمون قرار داده ایم. در این پژوهش از تحلیل توصیفی و رگرسیونی، همبستگی داده ها بهره گیری شده می باشد، برای تحلیل داده ها در تحلیل توصیفی از نرم افزار E-views بهره گیری شده می باشد. در تحلیل رگرسیونی، همبستگی بر اساس دو روش اقدام شده می باشد :

الف ) از مدل های همبستگی، که از آن برای اندازه گیری درجه ارتباط بین متغییر های مطرح شده.

ب )تحلیل رگرسیون، که از آن برای تخمین ارتباط بین متغیر بازده و سایر متغییر های منتخب بهره گیری خواهد گردید و برای تحلیل داده ها از روش های: حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات عمومی بهره گیری شده می باشد. برای تحلیل داده ها در تحلیل رگرسیونی، همبستگی ، پنل دیتا از نرم افزار E-views بکار رفته می باشد.

5-3- نتایج پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه تحلیلی ارتباط بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد داده های موجود با بهره گیری از نرم افزار اکسل پردازش شده و برای آزمون فرضیه از رگرسیون ترکیبی رفع خود همبستگی و از روش ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی (پنل دیتا)  بهره گیری شده می باشد.

فرضیه اصلی مبنی براینکه آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری وکیفیت سود شرکتها ارتباط ی معنی داری هست.یا خیر، تدوین گردید و با بهره گیری از عوامل تشکیل دهنده شاخص هیئت مدیره مشترک در جهت تاثیر بر افشاء و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر های مستقل، نتایج حاصل از آزمون این فرضیه و فرضیات فرعی در شرکت های فوق به تبیین ذیل می باشد:

1)  نتایج آزمون نشان می دهد که بین هیئت مدیره ی مشترک وسطح افشای اختیاری شرکتها ارتباط‌ی مثبت معنی داری هست. (و لی معنی دارنیست ).

2) بین هیئت مدیره ی مشترک و کیفیت سود در شرکتهای ارتباط ی معنی داری وجود ندارد. ارتباط مثبت اما معنی دار نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال های پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال این پژوهش این می باشد که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری